ECTS Catalogue

Master's Thesis Seminar

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Seminar;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Na ocenę końcowosemestralną składa się aktywność na zajęciach, aktywność konsultacyjna, oraz stopień zaawansowania pracy pisemnej. Wymagane jest sformułowanie tytułu, spisu treści, zebranie bibliografii, przygotowanie konspektu (wstępu) pracy pisemnej zawierający tytuł, spis treści i bibliografię. Wstęp zawiera opis problemu badawczego, pytania i hipotezy oraz metodologię i siatkę pojęć służącą opracowaniu podejmowanych w pracy zagadnień.

 

Ocena końcoworoczna jest oceną ukończonej pracy, w stopniu umożliwiającym podanie jej do druku. Oceniana jest zarówno struktura pracy, przejrzystość wyłożenia tematu, podział materiału na części, rozdziały, podrozdziały, jak i sposób zastosowania narzędzi analityczno – badawczych, strona formalna, oraz stopień pogłębienia interpretacji wybranej tematyki pracy, trafność wyciąganych wniosków z zebranego materiału faktograficznego i teoretycznego; usytuowanie omawianych zagadnień w kontekstach społeczno-kulturowych oraz w dyskursach sztuki i kultury.

 

Kryteria oceniania: - dst - spełnione 60% założeń i wymogów dotyczących pisemnej pracy teoretycznej. - db - spełnione 80% założeń i wymogów dotyczących pisemnej pracy teoretycznej. - bdb (bdb+) - spełnione ponad 90% założeń i wymogów dotyczących pisemnej pracy teoretycznej.

subject description

- Cel poznawczy: Określenie zakresu tematycznego pracy, doboru przykładów, metod badawczych i budowanie spisu podstawowych lektur, praca nad strukturą pracy i językiem dyskursu.

- Cel kształcący: nabycie umiejętności orientacji w dyskursie sztuki; rozumienia i interpretacji dzieł i problemów wybranego zagadnienia sztuki.

- Cel praktyczny: możliwość świadomego uczestnictwa wybranym dyskursie artystycznym i dyskursach kultury; zrozumienie dla historii i dziedzictwa kulturowego Polski i Europy; etyczna postawa wobec dzieł i praktyk świata sztuki.

short subject description

Przygotowanie tekstu teoretycznej, pisemnej pracy dyplomowej.

form of classes

Seminarium, konwersatorium, odpowiedzi na pytania. Indywidualne konsultacje ustne i internetowe na każdym etapie pisania przez studenta tekstu pracy dyplomowej.

 

Metody kształcenia obejmują wykłady, prezentacje a następnie ćwiczenia z zakresu technik pisania pracy naukowej, sposobów redagowania przypisów i bibliografii, poszukiwania i korzystania ze źródeł, sposób nadawania struktury pracy, tak aby treść była przekazana w sposób jasny i zrozumiały. Oprócz nabywania wiedzy ogólnej o technice pisania prac naukowych realizacja przedmiotu obejmuje konsultacje indywidualne dotyczące specyfiki tematu pracy. Konsultowane są prezentacje fragmentów (rozdziałów) pracy.

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 30

Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 120

Suma godzin:150

Punkty ECTS: 5

subject area coverage

Określanie pola zainteresowań seminarzystów; omówienie wymagań formalnych i kryteriów oceny pracy magisterskiej; formułowanie zakresów tematycznych; dobór przykładów; podstawowych lektur; precyzowanie pytań badawczych; dobieranie metodologii badawczej; omówienie planu pracy; weryfikacja stanu badań; poszerzanie literatury przedmiotu; tworzenie siatki pojęć; indywidualne omawianie zaawansowania prac; prezentacje fragmentów prac (konspekty); zajęcia warsztatowe z zakresu pisania tekstów naukowych; tworzenia bibliografii; omawianie stanu zaawansowania prac; prezentacje seminaryjne gotowych części i rozdziałów; konsultacje szczegółowych zagadnień teoretycznych.

 

Bazowy schemat pisania pracy znajduje się na stronie: http://mag.asp.gda.pl/~lukasz.guzek w folderze "seminarium".

evaluation form credit with grading;
literature

Anna D'Aleva, Metody i teorie historii sztuki, Kraków; Universitas 2008.

Jan Białostocki, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa: PWN 1976.

Jan Białostocki, Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN 1980.

Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa: PWN 1988.

Mariusz Bryl, Suwerenność dyscypliny, Poznań: Wydawnictwo UAM 2009.

Erwin Panofsky, "Ikonografia i ikonologia," w: Studia z historii sztuki, Warszawa: PWN 1971.

Mieczysław Porębski, Sztuka a informacja, Kraków: WL 1986.

Mieczysław Porębski, Ikonosfera, Warszawa: PIW 1972.

Podmiot/podmiotowość. Artysta-historyk-krytyk, red. Maria Poprzęcka, Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki 2011.

Muzeum sztuki. Antologia, red. Maria Popczyk, Kraków: Universitas 2005.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

brak

preliminary assumptions

Ogólna orientacja w historii sztuki (polskiej i światowej). Znajomość zagadnień sztuki omawianych w czasie poprzednich etapów kształcenia. Podstawowa znajomość praktyczna pisania tekstów naukowych.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_01. Jest gotów do samodzielnego stosowania nabytej wiedzy i doświadczenia w refleksji teoretycznej nad sztuką, zwłaszcza w dziedzinie malarstwa oraz podejmowania w sposób twórczy nowych działań artystycznych i teoretycznych,oraz jest gotów do podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną działalnością artystyczną i etosem zawodu artysty malarza

MJ_K02 MJ_K05
skills
descriptioncode

EU_01. Potrafi przygotowywać kompetentne i wyczerpujące prace pisemne i wystąpienia ustne, dotyczące zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką sztuki współczesnej w tym malarstwa z wykorzystaniem różnorakich źródeł wiedzy teoretycznej, w poprawnym opracowaniu redakcyjnym z punktu widzenia informacji naukowej.

MJ_U09
knowledge
descriptioncode

EU_1. Zna w stopniu szczegółowym wybrane zagadnienia teoretyczne z zakresu wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z malarstwem i sztuką współczesną, zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego

MJ_W02 MJ_W09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.9 r 30 5 Seminar 30h
Seminar [Z]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13621