ECTS Catalogue

Painting

Pedagogue: prof. dr hab. Henryk Cześnik
Assistant(s): prof. ASP dr hab. Jakub Pieleszek

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Ocena bardzo dobra plus: wyróżniające się zaangażowanie studenta w pracę artystyczną oraz wybitny poziom wykonanych prac       Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta  w pracę  artystyczną w pracowni oraz bardzo wysokie poziom wykonanych prac
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty
artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych
prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny
wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz
niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

subject description

Cel poznawczy:

szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej  związanej z zagadnieniami koloru, technologi malarskiej, kompozycji oraz zjawisk zachodzących w sztuce współczesnej. Nabywanie odpowiednich umiejętności warsztatowych oraz estetycznych. Krytyczna postawa wobec własnych i innych postaw artystycznych. Umiejętność doboru odpowiednich środków malarskich poprzez, formę, kolor, kompozycję i odpowiednią technikę. Umiejętność realizacji zadań związanych z tematem problemowym oraz wyrażenia własnych indywidualnych postaw artystycznych.

 

Cel Kształcenia:

Realizowanie własnych, oryginalnych działań artystycznych, opartych na koncepcji malarskiej, umiejętność i łatwość posługiwania się  warsztatem w tworzeniu kompozycji plastycznych.  Umiejętność posługiwania się odpowiednimi środków wyrazu oraz mediami. Swobodne wykorzystywanie zdobytej wiedzy i praktyki w realizowaniu pomysłów i projektów artystycznych. Umiejętność wypowiedzi własnych postaw artystycznych oraz podejmowanie dyskusji problemowych w obszarze sztuki.

 

Cel Praktyczny:

zdobycie wiedzy związanej z technologią i warsztatem oraz posługiwanie się różnymi technikami. Umiejętność publicznej, werbalnej prezentacji i obrony własnych prac oraz tez artystycznych, dokumentacja, przetwarzanie i opisywanie w formie cyfrowej swojego dorobku artystycznego. Umiejętność komunikowania się z odbiorcą poprzez działanie w przestrzeni społecznej i kulturowej.

 

 

 

short subject description

Celem przedmiotu jest poszukiwanie własnej artystycznej wypowiedzi w oparciu o wiedzę i warsztatowe umiejętności techniczne.
Student zdobywa wiedzę z zakresu technologii malarstwa, zagadnień związanych z estetyką oraz wiedzą ogólną, odnoszącą się do nauki, literatury, filozofii,historii, muzyki, teatru i filmu. Wszystkie te zagadnienia pozwalają mu w pełni na rozumienie zagadnień sztuki współczesnej.

form of classes

Metody kształcenia

Metody podające oraz aktywizujące:

Indywidualny rozwój wrażliwości artystycznej studenta, odnoszący się do jego doświadczeń, eksperymentów, obserwacji.     

Ćwiczenia malarsko-rysunkowe oparte na zadaniach problemowych związanych z przestrzenią, płaszczyzną formą, kolorem,kompozycją, proporcjami oraz tematem.                                                                                                                                                            Kształcenie umiejętności obserwacji w oparciu o pracę z modelem, martwą naturą i pejzażem.

Indywidualne konsultacje i korekty odnoszące się do realizowanych prac artystycznych.                                                                     Uczestnictwo w przeglądach pracownianych oraz organizacja podsumowujących wystaw semestralnych.

Udział w wykładach, wspólnych rozmowach oraz wyjściach edukacyjnych (wystawy, spotkania) i projektach artystycznych.

