ECTS Catalogue

Ceramics

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ocena zaliczająca jest wypadkową ocen cząstkowych, dotyczących zarówno zaangażowania studenta we własny projekt, tj. obecności na zajęciach, dyscypliny pracy, a więc ukończenia w określonym czasie całego cyklu technologicznego, jak i umiejętności stosowania zdobywanych na bieżąco wiadomości z zakresu warsztatu ceramicznego, przy realizacji wybranego projektu skutkujących właściwym poziomem technicznym jak i artystycznym prac.

Skala ocen:
Ocena bardzo dobra plus (5.5): Bardzo wysoki, wyróżniający się na tle innych prezentowanych prac, poziom artystyczny; najwyższy poziom zaangażowania w proces projektowy zadań, wysoki poziom techniczny i technologiczny prezentowanych prac
Ocena bardzo dobra (5.0): Wysoki, wyróżniający się na tle innych prezentowanych prac, poziom artystyczny; wysoki poziom zaangażowania w proces projektowy zadań, wysoki poziom techniczny i technologiczny prezentowanych prac
Ocena dobra plus (4.5): widoczny dobry poziom artystyczny prezentowanych prac; wysoki poziom zaangażowania w proces projektowy zadań, wysoki poziom techniczny i technologiczny prezentowanych prac
Ocena dobra (4.0): duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac
Ocena dostateczna plus (3.5): średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac
Ocena dostateczna (3.0): mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna (2.0): brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

subject description

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studenta z najistotniejszymi informacjami dotyczącymi technik ceramicznych, warsztatu ceramiki artystycznej i technologii. Wykształcić umiejętność realizowania w materiale ceramicznym, z zastosowaniem odpowiednio wybranej techniki, opracowanego przez studenta projektu.

short subject description

Zajęcia mają na celu zapoznanie z warsztatem i technologią ceramiki, w stopniu wystarczającym do zrealizowania przez studenta, opracowanego przez niego projektu obiektu artystycznego, będącego odpowiedzią na wybrane zadanie.

form of classes

Zajęcia polegają na praktycznym -warsztaty- zastosowaniu nabywanej wiedzy teoretycznej z zakresu technologii ceramiki, w trakcie realizowania projektu zaproponowanego przez studenta. Projekt zatwierdzony po konsultacjach z prowadzącym, powinien być odpowiedzią na jedno z wybranych zadań. Realizacja zadania obejmuje pełen cykl technologiczny, właściwy dla zastosowanej techniki- od ulepienia do wypału ze szkliwem. Wykonywana przez studenta  praca wspierana jest na bieżąco niezbędnymi korektami.

Metody kształcenia podające: wykłady problemowe i informacyjne.

Metody poszukujące: klasyczna problemowa, ćwiczeniowa. Indywidualne korekty.

 
Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 30
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 30
Suma godzin: 60
Punkty ECTS: 2

subject area coverage

Tematy zaproponowanych zadań to "hasła" dotyczące szeroko rozumianej rzeczywistości , mające na celu zainspirowanie studenta do sformułowania plastycznej wypowiedzi odpowiadającej na wybrane "hasło" i zrealizowania zaproponowanego projektu w odpowiednio dobranej technice ceramicznej. Przykładowo: 1. Forma naczyniowa zoomorficzna, 2. Organiczne-geometryczne.

evaluation form credit with grading;
literature

Joaquim Chavarria "Wielka księga ceramiki" , Steve Mattison "Podręcznik ceramika" , dodatkowo dostępne w pracowni w czasie zajęć różnorodne wydawnictwa dotyczące technologii ceramiki i artystycznych realizacji ceramicznych, polskich i zagranicznych.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Brak

entry requirements
formal requirements

Dobrze widziane podstawy z technologii ceramiki

preliminary assumptions

Oczekiwane jest autentyczne zainteresowanie studenta problematyką technologii ceramicznej, a także gotowość do systematycznej i konsekwentnej realizacji wybranych zadań.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_01 Jest gotów do ciągłego poszerzania swoich umiejętności oraz rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy z dziedziny ceramiki artystycznej i jej praktykowania.

 

MJ_K03
skills
descriptioncode

EU_02 Potrafi świadomie  posługiwać się warsztatem - wybraną techniką i technologią ceramiczną w projektowaniu swoich prac artystycznych. 

EU_03  Potrafi stosować efektywne  techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające dalszy rozwój. 

MJ_U03 MJ_U08
knowledge
descriptioncode

 

EU_04  Zna określony zakres podstaw technologicznych związany z dyscypliną ceramiki artystycznej , oraz umie wykorzystać tę wiedzę do realizacji niezależnych wypowiedzi artystycznych.

MJ_W05


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.9 (en)d 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13606