ECTS Catalogue

Basics of painting

Pedagogue: prof. dr hab. Józef Czerniawski
Assistant(s): prof. ASP dr hab. Aleksandra Jadczuk

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie z oceną. Podstawą  oceny i warunkiem zaliczenia jest poziom oraz wartość artystyczna prac , realizacja zadań z zakresu malarstwa, obecność i zaangażowanie na zajęciach, obecność na cyklicznych przeglądach indywidualnych, postępy dokonane w danym okresie, stosunek do przedmiotu.

Ocena bardzo dobra plus:bardzo duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną oraz wybitne rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz bardzo dobre efekty artystyczne

wykonanych prac

Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty

artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych
prac

Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny
wykonanych prac

Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz
niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

subject description

Na 1 roku student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu: posługiwania się różnymi technikami malarskimi, zasad kompozycji, budowania przestrzeni w obrazie, zgłębia problematykę światła i koloru w malarstwie. Umiejętności te ćwiczy przede wszystkim bazując na obserwacji natury: studium postaci ludzkiej (akt) oraz studium martwej natury.Ćwiczenia malarskie uwzględniają zagadnienia kompozycji, formy, materii malarskich,gam kolorystycznych, zestawień barwnych,temperatury koloru, planów przestrzennych, perspektywy malarskiej,kontrastu. Dzięki temu student rozwija umiejętności świadomego operowania podstawowymi środkami ekspresji,poznaje szeroką gamę metod realizacji obrazu oraz doskonali swój warsztat. Stopniowo uczy się podejmowania samodzielnych decyzji odnośnie komponowania i realizacji obrazu oraz wdrażania własnych idei malarskich. Dodatkowo prowadzący proponuje zindywidualizowane do potrzeb studenta zadania problemowe. Praca z kazdym studentem przebiega indywidualnie, w oparciu o stopień świadomości artystycznej, umiejętności i wiedzę jaką posiada.

 

 

short subject description

 Na 1 roku student zdobywa i doskonali podstawowe umiejętności warsztatowe z zakresu malarstwa. Celem zajęć jest  stopniowe kształtowanie indywidualnych postaw twórczych poprzez zachęcanie do własnych poszukiwań , zdobywania nowych doświadczeń, poszerzania swojej artystycznej świadomości oraz kształtowania umiejętności stosowania różnorodnych technik w  malarstwie w oparciu o podstawową wiedzę z obszaru sztuki.

Cele:
1.Zdobywanie i poszerzanie wiedzy w zakresie podstawowych umiejętności warsztatowych,środków ekspresji oraz technologii stosowanych w malarstwie

2.Kształcenie umiejętności swobodnego posługiwania się różnymi technikami malarskimi 

3.Kształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi elementami budowy kompozycji malarskiej

4.Nauka obserwacji, która pozwala dostrzec studentowi złożoność zjawisk budowy koloru i formy

5.Kształcenie umiejętności dokonywania świadomych wyborów w trakcie realizacji własnych prac malarskich

6.Kształcenie umiejętności posługiwania się narzędziami warsztatu artystycznego w trakcie realizacji obrazu malarskiego oraz świadomego budowania własnego warsztatu malarskiego

7.Kształcenie umiejętności wykorzystywania wyobraźni, intuicji twórczej, emocjonalności podczas realizacji prac malarskich

 

 

form of classes

Rozwiązywanie zadań i problemów malarskich.Bieżące indywidualne konsultacje z prowadzącym, cykliczne indywidualne przeglądy podczas których student publicznie prezentuje własne dokonania.

Metody kształcenia:wykład problemowy,metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):klasyczna problemowa,ćwiczeniowa,doświadczeń i eksperymentu,obserwacji / studium,indywidualna korekta,metody eksponujące:pokaz / przegląd,wystawa 

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 90 
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 120 
Suma godzin: 210 
Punkty ECTS: 7

subject area coverage

Zadania oparte na studium malarskim modela oraz martwej natury, zadania problemowe.

Wybrane zadania: 

1. Studium postaci (pełna postać-akt)- techniki malarskie na papierze i płótnie 

2. Studium martwej natury- techniki malarskie na papierze i płótnie

3. Martwa natura-ćwiczenia malarskie-problem barwy w malarstwie, szkice

4. Szkice postaci - 15 minutowe ustawienia, techniki malarskie

5. Studium postaci(portret) -techniki malarskie na papierze i płótnie

6.Autoportret-techniki malarskie na papierze i płótnie

7.Studium przedmiotu-techniki malarskie na papierze i płótnie

evaluation form credit with grading;
literature

 

Wasyl Kandyński „Punkt i linia a płaszczyzna” PIW 1986 Warszawa

Rudolf Arnheim „Sztuka i percepcja wzrokowa” Słowo/Obraz terytoria, Gdańsk 2004;

Jerzy Werner, Podstawy Technologii Malarstwa i Grafiki PWN 1981;

John Cage „Kolor i kultura”, Universitas, Kraków 2010;

Maria Poprzęcka, „Inne obrazy”, Słowo/Obraz terytoria, Gdańsk 2009 

E.H.Gombrich „O sztuce”, Rebis, Warszawa 2009

Pisma o sztuce

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Plener malarski po 1 roku, w miarę możliwości plenery pracowniane

entry requirements
formal requirements

Zdany egzamin wstępny

preliminary assumptions

Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu malarstwa, rozumie terminologię z zakresu sztuki

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_01 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy z zakresu malarstwa oraz jest świadomy konieczności ciągłego poszerzania swoich umiejętności i dalszych samodzielnych poszukiwań twórczych

MJ_K03

EU_02 Wykorzystując wiedzę i doświadczenie psychologiczne, student potrafi zaprezentować własne dokonania artystyczne podczas publicznych pokazów i wystaw.

MJ_K04
skills
descriptioncode

EU_03 Student potrafi sprawnie posługiwać się wachlarzem narzędzi i technik malarskich oraz właściwie dobierać środki ekspresji do założonych celów podczas realizacji własnych koncepcji malarskich

MJ_U01

EU_04 Student dysponując podstawową wiedzą z zakresu realizacji obrazu oraz znając podstawowe zasady komponowania obrazu malarskiego,potrafi podejmować samodzielne decyzje dotyczące komponowania i realizacji prac malarskich, uwzględniając studium postaci oraz studium martwej natury

MJ_U03

EU_05 Student wykorzystując nabytą wiedzę o podstawowych technikach stosowanych w malarstwie oraz podstawową wiedzę o realizacji obrazu malarskiego, potrafi stosować efektywne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły ich rozwój

MJ_U08
knowledge
descriptioncode

EU_06 Student posiada podstawowy zakres wiedzy o środkach niezbędnych do realizacji obrazu malarskiego oraz zna podstawowe zasady komponowania obrazu, umożliwiające swobodę wypowiedzi malarskiej. Na podstawie realizowanych ćwiczeń, posiada wiedzę na temat stylów i tradycji malarskich.

MJ_W05 MJ_W06

EU_07 Student posiada podstawową wiedzę o technologii i technikach stosowanych w malarstwie oraz rozumie związek między teoretycznymi a praktycznymi aspektami malarstwa

MJ_W07 MJ_W08

EU_08 Student posiada podstawową wiedzę związaną z obszarem malarstwa, pozwalającą mu swobodnie omawiać swoje własne osiągnięcia i problemy związane z malarstwem

MJ_W05 MJ_W06 MJ_W07 MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.1 r 90 7 Exercises 90h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13708