ECTS Catalogue

Copyright

Pedagogue: mgr Małgorzata Matyka

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Student otrzymuje ocenę na podstawie napisanej pisemnej pracy zaliczeniowej i uzyskanej  na tej podstawie odpowiedniej ilości punktów %.

Kryterium oceniania jest następujące:

Ocena niedostateczna (2) –   /poniżej 55%/

Ocena niedostateczna plus (2,5) –   /55- 60%/

Ocena dostateczna (3) -       /61-69%/

Ocena dostateczna plus (3,5)-     /70-79%/

Ocena dobra (4 ) –     /80-85%/

Ocena dobry plus (4,5) –  /86-90%/

Ocena bardzo dobra (5 )–     /91-95%/

Ocena bardzo dobry plus (5,5) –  /96-100%/

subject description

Omawiane zagadnienia przedmiotu:

 - przedstawienie ustawy

- przedmiot i podmiot prawa autorskiego

- osobiste i majątkowe prawa autorskie

- prawa pokrewne

- okres trwania majątkowych praw autorskich

- dozwolony użytek prywatny

- dozwolony użytek publiczny

- plagiat

- umowy z zakresu praw autorskich/przeniesienie autorskich praw majątkowych/

- ochrona wizerunku

- przepisy szczególne

- przykładowe wyroki sądów /analiza przypadku/

 

short subject description

Przedmiot prawo autorskie - pomoże przybliżyć studentowi wiedzę z zakresu monopolu praw osobistych i majątkowych autora utworu i możliwości rozporządzania nimi.

form of classes

Wykłady realizowane online.

Godziny kontaktowe wynikające planu z studiów: 15 h

Godziny niekontaktowe – praca własna studenta: 15 h

Suma godzin: 30 h

Punkty ECTS: 1

subject area coverage

- przedstawienie ustawy- przedmiot i podmiot prawa autorskiego

- osobiste i majątkowe prawa autorskie

- prawa pokrewne

- okres trwania majątkowych praw autorskich

- dozwolony użytek prywatny

- dozwolony użytek publiczny

- plagiat

- umowy z zakresu praw autorskich/przeniesienie autorskich praw majątkowych/

- ochrona wizerunku

- przepisy szczególne

- przykładowe wyroki sądów /analiza przypadku/

evaluation form credit with grading;
literature

Literatura obowiązkowa:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst ujednolicony -( Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669)

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz.419, 1637)

Literatura uzupełniająca:

Andrzej Karpowicz „Podręcznik prawa autorskiego dla studentów uczelni artystycznych”

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz „Prawo autorskie i prawa pokrewne” wyd.5

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

1)    do zaliczenia w pierwszym terminie przystępują wszyscy studenci

2) do zaliczenia w drugim terminie przystępują studenci, którzy byli nieobecni w pierwszym terminie (za usprawiedliwiona nieobecnością - zwolnienie lekarskie) oraz studenci, którzy nie zaliczyli w pierwszym terminie.

preliminary assumptions

zaliczony poprzedni semestr

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_01 Jest gotów do ciągłego pogłębiania i poszerzania swoich doświadczeń z zakresu umiejętności oraz wiedzy

MJ_K03

EU_02 Nabyta wiedza i doświadczenie umożliwiają samodzielne podejmowanie refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną działalnością artystyczną i etosem zawodu artysty malarza

MJ_K05
skills
descriptioncode

EU_03 Potrafi komunikować się na temat praw autorskich związanych z obszarem malarstwa ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

MJ_U10
knowledge
descriptioncode

EU_04 Ma wiedzę na temat podstawowych pojęć i zasad z zakresu prawa autorskiego

MJ_W09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.9 r 15 1 L 15h
L [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13586