ECTS Catalogue

Master's Thesis Seminar

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Seminar;
course language Polish;
method of learning outcomes verification
subject description

 - Objective cognitive: analysis and interpretation of selected issues based on the contemporary European  methodology

- Purpose of educating: proper selection and use of literature, skilful assessment of the credibility of sources and information used in the work, skillful design, troubleshooting and modifying existing problems / solutions

- Practical purpose: the desire to expand knowledge through self-searching, ability to build long utterance, ability to organise work and taking responsibility for the implementation of its own projects

short subject description

 The aim of the course is to prepare the student for theoretical thesis writing, which in most cases is related to the topic of the practical diploma. Classes relate to mastering the art of work writing, skillful building of the problem and the analysis of the selected literature within the topic.
seminarium/Seminar

form of classes

Seminar, individual meetings, lecture with ppt. presentation

subject area coverage

 -Presentation of the features of the properly constructed paper and its methodology
-Discussion on proper recognition of the problem
-Personal student presentations (ppt presentations, lectures)
-Corrections, individual consultations

evaluation form credit with grading;
literature

W zależności od indywidualnych potrzeb studenta i poruszanej przez niego tematyki. Z reguły student indywidualnie zbiera bibliografię do swojej pracy, prowadzący poprzez konsultacje analizuje z nim/nią wybór i krytycznie ocenia.

 

Literatura zalecana:

Bataille G., Historia erotyzmu, Kraków 1992.

Bauman Z., Retrotopia. Jak rządzi nami przeszłość?, Warszawa 2018.

Cioran E., Zły demiurg, Kraków 1995.

Colli G., Narodziny filozofii, Warszawa 1991.

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 1988.

Eco U., Imię róży, Warszawa 1987.

Eco U., Sześć przechadzek po lesie narracji, „Odra”, 5/1995.

Eliade M., Sacrum, mit, historia, Warszawa 1993.

Gadamer H.-G., Prawda i metoda . Zarys hermeneutyki filozoficznej, Warszawa 1979.

Gadamer H.-G., O zamilknięciu obrazu, w: Estetyka w świecie, t. II, Kraków 1986.

Mrówka K., Heraklit. Fragmenty: nowy przekład i komentarze, Warszawa 2004.

Jankelevitch V., To, co nieuchronne, Warszawa 2005.

Merleau-Ponty M., Widzialne i niewidzialne, Warszawa 1996.

Ricoeur P., Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, Warszawa 1985.

Ricoeur P., Jaki ma być nowy etos Europy? w: Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania, Warszawa 1989.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Passed previous semester

preliminary assumptions

Broadened scope of art history knowledge, culture and philosophy in terms of Master degree

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_01  Student jest gotów do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy i doświadczenia oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań w każdych warunkach 

MJ_K02

EU_02  Student jest gotów do podejmowania krytycznej refleksji na temat społecznych i etycznych aspektów związanych z własną działalnością artystyczną i naukową 

MJ_K05
skills
descriptioncode

EU_03 Student  potrafi przygotowywać prace pisemne i wystąpienia ustne, dotyczące zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką filozofii,historii sztuki i kultury z wykorzystaniem podstaw teoretycznych i różnorakich źródeł

MJ_U09
knowledge
descriptioncode

EU-04 Student zna wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwej dla zagadnień związanych z filozofia

MJ_W02

EU_05 Student zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego w kontekście pisania własnej pracy magisterskiej 

MJ_W09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.10 r 30 10 Seminar 30h
Seminar [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13646