ECTS Catalogue

Mural painting and stained glass

Pedagogue: prof. dr hab. Jacek Zdybel
Assistant(s): mgr Przemysław Garczyński

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia specjalizacji i specjalności;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Exam with grade.

subject description

Mural painting and stained Glass workshop is one of the artistic specialisations. Learning in the Studio takes 5 semesters and ends with the preparation of the thesis or an annex to the diploma. Education is based on practice (realization of projects or its elements in one of chosen techniques). The complexity of works increase with the acquired knowledge about technologies. The program takes into account individual predisposition of students and their characters. During 3rd and 4th year of studies, students have the opportunity to choose their own artistic way. That’s why, studio offers various artistic forms of mural painting and stained glass. Process of realization is preceded by lectures about existing projects – historical and technological analysis. Students are preparing their projects during consultations with module leaders (corrections).
Students are obligated to prepare and realize projects and in frames of team works, Teacher will choose the best project. Student may receive longer time to finalize his task but it depends on chosen technique of mural painting. During summer months, artistic plain-airs are organized (tasks outside of school). The possibilities of realization of tasks are dependent on external offers and their artistic value in whole process of education.
5th year students are treated individually.
Students are obligated to specify the topic and technique of realization based on their own experience and then finalize their art work.

short subject description

Course is mainly based on practical activities connected with technologies and techniques of mural painting and stained glass.
New elements are added during course, to give students the possibility to be independent in their artistic expression and to get into social conditions.
Graduate students are going to be provided with feeling of freedom in their artistic works, both created by themselves as well as to respond to the external needs. The objective is to build their own language of artistic expression and conscious of its use.

form of classes

Realization of projects on proper artistic and technical level in the form of design charts with technological and ideological description. Realization of partial or full project with chosen technique.

subject area coverage

Issues connected with knowledge about artistic techniques and technologies. Copy of existing artpiece. Addition of individual elements, which are not going to change style of original work. Artistic work interpretation : Literature, art or specific object in one of the artistic techniques. Realization of individual projects and complex projects consisting of several works, forming one artistic expression. Projects preparation and implementation on the assigned topic (the answer to the request of the investor) in a completely authorial way. Description of idea and technology , technological trial – part of work in specified technology. Team work.

evaluation form credit with grading;
literature

M. Rzepińska „Historia koloru”
Hans Belting „Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie”
D. Hornung „Kolor”
E.H. Gombrich „Pisma o sztuce i kulturze”
John Gage „Kolor i kultura”
Cennino Cennini „Rzecz o malarstwie”
Max Doerner „Materiały malarskie i ich zastosowanie”
Władysław Ślesiński „Techniki malarskie, spoiwa mineralne”; „Malarstwo sztalugowe i ścienne”
Jan Hopliński „Farby i spoiwa malarskie”
Tomasz Sikorski, Marcin Rutkiewicz, „Graffiti w Polsce 1940-2010”
M.J. Żychnowska „Współczesne witraże polskie”
dwumiesięcznik „Barwy szkła”
Historia sztuki- dzieła polskich i światowych twórców witrażu.
„Techniki wielkich mistrzów malarstwa” praca zbiorowa

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

3rd year student, after 5th semester.

preliminary assumptions

1st semester of mural painting and stained glass is successfully completed.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

 

EU_K0191

Posiada odpowiednie doświadczenie i umiejętności technologiczne do wspomagania działań dydaktycznych związanych z technikami ściennymi w ramach pracowni.

MJ_K01

EU_K0291
jest świadomy swoich umiejętności i możliwości oddziaływania w kontaktach z interesariuszami zewnętrznymi. odczuwa potrzebę rozbudowania warsztatu technologicznego i umiejętności technicznych.

MJ_K02

EU_K0292

Posiadana wiedza i umiejętności technologiczne z przestrzeni sztuki związanej z przestrzenią publiczną pozwalają na integrowanie innych osób wokół pomysłu i jego realizacji. Ma wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia zamierzonych treści ideowych w różnych technikach.

MJ_K02

EU_K0491
Może uczestniczyć i wspomagać swoją wiedzą ogólnoartystyczną i wiedzą z zakresu technik specyficznych dla malarstwa ściennego i witrażu w projektach twórczych – zespołach badawczych. Jednocześnie wiedząc, że jego doświadczenie wymaga ciągłej pracy i doświadczenia.

MJ_K04

EU_K0401
Wiedza i umiejętności wyniesione z całokształtu procesu uczenia się pozwalają na różnorodne formy wypowiedzi zarówno artystycznej jak i okołoartystycznej w celu intensyfikacji wartości projektu.

