ECTS Catalogue

Drawing

Pedagogue: prof. dr hab. Maria Targońska
Assistant(s): mgr Zuzanna Dolega

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą zaliczenia (zaliczenie z oceną) jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.

Kryteria oceny:
- świadome komponowanie i dostrzeganie zależności między elementami kompozycji
- obserwacja i analiza rzeczywistości
- sumienna praca nad doskonaleniem warsztatu rysunkowego, adekwatnego dla danego studenta
- wiedza z zakresu technik i technologii rysunkowych (wraz z zastosowaniem)
- wiedza i świadomość potencjału twórczego różnych technik rysunkowych

 

Ocena celująca: wybitne zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz równie wybitne efekty artystyczne wykonanych prac
Ocena bardzo dobra
: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne
wykonanych prac
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty
artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych
prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny
wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz
niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

subject description

Pracownia rysunku zajmuje się realizacją projektów artystycznych jako indywidualnej wypowiedzi każdego studenta, na poszukiwaniu własnych środków ekspresji, zwróceniu uwagi na to co istotne w tworzeniu, na kształtowaniu indywidualnego, opartego na rzetelnej nauce warsztatu.

• Cel poznawczy (planowane efekty w zakresie wiedzy) Student:

- uzyska umiejętność budowy konstruktu rysunkowego
- będzie dysponował niezbędną wiedzą w obszarze sztuki oraz współczesnej kultury
- posiądzie zdolność pozycjonowania swojej koncepcji artystycznej w kontekście współczesności oraz w odniesieniu do historii sztuki
- będzie rozwijał swobodę poruszania się w różnych dziedzinach sztuki
- zindywidualizuje sferę przekazu rysunkowego
- rozwinie świadomość relacji pomiędzy koncepcją a formalnym wymiarem dzieła
- uzyska świadomość uwarunkowań ekspozycyjnych właściwych do prezentacji swojej pracy

• Cel kształcący (planowane efekty w zakresie umiejętności) Student:

- posiądzie zdolność indywidualnego kreowania dzieła oraz własnych idei artystycznych
- będzie swobodnie posługiwał się dobraną technologią przy realizacji i wyrażaniu własnych koncepcji artystycznych
- posiada swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej oraz umiejętność samodzielnego rozwijania praktyki artystycznej
- realizuje prace na wysokim poziomie warsztatowym
- poprawnie komunikuje swoje idee artystyczne w trakcie prezentacji publicznych

• Cel praktyczny (planowane kompetencje społeczne) Student:

- posiądzie umiejętność krytycznego i analitycznego odnoszenia się do rzeczywistości
- posiądzie zdolność samorozwoju oraz samokształcenia w obszarze swojej aktywności twórczej
- potrafi trafnie interpretować kreowany przekaz wizualny
- podchodzi refleksyjnie i krytycznie do swojej twórczości jaki i do działań innych osób
- będzie świadomy kompetencji niezbędnych do poruszania się w obszarze świata sztuki jak i w przestrzeni społecznej
- dojrzałość artystyczna i emocjonalna pozwoli mu pełniej uczestniczyć w sferze wydarzeń artystycznych
- potrafi współpracować i kooperować na poziomie twórczym z innymi osobami

short subject description

Kreowanie przestrzeni, realizacja własnych koncepcji twórczych, rozwijanie myślenia analitycznego, nauka umiejętności swobodnych wypowiedzi artystycznych przy tworzeniu prac. Duży nacisk kładziony jest na rysunkowe studium postaci z natury.

form of classes

Metody kształcenia:

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje.
Pracownia artystyczna, prezentacja indywidualnych prac, zadań, projektów połączona z dyskusją.

Metody podające:
Wykład problemowy
Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):
Klasyczna problemowa
Ćwiczeniowa
Projektu artystycznego
Doświadczeń i eksperymentu
Obserwacji / studium
Metody dyskusji:
Seminaryjna
Indywidualna korekta
Metody eksponujące:
Pokaz / przegląd
Wystawa

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 30
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 210
Suma godzin: 240
Punkty ECTS: 8

subject area coverage

rysunek studyjny, studium, studium przestrzeni, portret, model, anatomia, kompozycja, animacja rysunkowa, historia sztuki, sztuka współczesna

 

Zakres tematów jest indywidualny dla każdego studenta, w oparciu o podstawowy zakres tematów obowiązujący w pracowni rysunku studyjnego.

