ECTS Catalogue

Drawing

Pedagogue: prof. dr hab. Anna Królikiewicz
Assistant(s): prof. ASP dr hab. Marcin Zawicki

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Seminar;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Przygotowanie prezentacji prac dyplomowych, zaangażowanie w kształt ekspozycji, wartość artystyczna prac, ale przy zindywidualizowanym systemie kształcenia w Pracowni analizowany jest również widoczny postęp w percepcji, rejestracji rzeczywistości, rozwoju wiedzy o budowaniu pola rysunku, świadomość wyborów formalnych, determinacja, i konsekwentna praca nad dyplomem.

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac


Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac


Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac


Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac


Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

subject description

Czwarta Pracownia Rysunku jest pracownią otwartą na rozmaite postawy artystyczne studentów i ich osobne pomysły na własny rozwój. Fundamentem programu Pracowni jest możliwość pracy z modelem i konfrontacja doświadczeń zdobytych w poprzednich latach w obrębie klasycznie rozumianej dyscypliny z koniecznością przekraczania granic własnych umiejętności, podejmowania ryzyka, eksperymentem. W Czwartej Pracowni ważniejszy od efektownej wystawy końcowej będzie sam proces pracy, otwartość na popełniane błędy, nieudane próby, doświadczanie, bez których nie wyobrażam sobie, aby możliwe było wypracowanie sobie własnego charakteru pisma w sztuce. W trakcie semestru studenci będą realizowali indywidualne, dedykowane każdemu z nich projekty, poszerzające pole uwagi, możliwości i kształtujące indywidualny, oparty na rzetelnym studiowaniu warsztat. W specjalności Sztuka w Przestrzeni Publicznej student na tym etapie powinien znaleźć, udokumentować przestrzeń, miejsce, gdzie może zrealizować prace in situ, interwencję artystyczną .

short subject description

Wraz ze zdobywanym doświadczeniem studenci roku V zmierzają do finałowej realizacji własnych, autorskich koncepcji twórczych. Rozwijanie myślenia analitycznego, nauka umiejętności swobodnych wypowiedzi artystycznych przy tworzeniu prac, nauka formułowania koncepcji na poziomie słowa i obrony tej koncepcji, oraz jej konsekwentna realizacja w przestrzeni publicznej.

form of classes

Metody kształcenia:

Metody podające:
 Wykład problemowy
,

Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się): Metoda klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji/studium

Metody dyskusji:
 Seminaryjna, indywidualna korekta

Metody eksponujące: Pokaz/przegląd, wystawa

Pracownia artystyczna, prezentacja indywidualnych projektów połączona z dyskusją w czasie korekt i publicznych przeglądów, prowokowanie pytań dotyczących sposobu i środków dochodzenia w pracy twórczej do celu w rysunku. Doprowadzanie do umiejętności posługiwania się w czasie konsultacji/ dyskusji pojęciami i problemami teorii sztuki, współczesnej, a także usytuowania własnej praktyki artystycznej w kontekście szeroko pojętych współczesnych koncepcji humanistycznych.

Chodzi o to, aby korzystać z nabytej wiedzy z poprzednich semstrów kształcenia podstawowego i łączyć swobodnie jej elementy, poszerzać, ale i pogłębiać zakres studiowanych zagadnień, interpretować informacje. Nie zwalnia to także z pracy intuicyjnej, swobodnej, samodzielnej. Przeglądy odbywające się raz na 3/4 tygodnie połączone z indywidualnymi rozmowami ale i dyskusją w pracowni z kolegami kształcą konfrontowanie się z publiczną prezentacją i jej wymogami, budowanie słownej refleksji, umiejętność komunikowania ważnych dla siebie idei, utożsamiania się z nimi, stania po swojej stronie. W trakcie tych rozmów wzmacniamy u studenta także poczucie własnej wartości, umiejętne reakcje na krytykę z szcunkiem dla innych postaw i  siebie samego, wskazujemy mechanizmy kontroli stresu. 

Wspólne kształtowanie wystawy końcowosemestralnej to poligon, na którym student uczy się podejmować samodzielne decyzje artystyczne, jest za nie odpowiedzialny, sprawdza, jak te decyzje funkcjonują upublicznione, nabywa jednocześnie kompetencji pracy w grupie. 
Cykliczne spotkania w pracowni prowadzącej lub asystentów prezentujące ich twórczość, to pola do otwartej, mniej formalnej dyskusji na temat proponowanych lektur, ich omówienie, interpretacja.

 

godziny pracy ze studentem 30 

godziny pracy własnej studenta 210

godziny 240

punkty ECTS 8

subject area coverage

Indywidualny dla każdego studenta: studium modela, przestrzeni, rysunek wyrażony w innych, nie tylko dwuwymiarowych mediach, jesteśmy otwarci na podejmowane próby rozbudowania doświadczenia rysunkowego ( obiekt, instalacja, film, animacja rysunkowa, przestrzeń publiczna).

evaluation form credit with grading;
literature

lektury adekwatne do wyboru tematu dyplomu

1.Mroczna stronawyobraźni – sztuka Alfreda Kubina = In the shadows of the imagination - the art of Alfred Kubin / [red. Teresa Leśniak, red. prowadzący Marzena Daszewska ; tł. na jęz. ang. Jessica Taylor-Kucia, tł. z jęz. niem. Joanna Czudec ; projekt graficzny Rafał Bartkowicz].Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008.