MJ_K04

EU_K0591
Wiedza i umiejętności wyniesione z całokształtu procesu uczenia się pozwalają na podjęcie rozważań nad wartościami jakie wnosi sztuka w dzisiejszą przestrzeń publiczną, jej funkcjami jak również drogami rozwoju.

MJ_K05

EU_K0691
Potrafi inicjować działania projektowe (artystyczne), określić temat projektu, cele i sposób realizacji. Ma wiedzę i umiejętności pozwalające na autorską odpowiedź na zapotrzebowanie zewnętrzne.

MJ_K06
skills
descriptioncode

EU_U0191
Samodzielnie kreuje złożone zjawiska technologiczne do własnych projektów. Z doświadczeń technologiczny a również wiedzy potrafi tworzyć autorskie kompozycje o wysokich walorach artystycznych

MJ_U01

EU_U0291
Posiadane doświadczenie w zakresie technik i technologii, wiedzy specyficznie związanej ze sztuką w przestrzeni publicznej, a również sztuką w rozumieniu ogólnym umożliwia podejmowanie kreatywnych działań inspirowanych zamówieniami zewnętrznymi jak i własnej pomysłowości, zarówno formalnych jak i artystycznych.

MJ_U02

EU_U0491
Potrafi kreatywnie budować własną wypowiedź artystyczną a również odpowiedzieć na złożone, problemowe zadanie projektowe, dostosować język wypowiedzi tak aby odniesienia historyczne stylistyczne, kulturowe wpleść we własną wypowiedź artystyczną.

MJ_04

EU_U0591
W sposób świadomy potrafi przewidywać i organizować efekty artystyczne w celu osiągnięcia odpowiednich oddziaływań na odbiorcę. Potrafi dostosować ich formę do konkretnych uwarunkowań.

MJ_U05

EU_U0691
Wiedza i doświadczenie pozwala na samodzielną pracę, organizację oraz kierowanie działań zespołu twórczego realizującego projekt. Może być osobą odpowiedzialną za całokształt projektu. Posiadane doświadczenie pozwala również na podjęcie się funkcji kierowniczych zarówno od strony artystycznej jak i organizacyjnej

MJ_U06

EU_U0791
Potrafi kreatywnie modyfikować techniki warsztatowe, swobodnie je łączyć w celu uzyskania konkretnych efektów artystycznych dla tworzonego projektu.

MJ_U07

EU_U1091
Wiedza i umiejętności w ramach danej technologi pozwala na swobodną wypowiedź zarówno jako projektant jak również jako odbiorca założeń projektowych (przeprowadzenie analizy skutków) w kontakcie z interesariuszem, odbiorcami zewnętrznymi nie koniecznie rozumiejącymi wszystkie aspekty projektu.

MJ_U10

EU_U1391
Umiejętności pozwalają na kreatywne podejście do tematu i dobranie odpowiednich założeń technologicznych dla konkretnych uwarunkowań wstępnych, przeprowadzenie założeń projektowych oraz ich obrony w czasie prezentacji.

MJ_U13
knowledge
descriptioncode

EU_W0301
Posiada niezbędną wiedzę do samodzielnego przygotować projektu (dla interesariusza zewnętrznego) od etapu koncepcyjnego do realizacyjnego

MJ_W03

EU_W0302
Posiada niezbędną wiedzę do pokierowania zespołem realizatorskim zadania plastycznego związanego z malarstwem ściennym i witrażem.

MJ_W03

EU_W0303
Posiada wiedzę techniczną i teoretyczną do proponowania własnej drogi interpretacyjnej zadania

MJ_W03

EU_W0701
Posiada wiedzę do podjęcia działań projektowych i wykonawczych zadań złożonych (cykli) oraz zadań łączących wiele technologii i technik artystycznych koniecznych do realizacji całości projektu.

MJ_W07

EU_W1091
ma wiedzę dotyczącą całości procesu przygotowawczego związanego z realizacją złożonych projektów artystycznych. Od strony projektowej, prawnej i organizacji logistycznej całości. Zna i umie zadbać o przygotowanie wszystkich prawnych i projektowych etapów realizacji. Ma wiedzę a w razie niepewności lub jej braku umie ją pozyskać.

MJ_W10

EU_W0891

W sposób autorski potrafi łączyć wykorzystać dokonania sztuki dawnej i współczesnej nadając im w swojej kreacji autorski wydźwięk.

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.10 r 15 10 Exercises 15h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13630