evaluation form credit with grading;
literature

Zakres lektur ustalany jest indywidualnie ze studentem, po konsultacjach. Zalecane lektury (dostępne w Bibliotece lub Czytelni ASP lub u wykładowców):
O sztuce, E.H.Gombrich,
Myślenie wzrokowe, R.Arnheim,
Imperium znaków, R. Barthes,
Sposoby widzenia : na podst. cyklu programów telewizyjnych BBC Johna Bergera,. J. Berger [i in.],
O duchowości w sztuce, V. Kandinsky,
Antropologia obrazu : szkice do nauki o obrazie, H. Belting,
Sztuka i percepcja wzrokowa : psychologia twórczego oka, R. Arnheim,
100 artists of the male figure : [a contemporary anthology of painting, drawing, and sculpture], E. Gibbons,
Art journey portraits & figures : the best of contemporary drawing in graphite, pastel and colored pencil, R.Rubin Wolf,
Drawing redefined / Roni Horn, Esther Kläs, Joëlle Tuerlinckx, Richard Tuttle, Jorinde Voigt, red. J. R. Gross,
Międzynarodowe Triennale Rysunku Studentów Wyższych Uczelni Artystycznych 2017,
Wiedza tajemna : sekrety technik malarskich dawnych mistrzów, D. Hockney,

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Uzyskanie zaliczenia IX semestru.

preliminary assumptions

Uzyskanie zaliczenia w Pracowni Podstaw Rysunku i Malarstwa.

Wiedza z zakresu kompozycji, koloru, kreowania własnej przestrzeni rysunkowej oraz znajomość i umiejętność posługiwania się narzędziami warsztatu artystycznego.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_1 W sposób profesjonalny i doświadczony potrafi dokonać korekty twórczości innych, inspirując i motywując do dalszego działania na polu twórczym

MJ_K01

EU_2 Z łatwością, dojrzałością dostrzega relację doświadczenia i wiedzy, potrafi w sposób kreatywny i zorganizowany odpowiedzieć na potrzeby twórcze, również w momencie braku dostępu do informacji

MJ_K02

EU_3 Ma umiejętność i pogłębia doświadczenie w sferze komunikacji z odbiorcą, a także podejmowania działań twórczych, wychodzących w przestrzeń społeczną i kulturową

MJ_K04 MJ_K06

EU_4 Dojrzale, profesjonalnie reaguje na problemy i potrzeby otaczającego świata, dostrzega związek własnej sztuki z innymi dziedzinami nauki, kultury, tworząc wizję przyszłej twórczości jako zawodowego artysty

MJ_K05
skills
descriptioncode

EU_5 Z uwzględnieniem bogatego wachlarza środków artystycznych, wiedzy i doświadczenia z zakresu wyrazu twórczego potrafi wcielać w życie idee i projekty z pola badawczego rysunku

 

MJ_U01

EU_6 W sposób dojrzały, oryginalny i świadomy prezentuje się jako artysta, potrafiąc wdrożyć w życie koncepcję artystyczną na wysokim poziomie twórczym

MJ_U02

EU_7 Biegle tworzy, w oparciu o bogactwo wiedzy z zakresu kompozycji, estetyki, z uwzględnieniem podstaw i kanonu, jest gotowy do w pełni niezależnej wypowiedzi twórczej

MJ_U04

EU_8 W sposób dojrzały i profesjonalny bierze na siebie odpowiedzialność za działania grupy, tworząc wspólne, spójne dzieło artystyczne, projekt artystyczny lub artystyczno-badawczy

MJ_U06

EU_9 Posiada umiejętność biegłego i profesjonalnego łączenia warsztatu twórcy (rysownika) z innymi dziedzinami sztuki, w sposób płynny używając do wypowiedzi artystycznej

MJ_U07

EU_10 W sposób profesjonalny, płynny przewodzi w dyskusji, zdradzając wysoką i szczegółową wiedzę z zakresu sztuki

MJ_U10

EU_11 Świadomie, dojrzale i profesjonalnie podejmuje się działań publicznych, które promują jego twórczość wśród szerokiego grona odbiorców (prezentacja dorobku)

MJ_U13
knowledge
descriptioncode

EU_12 Zna i stosuje pojęcia i problematykę rysunku studyjnego, w kontekście prac badawczych nad dyplomem

MJ_W03

EU_13 Z łatwością, wysoką świadomością i dojrzałością potrafi nazwać, wybrać i zastosować odpowiednie dla siebie technologiczne środki wyrazu rysunkowego do stworzenia dzieła

MJ_W07

EU_14 Jest gotowy do krytycznych i twórczych działań, które wykorzystują świadomość i wiedzę o zależnościach i prawach między teorią i praktyką w sztuce (ze szczególnym uwzględnieniem rysunku studyjnego)

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.10 r 30 10 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13627