ECTS Catalogue

Plein-air

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Warunkiem zaliczenia pleneru jest:

- obecność na plenerze i przeglądach plenerowych,

- realizacja zadań plenerowych,

- udział w wystawie poplenerowej.

subject description


Z założenia plener kontynuuje procesy kształcenia podstawowego. W oparciu o problemowe zadania plenerowe studenci poszerzają swoje doświadczenia malarskie nabyte w pracowni. W naturalnych warunkach muszą dokonać szeregu decyzji dotyczących wyboru tematu, kompozycji, przestrzeni obrazu i zaobserwować zmienne warunki rzeczywistości determinowane zmianą światła i co za tym idzie koloru, uwzględnić zasady perspektywy, szukać środków wyrazu budujących nastrój. Nauczyć się zmagania z czasem, w którym może powstać jednorodny plastycznie obraz. Kompozycje poprzedzone są malarskimi szkicami koncepcyjnymi, na podstawie których na wspólnych przeglądach i korektach wybierane są propozycje do realizacji. Inne tematy i zadania dotyczą poszerzenia przestrzeni myślenia malarskiego oraz umiejętności warsztatowych, związane są z ideą miejsca i czasu. Poprzedzone są projektami, a środki wyrazu, którymi mogą być realizowane obejmują instalacje i działania w terenie (z użyciem koloru, form malarskich, itp.), obiekty malarskie (z wykorzystaniem artefaktów, form własnych i rzeczy zastanych), koncepcje i projekty dotyczące konkretnych miejsc (np. malarstwo i kompozycje ścienne), projekty znakowo-znaczeniowe (budowane plastycznie opisy i interpretacje przestrzeni).

W godzinach wieczornych odbywają się pokazy dokumentacji artystycznej oraz slajdów obrazujących historyczny, społeczny, kulturowy i współczesny stosunek artystów do „pejzażu”. Należy podkreślić również integracyjny aspekt jedynego obowiązującego pleneru dla wszystkich studentów. Ma on duże znaczenie dla przyszłych wzajemnych relacji studentów zarówno w sferze osobistej jak i artystycznej.

 

short subject description

Katedra Kształcenia Podstawowego organizuje dla studentów Kierunku Malarstwo oraz Specjalności Sztuka w Przestrzeni Publicznej, coroczny plener malarski (4 pkt. ECTS), którego głównym założeniem jest kontynuacja kształcenia podstawowego. Student w toku studiów zobowiązany jest do odbycia pleneru raz. Plener zaliczany jest na IX semestrze.

form of classes

Podstawowym zadaniem studentów biorących udział w plenerze jest zmierzenie się z tematem natury, pejzażu. Zmiana miejsca pracy, wyjście z zamkniętej przestrzeni i możliwość pracy w terenie wzbogaca wrażliwość malarską o nowe doświadczenia i ułatwia zmianę postrzegania rzeczywistości w ograniczonych warunkach . Zasadniczym tematem pleneru jest obserwacja natury, szkice i próby oddania w malarstwie olejnym przestrzeni, krajobrazu, pejzażu.

Drugim podstawowym zadaniem studentów będzie realizacja własnej koncepcji kreacji przestrzeni. Prace miałyby formę jednorazowych, krótkotrwałych ingerencji w pejzaż będący częścią przestrzeni publicznej, utrwalone byłyby w formie dokumentacji fotograficznej lub filmowej. Realizacje takie mogą mieć charakter pracy indywidualnej lub zbiorowej. Oczywiście nie chodzi o niszczenie natury i cudzej własności a tylko o transfigurację pejzażu, podjęcie własnej interpretacji przestrzeni, wpisanie się swoim pomysłem w strukturę, mikroklimat pejzażu.

