ECTS Catalogue

Master's Thesis Seminar

Pedagogue: dr Katarzyna Lewandowska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes konserwatorium;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ogólnym kryterium oceniania jest stopień zaawansowania przygotowania pracy dyplomowej oraz jakość i samodzielność podejmowanych w tym zakresie działań. Szczegółowe kryteria oceniania ustala osoba prowadząca grupę.

zaliczenie na ocenę bdb - systematyczna obecność i uczestnictwo w zajęciach, systematyczny kontakt z prowadząca, stosowanie się do jej sugestii w trakcie pisania pracy, zastosowanie wytycznych dotyczących prac licencjackich i magisterskich obowiązujących w ASP w Gdańsku, ocena przez prowadząca wkładu intelektualnego i merytorycznego

zaliczenie na ocenę db - dość systematyczna obecność i uczestnictwo w zajęciach, dość systematyczny kontakt z prowadzącą, stosowanie się do jej sugestii w trakcie pisania pracy, stosowanie wytycznych dotyczących prac lic. i mgr. obowiązujących w ASP w Gdańsku, ocena przez prowadzącą wkładu intelektualnego i merytorycznego.

zaliczenie na ocenę dst - niesystematyczna obecność i uczestnictwo w zajęciach, rzadki kontakt z prowadzącą, nie stosowanie się do jej wytycznych w trakcie pisania pracy, ignorowanie wytycznych dotyczących prac lic. i mgr. obowiązujących w ASP, minimalny wkład intelektualny i merytoryczny.

ocena ndst - nieobecność, brak pracy, brak kontaktu z prowadzącą, praca pod względem merytorycznym i intelektualnym nie spełniająca wymogów prac lic. i mgr.

subject description

Seminarium dyplomowe służy pogłębianiu wiedzy w wybranej dziedzinie sztuk pięknych oraz zdobywaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do przygotowywania prac pisemnych i wystąpień ustnych, w tym pracy licencjackiej i magisterskiej.

short subject description

W trakcie zajęć prowadzone są analizy wybranych zjawisk i problemów z zakresu sztuki szeroko rozumianej oraz z antropologii kulturowej. Szczegółowy zakres tematów realizowanych na zajęciach określa osoba prowadząca seminarium na początku każdego semestru.

form of classes

Na co tygodniowych zajęciach po ustaleniu tematów prac dwoje studentów/ek referuje swoje tematy oraz prezentuje w formie pokazu materiał ilustracyjny. Następnie odbywa się dyskusja. Odbywają się również indywidualne konsultacje z prowadzącą. Metodą jest przedyskutowanie problemów i kwestii, które znajdą się w pracy magisterskiej. Spotkania odbywają się ze wszystkimi uczestniczkami i uczestnikami kursu dlatego aby następowała pełna wymiana myśli, relacyjność. Powodem jest również przygotowanie studentki i studenta do publicznego wystąpienia podczas obrony pracy magisterskiej.

300 h cały kurs

120 h zajęcia z wykładowczynią

180 h zajęcia własne

 

subject area coverage

Zakres tematów prac magisterskich i licencjackich jest ściśle połączony z zainteresowaniami i badaniami naukowymi prowadzącej.

evaluation form credit with grading;
literature

Literatura dyskutowana jest indywidualnie ze studentkami i studentami i całkowicie zależna jest od zakresu tematycznego prac magisterskich i licencjackich.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Analiza współczesnej sztuki i myśli filozoficzno-społecznej.

preliminary assumptions

Posiada podstawową wiedzę z zakresu sztuki nowoczesnej i współczesnej oraz jej teorii.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_01 Uczestniczki/cy są  gotowi do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy i doświadczenia oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań.

 

EU_02 Uczestniczki/cy są gotowi do podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną działalnością artystyczną

MJ_KO2 MJ_KO5
skills
descriptioncode

EU_01 Uczestniczki/cy potrafią przygotowywać prace pisemne i wystąpienia ustne, dotyczące zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką malarstwa i sztuki, z wykorzystaniem podstaw teoretycznych i różnorakich źródeł.

 

MJ_U09
knowledge
descriptioncode

EU_01Uczestniczki/cy znają wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwej dla zagadnień związanych z Kierunkiem Malarstwo

EU_02 Uczestniczki/cy znają podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego

MJ_W02 MJ_W09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.10 r 30 10 Seminar 30h
Seminar [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13642