ECTS Catalogue

Painting

Pedagogue: prof. dr hab. Piotr Józefowicz
Assistant(s): dr Marcin Zawicki

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Completion of the course takes place at the end of each semester, during the overview of all students’ works. Students are made to defend their works. Basic criteria of evaluation are: attitude to the subject (commitment, creativity, honesty and morality); progress made during the evaluated period; artistic value of the works.

 

subject description

Individual projects based on multimedia drawing (artistic skills within drawing, painting, illustration, digital techniques, 3D area).

Instructive targets:

Artistic skills sufficient enough for individual creating and accomplishing artistic projects.

Individual selection of artistic skills and adequate adaptation of various forms of artistic expression.

Cognitive targets:

Greatest possible level of artistic and humanistic self-awareness based on individual knowledge of connections between their own artistic practice and its social influence.

Technological knowledge within subject area and its skilful practical application.

Social targets:

Comprehension of necessity for permanent progress.

Adequate reaction for social, environment impulses and standing up for true.

Ability to coexist and cooperate within group with respect and tolerance for other attitudes.

Respect for the academic and professional rules.

Ability to self-esteem and verbal defense of advanced thesis.

short subject description

Classes encourage students to gain new skills and develop these already acquired, to cross the border of fear of the unknown. They provoke to take the risk and start individual search in the area of drawing, in the broad sense of the term. By facing new challenges, students develop their creativity and independence. They face the necessity to defend their projects. They widen their artistic awareness and interpret drawing as an autonomic mean of expression. Drawing is not interpreted as a collection of abilities or skills. Classes in the studio are going to convince that only the wise use of these skills is truly evolving.

 

form of classes

Students accomplish their individual projects regularly consulted at the studio. During specially organized exhibition meetings, chosen students have an opportunity to present their works to the guests (other teachers, critics, curators of art exhibitions, students from other studios) and to listen to their opinions. Studio is a place where students can freely share their thoughts, without making a decision, who is right and who is wrong.

subject area coverage

Unlimited. Main basic for functioning of the studio is the rule of individualization of methods and student’s subjectivity.

 

evaluation form credit with grading;
literature

Wassily Kandinsky. „Punkt i Linia a Płaszczyzna - Przyczynek do Analizy Elementów Malarskich”, Państwowy Instytut Wydawniczy 1986. 

Władysław Strzemiński „Teoria widzenia”, Wydawnictwo Literackie 1974. 

Bibliography required within art history lectures. 

Bibliography not required within art history lectures but extended artistic, humanistic and social awareness. 

Publications and websites within contemporary art. 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Credit for fourth semester at Basic Studio of Painting and Drawing. Signing up for the studio according to Painting Faculty rules. 

 

preliminary assumptions

Basic knowledge within painting and drawing demanded for third year students. 

 

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_10 Ma widzę w zakresie zarówno praktyki jak i teorii malarstwa oraz szerzej pojętych sztuk wizualnych i warsztat pojęciowy by przekazywać ją innym. Ma kompetencje do nauczania w zakresie malarstwa.

MJ_K01

EU_14 Ma zdolność przedstawiania i obrony własnych racji związanych z działalnością artystyczną. Posiada aparat pojęciowy i zaplecze intelektualne niezbędne do przedstawiania swoich projektów szerszemu gronu odbiorców, potrafi wyjść z inicjatywą twórczą czy wytsawienniczą.

MJ_K06
skills
descriptioncode

EU_04 Potrafi samodzielnie wykonać autorską, indywidualną realizację artystyczną w postaci dyplomu artystycznego. Bazując na dużym zasobie poznanych technik i technologii a także różnorodnych mediach dobiera odpowiednie środki wyrazu do własnej, samodzielnej wypowiedzi artystycznej.

MJ_U01

EU_05 Wykonuje samodzielną autorska realizację artystyczną w oparciu o szeroko wachlarz technik, technologii i mediów związanych bezpośrednio lub wykraczających poza tradycyjny warsztat malarski. Potrafi wykonać zaawansowane kompozycje malarskie w oparciu w własną wrażliwość jak i założenia zaproponowanego projektu w postaci dyplomu artystycznego.

MJ_U02

EU_06 Z pełną świadomości kontekstu kulturalnego i estetycznego własnych doświadczeń realizuje autorskie dzieło malarskie. Potrafi odnieść się w nim do tradycji malarstwa, także wykraczając poza tradycyjny warsztat malarski.

MJ_U04

EU_07 Umie funkcjonować w grupie a także przewodniczyć projektom zespołowym. Potrafi zabierać stanowisko w dyskusji i przekonywać innych do własnych racji, szczególnie w dyskusji z zakresu kultury i sztuki.

MJ_U06

EU_08 Proponuje odpowiednie, niekiedy autorskie środki plastyczne do realizacji własnych założeń artystycznych . Posługując się w stopniu zaawansowanym kompozycją, walorem, kolorem, linią i plamą barwną. Zna różnorodne techniki i technologie malarskie a także media wykraczające poza tradycyjny warsztat malarza. Realizuje samodzielnie autorskie dzieło w postaci dyplomu artystycznego

MJ_U07

EU_09 Umie zdefiniować i przestawić założenia teoretyczne samodzielnej przy artystycznej. Jest przygotowany do obrony dyplomu artystycznego. Potrafi merytorycznie, swobodnie dyskutować na tematy związane z kulturą i sztuką i skutecznie broniś swoich założeń

MJ_U10 MJ_U13
knowledge
descriptioncode

EU_01 Ma warsztat intelektualny i wiedzę niezbędną do stworzenia samodzielnego, autorskiego dzieła w postaci dyplomu artystycznego.

MJ_W03

EU_02 Ma opanowany warsztat artysty - malarza. Potrafi samodzielnie realizować autorskie dzieło w postaci dyplomu lub aneksu posługując się szerokim wachlarzem technik i technologii, także wykraczających poza tradycyjny warsztat malarski. Potrafi świadomie eksperymentować z medium malarskim.

MJ_W07

EU_03 Realizuje własną, autorską koncepcję dzieła. Jest w pełni świadomy zależności założonego przekazu i użytych środków plastycznych i potrafi wykorzystać tę wiedzę w realizacji zaawansowanej autorskiej pracy w postaci dyplomu artystycznego.

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.10 r 30 10 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13635