Punkty ECTS: 8

Godzony kontaktowe: 120 h

Samodzielna praca studenta: 120h

subject area coverage

Realizacja indywidualnego problemu tematycznego związanego z pracą dyplomową.

evaluation form credit with grading;
literature

 

Teoria widzenia, Władysław Strzemiński wydawnictwo Literackie, Kraków 1974,

Sposoby Widzenia, John Berger , REBIS Poznań 1997,

O patrzeniu, John Berger, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999, 

art. mon amour. Szkice o Sztuce, Ewa Kuryluk, Sic!, Warszawa 2002,

Sztuka musi działać, rozmowy o Andrzeju Wróblewskim, Piotr Bazylko,  Krzysztof Masiewicz, 40000 Malarzy, Warszawa 2011,

Kandyński, Wasyl. Punkt i linia a płaszczyzna. Tłum. Stanisław Fijałkowski. Warszawa: PIW, 1986.

Filozofia  Obrazu, Jean-Jacques Wunenburger, Słowo/obraz terytoria 2011,

Technologia malarstwa:

 Jerzy Werner, Podstawy Technologii Malarstwa i Grafiki PWN 1981,

Jan Hopliński, Farby i spoiwa malarskie, Ossolineum, Wrocław 1990,

Władysław Ślesiński, Techniki malarskie – spoiwa mineralne, Arkady 1983,

Antonella Fuga, Techniki i materiały, Arkady 2008,

Techniki malarskie, Ludvik Losos WAF 1991

(Literatura dostępna w bibliotece ASP oraz w pracowni)

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Warsztaty teoretyczne i praktyczne.

entry requirements
formal requirements

Pracownia jest przeznaczona dla studentów, którzy ukończyli VIII semestr. Od studentów  wymaga się dużego zaangażowania w realizacji zagadnień artystycznych, przygotowujących do pracy dyplomowej.

 

preliminary assumptions

Uzyskanie zaliczenia czwartego roku roku studiów, realizacja programu pracowni, zaangażowanie się w indywidualną pracę artystyczną. 

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_1 Samodzielnie dociera do źródeł informacji w realizowaniu zadań artystycznych związanych z programem pracowni. Posługując się zdobytą wiedzą i doświadczeniem, potrafi w kompleksowy sposób zaplanować swoje działania. W swojej działalności artystycznej potrafi odnieść się do tematów społecznych, naukowych oraz etycznych aspektów zawodu malarza. Potrafi zorganizować działania artystyczne umiejętnie komunikując się w przestrzeni społeczno-kulturowej.

 

MJ_K02 MJ_K05 MJ_K06

EU_2  Jest gotów do ciągłego poszerzania swoich umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy

MJ_K03
skills
descriptioncode

EU_3  Potrafi realizować koncepcje artystyczne w obszarze malarstwa dobierając odpowiednie środki wyrazu, takie jak: kompozycja malarska, kolorystyka obrazu, światło i przestrzeń, statyka lub dynamika kompozycji, dobór tematu.Świadomie wyraża swoją osobowość artystyczną posługując się różnorodnymi technikami i ekspresją wyrazu. Zna i wykorzystuje różne techniki malarskie: akwarela, tempera, technika olejna, gwasz, collage, techniki mieszane, szablon.

MJ_U01 MJ_U02 MJ_U07

EU_4 Zrozumiale wypowiada się na specjalistyczne tematy związane z obszarem malarstwa, wchodzi w dyskusję, umie opisać obronić swoją koncepcję artystyczną. Potrafi przekazać swoją wiedzę różnorodnym odbiorcom. Umie zorganizować wydarzenie artystyczne, warsztaty. Uczestniczy w projektach badawczych.

MJ_U10
knowledge
descriptioncode

EU_5

Jest świadomym twórcą kultury, interesuje się teatrem, filmem, muzyką, literaturą, filozofią. Świadomie porusza się w obszarze interdyscyplinarnym. Student prezentuje pogłębioną wiedzę z zakresu historii sztuki i teorii malarstwa. Potrafi formułować swoją koncepcję artystyczną w oparciu o współczesne prądy myślowe, literackie, osiągnięcia naukowe lub zagadnienia społeczne i historyczne.

 

MJ_W03 MJ_W07 MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.9 r 120 7 Exercises 120h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13599