ECTS Catalogue

Selected Issues of Contemporary Philosophy

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Wykład konwersatoryjny - zaliczenie na ocenę

subject description

- cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
Celem jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami filozofii współczesnej

short subject description

Wykład zaznajamia z wybranymi filozoficznymi zagadnieniami współczesnej tradycji europejskiej.

form of classes

Wykład konwersatoryjny

Godziny kontaktowe: 15 h

Godziny samodzielnej pracy studenta:15 h

Suma godzin: 30h

Liczba punktów ECTS: 1

subject area coverage

1.    Medytacja sposobem uprawiania filozofii w ujęciu Kartezjusza.
2.    Husserlowska idea fenomenologii.
3.    Egzystencjalny skutek redukcji transcendentalnej w ontologii fundamentalnej Martina Heideggera.
4.    Gadamer o zamilknięciu obrazu.
5.    Jankelevitcha rozważania o śmierci.
6.    Śmierć w erotycznym akcie w ujęciu G. Batailla.
7.    Levinasa analizy przyszłości i śmierci
8.    K. Horney o roli kultury w etiologii nerwic.

evaluation form credit with grading;
literature

Lektury obowiązkowe

R. Descartes, Medytacje, medytacja druga.
E. Husserl, Idea fenomenologii, wykład pierwszy.
M. Heidegger, Bycie i czas, Wprowadzenie.
H.-G. Gadamer, O zamilknięciu obrazu, w: Estetyka w świecie, t. II, Kraków 1986.
V. Jankelevitch, To, co nieuchronne, Warszawa 2005, s.15-49.
G. Bataille, Historia erotyzmu, Kraków 1992, s. 7-12, 66-72, 94-101.
E. Levinas, Czas i to, co inne, Warszawa 1999, s. 67-71.
K. Horney, Kultura a nerwice, w: tenże, Nowe drogi w psychoanalizie, Warszawa 1987, s. 159-174.

Lektury zalecane

V. Jankelevitch, To, co nieuchronne, Warszawa 2005.
G. Bataille, Historia erotyzmu, Kraków 1992.
E. Levinas, Czas i to, co inne, Warszawa 1999.
K. Horney, Nowe drogi w psychoanalizie, Warszawa 1987.
A. Pawliszyn, Krajobrazy czasu. Obecne dociekania egzystencjalnej wartości czasu, Gdańsk 1996.
A. Pawliszyn, Archeologia zdarzeń inspirowanych śmiercią. Słowo filozoficzne wobec tego, co nieuniknione, Gdańsk, 2013.
W. i A. Pawliszyn, Kwestia filozofii i Heidegger. Doświadczenie metafilozoficzne, Gdańsk, 2014.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki, Teoria i filozofia sztuki

preliminary assumptions

Student zna elementarną terminologię filozoficzną oraz wie, na czym polega osobliwość medytacyjnego sposobu uprawiania filozofii, implikującego współcześnie przeświadczenie o interpretacji, jako o podstawowym sposobie bycia człowieka w świecie. Orientuje się także w różnicy pomiędzy europejskim i amerykańskim statusem dzieła sztuki.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_01 Student jest gotów do ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu filozofii współczesnej 
EU_02 Student jest gotów do podejmowania krytycznej refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną działalnością artystyczną 

MJ_K03 MJ_K05
skills
descriptioncode

EU_03 Student  potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne związane z obszarem filozofii współczesnej ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

MJ_U10
knowledge
descriptioncode

EU_04 Student zna wybrane zagadnienia z zakresu filozofii współczesnej 
EU_05 Student zna kontekst historyczny i kulturowy związany z obszarem filozofii współczesnej 

MJ_W02 MJ_W04


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.9 r 15 1 L 15h
L [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13591