ECTS Catalogue

Drawing

Pedagogue: prof. dr hab. Anna Królikiewicz
Assistant(s): prof. ASP dr hab. Marcin Zawicki

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Przygotowanie prezentacji prac, poszukiwanie koncepcji dyplomowej, lub wieńczącej kurs, zaangażowanie w zajęcia, wartość artystyczna prac, ale przy zindywidualizowanym systemie kształcenia w Pracowni analizowany jest również widoczny postęp w percepcji, rejestracji rzeczywistości, rozwoju wiedzy o budowaniu pola rysunku, świadomość wyborów formalnych 

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac


Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac


Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac


Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac


Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

subject description

Czwarta Pracownia Rysunku jest pracownią otwartą na rozmaite postawy artystyczne studentów i ich osobne pomysły na własny rozwój. Fundamentem programu Pracowni jest możliwość pracy z modelem i konfrontacja doświadczeń zdobytych w poprzednich latach w obrębie klasycznie rozumianej dyscypliny z koniecznością przekraczania granic własnych umiejętności, podejmowania ryzyka, eksperymentem. W Czwartej Pracowni ważniejszy od efektownej wystawy końcowej będzie sam proces pracy, otwartość na popełniane błędy, nieudane próby, doświadczanie, bez których nie wyobrażam sobie, aby możliwe było wypracowanie sobie własnego charakteru pisma w sztuce. W trakcie semestru studenci będą realizowali indywidualne, dedykowane każdemu z nich projekty, poszerzające pole uwagi, możliwości i kształtujące indywidualny, oparty na rzetelnym studiowaniu warsztat.

short subject description

Początkowo, dla studentów III roku po ukończonym dwuletnim Kształceniu Podstawowym proponujemy ćwiczenia w oparciu o naturę ( model, anatomia, rysunek realistyczny, rozmaite techniki i środki wyrazu, praca na formacie monumentalnym, praca z miniaturą), prace studyjne w oparciu o aranżacje sugestywnych układów przestrzennych z modelem, zachęcających do indywidualnych interpretacji rysunkowych. Wraz ze zdobywanym doświadczeniem studenci roku IV zmierzają do realizacji własnych, autorskich koncepcji twórczych. Rozwijanie myślenia analitycznego, nauka umiejętności swobodnych wypowiedzi artystycznych przy tworzeniu prac, nauka formułowania koncepcji na poziomie słowa i obrony tej koncepcji, oraz jej konsekwentna realizacja w przestrzeni publicznej.

form of classes

Metody kształcenia:

Metody podające:
 Wykład problemowy
,

Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się): Metoda klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji/studium

Metody dyskusji:
 Seminaryjna, indywidualna korekta

Metody eksponujące: Pokaz/przegląd, wystawa

Pracownia artystyczna, prezentacja indywidualnych projektów połączona z dyskusją w czasie korekt i publicznych przeglądów, prowokowanie pytań dotyczących sposobu i środków dochodzenia w pracy twórczej do celu w rysunku. Doprowadzanie do umiejętności posługiwania się w czasie konsultacji/ dyskusji pojęciami i problemami teorii sztuki, współczesnej, a także usytuowania własnej praktyki artystycznej w kontekście szeroko pojętych współczesnych koncepcji humanistycznych.

Chodzi o to, aby korzystać z nabytej wiedzy z poprzednich semstrów kształcenia podstawowego i łączyć swobodnie jej elementy, poszerzać, ale i pogłębiać zakres studiowanych zagadnień, interpretować informacje. Nie zwalnia to także z pracy intuicyjnej, swobodnej, samodzielnej. Przeglądy odbywające się raz na 3/4 tygodnie połączone z indywidualnymi rozmowami ale i dyskusją w pracowni z kolegami kształcą konfrontowanie się z publiczną prezentacją i jej wymogami, budowanie słownej refleksji, umiejętność komunikowania ważnych dla siebie idei, utożsamiania się z nimi, stania po swojej stronie. W trakcie tych rozmów wzmacniamy u studenta także poczucie własnej wartości, umiejętne reakcje na krytykę z szcunkiem dla innych postaw i  siebie samego, wskazujemy mechanizmy kontroli stresu. 

Wspólne kształtowanie wystawy końcowosemestralnej to poligon, na którym student uczy się podejmować samodzielne decyzje artystyczne, jest za nie odpowiedzialny, sprawdza, jak te decyzje funkcjonują upublicznione, nabywa jednocześnie kompetencji pracy w grupie. 
Cykliczne spotkania w pracowni prowadzącej lub asystentów prezentujące ich twórczość, to pola do otwartej, mniej formalnej dyskusji na temat proponowanych lektur, ich omówienie, interpretacja.

godziny kontaktowe pracy ze studentem 120

godziny samodzielnej pracy studenta 120

godziny 240

punkty ECTS 8

subject area coverage

Indywidualny dla każdego studenta: studium modela, przestrzeni, rysunek wyrażony w innych, nie tylko dwuwymiarowych mediach, jesteśmy otwarci na podejmowane próby rozbudowania doświadczenia rysunkowego (obiekt, instalacja, film, animacja rysunkowa, działania w przestrzeni społecznej).

evaluation form credit with grading;
literature

1.Mroczna stronawyobraźni – sztuka Alfreda Kubina = In the shadows of the imagination - the art of Alfred Kubin / [red. Teresa Leśniak, red. prowadzący Marzena Daszewska ; tł. na jęz. ang. Jessica Taylor-Kucia, tł. z jęz. niem. Joanna Czudec ; projekt graficzny Rafał Bartkowicz].Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008.

