ECTS Catalogue

Technology of Painting and Drawing

Pedagogue: mgr Tomasz Kucharski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ocena zajęć jest wystawiana na podstawie wykonanych prac zgodnie z wytyczonymi ramami technologicznymi przez prowadzącego.

Pod uwagę brane są następujące kryteria:

 1. Zgodność z zadanym tematem.
 2. Prawidłowe zastosowanie wybranej techniki.
 3. Staranność wykonania.
 4. Obecność na zajęciach.

Ocena bardzo dobra plus: bardzo duże zaangażowanie w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne
wykonanych wsparte wysokim uzdolnieniem manualnym studenta
Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz bardzo dobre efekty artystyczne
wykonanych prac
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty
artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych
prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny
wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz
niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

subject description

Celem zajęć jest możliwie szerokie przedstawienie technik z zakresu rysunku oraz podstaw koloru w malarstwie.

Mają wyczulić studentów na staranne i technologicznie poprawne budowanie swoich prac.

Studenci poznają podstawy rysunku. Omawiane są podstawowe techniki oraz materiały.

Studenci samodzielnie przygotowują podłoża do konkretnych technik techniki.

Etapem pośrednim między technikami rysunku i malarstwa jest sporządzenie farby temperowej i wykonanie nią szkicu monochromatycznego.

W ramach zajęć omawiane są różne rodzaje podobrazi malarskich z ich wadami i zaletami.

Studenci samodzielnie naciągają płótno na krosno, przeklejają oraz gruntują.

Pod koniec semestru studenci zaczynają pracę z kolorem po przez analizę kolorystycznej triady: cyjan, yellow, magenta.

Studenci sporządzają samodzielnie farbę olejną.

short subject description

Studenci poznają podstawy rysunku. Podstawowe materiały oraz ich zastosowanie.
Przedstawiane są też wstępne zagadnienia kolorystyczne oraz związane z tym ćwiczenia.

form of classes

Metody kształcenia:
Realizacja prac w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje na podstawie zadanych problemów technologicznych.

Metody podające:

Wykład problemowy
Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):

Klasyczna problemowa
Ćwiczeniowa
Doświadczeń i eksperymentu
Obserwacji / studium
Metody dyskusji:

Indywidualna korekta
Metody eksponujące:

Pokaz / przegląd
Wystawa

 

Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu:

 1. Omówienie dodatków mających na celu zmianę przyczepności oraz struktury gruntu do rysunku:
 2. Omówienie barwników naturalnych i syntetycznych oraz ich zastosowanie w gruntowaniu podłoża do rysunku.
 3. Kleje syntetyczne i ich zastosowanie jako grunt papierów pod rysunek – format 100 x 70 cm
 4. Kleje organiczne – tradycyjne i ich zastosowanie jako grunt papierów pod rysunek – format 100 x 70 cm
 5. Omówienie podstawowych materiałów i narzędzi do techniki rysunku:
  • pył pumeksowy
  • kreda
  • pigmenty
 6. Zastosowanie w praktyce – papier format 100 x 70 cm
 7. Omówienie różnych rodzajów podobrazi malarskich z ich wadami i zaletami.
 8. Studenci samodzielnie naciągają płótno na krosno, przeklejają oraz gruntują.
 9. Omówienie oraz sporządzenie farby temperowej na bazie żółtka i wykonanie monochromatycznego szkicu.
 10. Wstęp do koloru. Omówienie triady kolorystycznej:
  • cyjan,
  • yellow,
  • magenta.
 11. Mieszanie kolorów pochodnych z podstawowej triady.
 12. Studenci sporządzają samodzielnie farbę olejną.

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 30
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 30
Suma godzin: 60
Punkty ECTS: 2

subject area coverage

Techniki rysunku oraz podstawy koloru w technikach malarskich.

evaluation form credit with grading;
literature

Rysunek:

 

"Anatomia dla artystów", wyd. Arkady, Warszawa 2003

„Techniki rysunku” Karel Teissig, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982

„HISTORIA RYSUNKU od Altamiry do Picassa”, Terisio Pignatti wyd. Arkady, Warszawa 2006

 

Literatura dodatkowa:

„Anatomia dla artysty”, Jeno Barcsay, wyd. Ossolineum, 1988

„DRAWING COURSE” Charles Bargue and Jean-Léon Gérôme, ACR Edition, 2017

“Ocнoвы yчeбного академического рисунка” Николан Ли, ЭКСМО, Москва 2010

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Zdany egzamin wstępny

preliminary assumptions

brak

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_01 Student uczy się ciągłego poszerzania swoich umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy.

MJ_K03
skills
descriptioncode

EU_02 Student potrafi korzystać z nabytych umiejętności warsztatowych w stopniu podstawowym oraz niezbędnym do realizacji własnych prostych projektów artystycznych z obszaru rysunku oraz częściowo malarstwa

MJ_U07
knowledge
descriptioncode

EU_03 Student nabywa wiedzę związaną z problematyką technologiami stosowaną w obszarze technik rysunku i niektórych obszarów malarstwa

MJ_W07


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.1 r 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13710