ECTS Catalogue

Drawing

Pedagogue: prof. dr hab. Roman Gajewski
Assistant(s): mgr Zuzanna Dolega

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą oceny jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.

Kryteria oceny:
- jakość pracy
- zaangażowanie studenta w pracę artystyczną
- doskonalenie warsztatu w kontekście rysunku
- świadome użycie środków ekspresji twórczej do realizacji dzieł
- inwencja twórcza
- wrażliwa i wnikliwa obserwacja rzeczywistości
- dialog
- otwartość na inne dziedziny sztuki, nauki i kultury w kontekście pracy
- otwartość na nowe spojrzenie - w stosunku do sztuki i prac własnych
- gotowość do eksperymentu
- widoczny postęp

 

Ocena celująca: wybitne zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz równie wybitne efekty artystyczne wykonanych prac
Ocena bardzo dobra
: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne
wykonanych prac
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty
artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych
prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny
wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz
niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

subject description

Praca nad realizacją własnych koncepcji plastycznych w zgodzie z indywidualną ekspresją i światopoglądem artystycznym opartym o własną wrażliwość i wyobraźnię oraz wypracowane środki wyrazu. Rozwinięcie umiejętności dokonywania wyborów ideowych i jakościowych w powiązaniu z kształtowanym wspólnie systemem wartości. Finalnie - gotowość do samodzielnego, świadomego i twórczego uczestnictwa we współczesnym dialogu kulturowym.

Samodzielne, indywidualne i analityczne rozwiązywanie problemów: przestrzeni, kompozycji, formy, struktury kontrastowania w oparciu o naturę lub wizualizacje medialne najróżniejszego typu; z użyciem różnych technik i narzędzi; nieodmiennie w klimacie frapującej przygody twórczej. Nacisk kładzie się na interpretowanie rzeczywistości. Chronić wrażliwość, pobudzać, inspirować, budować, rozwijać, konfrontować i dowartościowywać – to droga, którą zmierzamy.

short subject description

Celem przedmiotu jest samodzielne, indywidualne i analityczne rozwiązywanie problemów: przestrzeni, kompozycji, formy, struktury kontrastowania w oparciu o naturę lub wizualizacje medialne najróżniejszego typu; z użyciem różnych technik i narzędzi; nieodmiennie w klimacie frapującej przygody twórczej. Nacisk kładzie się na interpretowanie rzeczywistości. Chronić wrażliwość, pobudzać, inspirować, budować, rozwijać, konfrontować i dowartościowywać – to droga, którą zmierzamy.

form of classes

Metody kształcenia:

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje.

 

Metody podające:
Wykład problemowy
Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):
Klasyczna problemowa
Ćwiczeniowa
Projektu artystycznego
Doświadczeń i eksperymentu
Obserwacji / studium
Metody dyskusji:
Seminaryjna
Indywidualna korekta
Metody eksponujące:
Pokaz / przegląd
Wystawa

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 30 
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 210
Suma godzin: 240 
Punkty ECTS: 8

 

subject area coverage

rysunek koncepcyjny, konceptualny rysunek, techniki rysunkowe, potencjał rysunku, filozofia, historia sztuki, zagadnienia z zakresu sztuki najnowszej, antropologia, kolaż

 

Dodatkowy zakres tematów jest indywidualny dla każdego studenta, ustalany podczas konsultacji i dyskusji. Brak ograniczeń

evaluation form credit with grading;
literature

Zakres lektur - ustalany indywidualnie ze studentem, w celu poszerzenia jego świadomości i wrażliwości z obszaru rysunku, sztuki.
Zalecane lektury (dostępne w Bibliotece ASP, Czytelni ASP lub u wykładowców):