2.Pismo sztuki : rysunek w postmodernistycznym pejzażu : (materiały z Sympozjum towarzyszącego I Międzynarodowemu Konkursowi Rysunku Wrocław 2000) = The writing of art : drawing in the postmodernist landscape : (the papers from the Symposium organised in connection with the 1st International Drawing Competition Wrocław 2000) / red. Andrzej Saj ; [tł. Ryszard Sawicki]. Wrocław : Akademia Sztuk Pięknych, 2003.

3.Rysunek / [koncepcja i oprac. red. Anna Kowalczyk-Klus ; przekł. na jęz. ang. Zdzisław Ciuk, Danuta Hołata] ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Filia w Cieszynie. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny. Instytut Sztuki. Cieszyn : UŚ w Katowicach. Filia w Cieszynie. Instytut Sztuki, [1999].

4.Das Bild des Körpers in der Kunst des 17. bis 20. Jahrhunderts : ZeichnungenausdemKupferstichkabinett der Akademie der bildendenKünste Wien /hrsg. von Monika Knofler und Peter Weiermair ; Rupertinum Salzburg, Museum fürModerne und ZeitgenössischeKunst, Salzburg. Zürich : Oehrli,  2000.

5.Drawing from the modern, 1880-1945. [1] / Jodi Hauptman ; The Museum of Modern Art, New York. New York : MoMA, 2004.

6.Sztuka jako myśl, sztuka jako energia : VI MiędzynarodoweTriennaleRysunku = Art as thought, art as energy : The Sixth International Drawing Triennale / [red. kat. Adam Sobota ; tł. Marek Adamski, Henryk Holzhausen, Adam Sobota]. Wrocław : MiędzynarodoweTriennaleRysunku, [1995].

7. Outsiderzy, mistyfikatorzy, eskapiści w sztuce XX wieku : studium postaw twórczych / Małgorzata Stępnik. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.

8. Art now : \b the directory to 136 international contemporary artists = der neueWegweiserzu 136 internationalenzeitgenössischenKünstlern = le nouveau panorama de l'artcontemporain à travers 136 artistes internationaux. Köln : Taschen, 2005.

9. “Międzyjęzyk”, monografia naukowa, Anna Królikiewicz, Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, oraz wydawnictwo Doczute, 2019

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Zaliczenie poprzedniego semestru

preliminary assumptions

Uzyskanie zaliczenia w Pracowni Rysunku

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_14 Potrafi przeprowadzić proces powstania dzieła sztuki od poziomu projektu czy szkicu po realizację. Posiadając niezbędny aparat pojęciowy potrafi przeprowadzić krytyczną analizę własnej twórczości czy koncepcji konkretnej realizacji i wdrożyć projekt w życie.

MJ_K06
skills
descriptioncode

EU_04 Samodzielnie pracuje nad koncepcją samodzielnej pracy artystycznej. Potrafi zaproponować własne, oryginalne rozwiązania formalne dla wypracowanej koncepcji dyplomu lub aneksu. Swobodnie posługuje się szerokim wachlarzem technik rysunkowych.

MJ_U01

EU_05 Pracuje nad ideą autorskiego projektu artystycznego, doborem środków niezbędnych do zmierzenia się z autorskim problemem artystycznym. Potrafi wypracować koncepcję autorskiej realizacji

MJ_U02

EU_06 Potrafi wykorzystać doświadczenia zgromadzone w toku studiów, także w innych pracowniach artystycznych i teoretycznych do opracowania własnej koncepcji zaawansowanej pracy artystycznej.

MJ_U04

EU_07 potrafi odnaleźć się w grupie i być jej liderem. Potrafi czerpać wzorce z otoczenia, jak i dawać przykład i wskazówki innym.

MJ_U06

EU_08 Bazując na dotychczasowych doświadczeniach potrafi zaproponować koncepcję autorskiej realizacji artystycznej. Potrafi zaproponować odpowiednie środki artystyczne do artykulacji własnych założeń twórczych. Swobodnie porusza się pośród takich pojęć jak walor, linia, przestrzeń, potrafi zaproponować rozwiązania kompozycyjne odpowiednie dla realizacji autorskiej realizacji.

MJ_U07

EU_09 Potrafi klarownie wyartykułować zagadnienia związane z opracowanym praz siebie tematem autorskiej realizacji artystycznej.

MJ_U10 MJ_U13
knowledge
descriptioncode

EU_01 Posługując się szczegółową wiedzą zdobytą w toku studiów potrafi opracowywać zagadnienie związane z aneksem lub dyplomem

MJ_W03

EU_02 W konsultacji z prowadzącymi zajęcia oraz na podstawie własnych poszukiwań poznaje wiedzę odnośnie technik i technologii rysunkowych niezbędnych do realizacji samodzielnej pracy artystycznej w postaci dyplomu lub aneksu

MJ_W07

EU_03 Korzystając ze zdobytych w toku studiów doświadczeń potrafi zanalizować i przedstawić teoretyczną koncepcję samodzielnej pracy artystycznej. Potrafi rozpoznać środki plastyczne niezbędne do realizacji intelektualnej koncepcji pracy nad dyplomem lub aneksem.

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.9 r 120 7 Exercises 120h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13590