 

Metody kształcenia:

Podczas pleneru odbywają się regularne przeglądy prac, korekty, ćwiczenia, wykłady, pokazy, konsultacje weryfikujące na bieżąco postępy pracy studentów poprzez następujące metody (przykłady):

- Metody podające: wykład problemowy,

- Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się): ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji/studium,

- Metody dyskusji: indywidualna korekta, 

- Metody eksponujące: pokaz/przegląd, wystawa.

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS

Godziny kontaktowe wynikające planu z studiów: 60 h

Godziny niekontaktowe – praca własna studenta: 60 h

Suma godzin: 120 h

Punkty ECTS: 4

 

 

subject area coverage

Przykłady oraz propozycje tematów pleneru malarskiego w Chmielnie:


1. Przestrzeń otwarta – przestrzeń zamknięta.
2. Zawłaszczanie przestrzeni
3. Cztery żywioły
4. Woda / ziemia
5. Suche – mokre
6. Czerwone gra w zielone
7. Woda – lustro
8. Przestrzeń – lustro
9. Symetria – asymetria
10. Duże – małe – mniejsze
11. Plamy i kropki
12. Pion – poziom – skos
13. Wertykalnie – horyzontalnie
14. Struktura – powierzchnia – przekrój
15. Żywe i martwe
16. Kultura – natura
17. Architektura pejzażu
18. Blisko – daleko – pomiędzy
19. Światło – cień – powidok
20. Kolor a dźwięk
21. Noce i dnie

 

evaluation form zaliczenie;
literature

- W. Strzemiński „Teoria widzenia”,
- J. Itten „Sztuka barwy”,
- R. Arnheim „Sztuka i percepcja wzrokowa”,
- M. Rzepińska „Historia koloru”,
- G. de Chirico „Teksty o sztuce”,
- L. Wittgenstein „Uwagi o kolorach”,
- P. Kawiecki, J. Tarnowski „Aksjologiczne spektrum sztuki”,
- R. Barthes „Swiatło obrazu”

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Zaliczenie I roku studiów na Wydziale Malarstwa

preliminary assumptions

Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu malarstwa, zdolności manualne w zakresie sztuk plastycznych oraz podstawową wiedzę z historii sztuki i kultury.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_01 Jest gotów do wyjścia z zamkniętej przestrzeni i pracy w terenie w warunkach ograniczonego dostępu do informacji oraz do jednorazowych, krótkotrwałych ingerencji w pejzaż będący częścią przestrzeni publicznej

MJ_K02 MJ_K04

EU_02 Nabyta wiedza, umiejętności i świadomość artystyczna umożliwiają mu realizację działań będących wyrazem osobistego stosunku do przestrzeni kulturowej i społecznej wpisanej w kontekst „pejzażu”

MJ_K06
skills
descriptioncode

EU_03 Potrafi umiejętnie dobierać środki wyrazu, którymi realizuje projekty artystyczne dotyczące idei miejsca i czasu, obejmujące instalacje i działania w terenie, obiekty malarskie, koncepcje i projekty dotyczące konkretnych miejsc oraz projekty znakowo - znaczeniowe

MJ_U01

EU_04 Potrafi realizować własne koncepcje artystyczne zarówno w pracy o charakterze indywidualnym jak i zbiorowym, które dotyczą interpretacji przestrzeni oraz transfiguracji pejzażu unikając przy tym niszczenia natury i cudzej własności

MJ_U06 MJ_U05

EU_05 Potrafi twórczo interpretować tematy i zadania, które dotyczą poszerzenia przestrzeni myślenia malarskiego oraz umiejętności warsztatowych

MJ_U08
knowledge
descriptioncode

EU_06 Ma poszerzoną wiedzę na temat kompozycji, przestrzeni obrazu i obserwacji zmiennych warunków rzeczywistości determinowanych zmianą światła i koloru w plenerze, rozumie i uwzględnia zasady perspektywy, szuka środków wyrazu budujących nastrój

MJ_W03


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.9 r 60 4 Exercises 60h
Exercises [Z]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13582