Vitamin D : new perspectives in drawing, J. Burton,
Vitamin D2 : new perspectives in drawing, C.Garrett,
The age of collage : contemporary collage in modern art, red. Dennis Busch, Hendrik Hellige, Robert Klanten,
The age of collage : contemporary collage in modern art. Vol. 2, red. Dennis Busch and Robert Klanten
Collage : illustrations cut & paste, Miquel Abellán,
Unfolded : paper in design, art and industry / Petra Schmidt and Nicola Stattmann,
O sztuce, E.H.Gombrich,
Myślenie wzrokowe, R.Arnheim,
Sztuka i percepcja wzrokowa : psychologia twórczego oka, R. Arnheim,
Roman Gajewski : obecność : twórczość z lat 2004-2016, Roman Gajewski,
Eksplozja litery : ikonografia tekstualności jako źródło cierpień, red. R.Lewandowski,
Nie-miejsca, M. Auge, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Szczeliny Istnienia, Jolanta Brach-Czaina,
Artyści mówią. Wywiady z mistrzami malarstwa, E. Dzikowska,
Sposoby widzenia : na podst. cyklu programów telewizyjnych BBC Johna Bergera,. J. Berger [i in.],
Współczesny rysunek polski, W. Wierzchowska
Historia rysunku. Od Altamiry do Picassa, T. Pignatti
II Triennale polskiego rysunku współczesnego,5, praca zbiorowa, Muzeum Kresów (Lubaczów),

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Zaliczenie IX semestru

preliminary assumptions

Uzyskanie zaliczenia w Pracowni Podstaw Rysunku i Malarstwa

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_1 Potrafi profesjonalnie i komunikatywnie wykorzystać doświadczenie i własny warsztat rysownika, w celu prowadzenia warsztatu, ulepszania umiejętności artystycznych innych

MJ_K01

EU_2 W sposób profesjonalny i świadomy realizuje działanie artystyczne, wobec nieoczekiwanej sytuacji, z uwagi na zdobyte doświadczenie i szeroką wiedzę

MJ_K02

EU_3 Potrafi w sposób efektywny i profesjonalny wykorzystać doświadczenie z zakresu psychologii aby móc odpowiedzieć na potrzeby twórcze w przestrzeni publicznej, kulturowej i społecznej

MJ_K04 MJ_K06

EU_4 Potrafi analitycznie i refleksyjnie podejść do dotychczasowego dorobku twórczego, jest świadomy problematyki globalnej i lokalnej (społecznej, naukowej, antropologicznej i moralnej), wyciąga wnioski w kontekście przyszłości artysty i jego działań

MJ_K05
skills
descriptioncode

EU_6 Potrafi tworzyć w sposób profesjonalny, o wysokiej jakości, z użyciem poznanych środków ekspresji

MJ_U01

EU_7 Jest wrażliwym i świadomym twórcą, który widzi artystyczny potencjał swojej osoby i potrafi wykorzystywać to do wdrażania własnych, autorskich koncepcji twórczych

MJ_U02

EU_8 W sposób świadomy stosuje wiedzę o estetyce i podstawach rysunku, aby móc zwizualizować i zaplanować potencjalnie najlepszy jakościowo i artystycznie efekt pracy z zakresu rysunku koncepcyjnego

MJ_U04

EU_9 Potrafi dobrze i kreatywnie działać w grupie, wykorzystuje nabyte doświadczenie i zdolność pracy w grupie do efektywnego działania, bierze odpowiedzialność za projekt i stoi na jego czele w sposób wyróżniający

MJ_U06

EU_10 Posiada zdolność kreatywnego i profesjonalnego wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu warsztatu rysunkowego, aby jak najlepiej zrealizować działania twórcze, również w kontekście powstającego dyplomu

MJ_U07

EU_11 Profesjonalnie i dojrzale wchodzi w dialog z odbiorcami z różnych środowisk, płynnie dyskutując na tematy z zakresu rysunku, sztuki, zdradzając szczegółową wiedzę z danej dziedziny

MJ_U10

EU_12 W sposób szczególny potrafi połączyć profesjonalizm, kreatywność i umiejętności interpersonalne, aby zaprezentować swój dorobek artystyczny szerokiej publiczności

MJ_U13
knowledge
descriptioncode

EU_13 Potrafi i stosuje w sposób zaawansowany zasady rysunku koncepcyjnego, stosując je w pracach nad dyplomem

MJ_W03

EU_14 Świadomie i odpowiedzialnie eksperymentuje, tworząc oryginalne dzieła, które cechuje dojrzałe użycie technologii rysunkowych

MJ_W07

EU_15 Płynnie i dojrzale włada wiedzą o relacjach aspektów teoretycznych i praktycznych rysunku (ze szczególnym uwzględnieniem rysunku koncepcyjnego), co wpływa na proces twórczy

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.10 r 30 10 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13628