2.Pismo sztuki : rysunek w postmodernistycznym pejzażu : (materiały z Sympozjum towarzyszącego I Międzynarodowemu Konkursowi Rysunku Wrocław 2000) = The writing of art : drawing in the postmodernist landscape : (the papers from the Symposium organised in connection with the 1st International Drawing Competition Wrocław 2000) / red. Andrzej Saj ; [tł. Ryszard Sawicki]. Wrocław : Akademia Sztuk Pięknych, 2003.

3.Rysunek / [koncepcja i oprac. red. Anna Kowalczyk-Klus ; przekł. na jęz. ang. Zdzisław Ciuk, Danuta Hołata] ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Filia w Cieszynie. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny. Instytut Sztuki. Cieszyn : UŚ w Katowicach. Filia w Cieszynie. Instytut Sztuki, [1999].

4.Das Bild des Körpers in der Kunst des 17. bis 20. Jahrhunderts : ZeichnungenausdemKupferstichkabinett der Akademie der bildendenKünste Wien /hrsg. von Monika Knofler und Peter Weiermair ; Rupertinum Salzburg, Museum fürModerne und ZeitgenössischeKunst, Salzburg. Zürich : Oehrli,  2000.

5.Drawing from the modern, 1880-1945. [1] / Jodi Hauptman ; The Museum of Modern Art, New York. New York : MoMA, 2004.

6.Sztuka jako myśl, sztuka jako energia : VI MiędzynarodoweTriennaleRysunku = Art as thought, art as energy : The Sixth International Drawing Triennale / [red. kat. Adam Sobota ; tł. Marek Adamski, Henryk Holzhausen, Adam Sobota]. Wrocław : MiędzynarodoweTriennaleRysunku, [1995].

7. Outsiderzy, mistyfikatorzy, eskapiści w sztuce XX wieku : studium postaw twórczych / Małgorzata Stępnik. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.

8. Art now : \b the directory to 136 international contemporary artists = der neueWegweiserzu 136 internationalenzeitgenössischenKünstlern = le nouveau panorama de l'artcontemporain à travers 136 artistes internationaux. Köln : Taschen, 2005.

9. “Międzyjęzyk”, monografia naukowa, Anna Królikiewicz, Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, oraz wydawnictwo Doczute, 2019

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

zaliczenie poprzedniego semestru

preliminary assumptions

Uzyskanie zaliczenia w Pracowni Rysunku

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_14 Potrafi przeprowadzić proces powstania dzieła sztuki od poziomu projektu czy szkicu po realizację. Posiadając niezbędny aparat pojęciowy potrafi przeprowadzić krytyczną analizę własnej twórczości czy koncepcji konkretnej realizacji i wdrożyć projekt w życie. Jest w stanie jasno przedstawić problem artystyczny i przekonać innych do swoich racji.

MJ_K06

EU_11 Potrafi samodzielnie zrealizować pracę artystyczną, bazując na wiedzy o budowaniu pola rysunku, posiada świadomość wyborów formalnych, determinację i umiejętność konsekwentnej pracy.

MJ_K02
skills
descriptioncode

EU_04 Realizuje autorski, zaawansowany projekt artystyczny. Potrafi samodzielnie zrealizować autorską koncepcję w dziedzinie szeroko rozumianego rysunku.  Świadomie korzysta z technik i technologii rysunkowych.

MJ_U01

EU_05 Realizuje indywidualny projekt artystyczny pracując nad zaproponowanym przez siebie problemem twórczym i przekazem intelektualnym. Potrafi wyartykułować własne treści w języku rysunku. Realizuje aneks lub dyplom artystyczny.

MJ_U02

EU_06 Ma świadomość zaplecza kulturalnego, artystycznego i intelektualnego własnej realizacji, potrafi odnieść się do nich krytycznie. Wykorzystując wiedzę i umiejętności zgromadzone w toku studiów wykonuje samodzielną prace w postaci aneksu lub dyplomu artystycznego.

MJ_U04

EU_07 potrafi odnaleźć się w grupie i być jej liderem. Potrafi czerpać wzorce z otoczenia, jak i dawać przykład i wskazówki innym.

MJ_U06

EU_08 Bazując na dotychczasowych doświadczeniach potrafi zaproponować koncepcję autorskiej realizacji artystycznej. Potrafi zaproponować odpowiednie środki artystyczne do artykulacji własnych założeń twórczych. Swobodnie porusza się pośród takich pojęć jak walor, linia, przestrzeń, potrafi zaproponować rozwiązania kompozycyjne odpowiednie dla realizacji autorskiej realizacji w postaci aneksu lub dyplomu artystycznego.

MJ_U07

EU_09 Potrafi klarownie wyartykułować zagadnienia związane z opracowanym praz siebie tematem autorskiej realizacji artystycznej, jest przygotowany merytorycznie do obrony dyplomu lub aneksu. Potrafi komunikować się w zakresie zagadnień związanych z tematem swojej pracy, jak i Seroko rumianego dyskursu artystycznego.

MJ_U10 MJ_U13
knowledge
descriptioncode

EU_01 Posiada wiedzę i umiejętności intelektualne niezbędne do realizacji samodzielnej pracy artystycznej w postaci dyplomu lub aneksu

MJ_W03

EU_02 Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu technik i technologii rysunkowych niezbędną do realizacji samodzielnego dzieła w postaci dyplomu lub aneksu

MJ_W07

EU_03 W pełni rozumiejąc zależności między treścią a formą dzieła sztuki realizuje prace dyplomową lub aneks.

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.10 r 30 10 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13629