ECTS Catalogue

Basics of Drawing

Pedagogue: prof. dr hab. Jacek Kornacki
Assistant(s): prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ocenę wystawia się na podstawie realizacji programu semestralnego polegającego na wykonaniu wszystkich zadań ogólnych z zakresu rysunku opartych na studium natury (szkice, studium modela oraz studium martwej natury w rożnych technikach rysunkowych, aranżacje przestrzenne) oraz zadań problemowych. Do uzyskania pozytywnej oceny niezbędna jest obecność na wszystkich zajęciach w semestrze, zaangażowanie w pracę, uczestnictwo we wszystkich przeglądach. Każdy semestr kończy się zaliczeniem z oceną.

Kryteria oceniania:

Ocena bardzo dobra plus: wyjątkowe zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni i wybitne efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz bardzo dobre efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac

Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

subject description

Praca z każdym studentem przebiega indywidualnie, z dużym naciskiem na rozwój indywidualnych predyspozycji. Praca z każdym studentem przebiega w oparciu o więdzę i umiejętności jakie posiada, indywidualny stopień świadomości artystycznej oraz zdolności manualne. Celem edukacji dla 1 roku jest nabycie podstawowej wiedzy o realizacji prac plastycznych oraz posługiwaniu się technikami oraz narzędziami odpowiednimi do zakładanych przez siebie efektów w postaci pracy rysunkowej. Poprzez pracę studyjną opartą o studium martwej natury lub/i modela student ma rozwinąć umiejętność przełożenia własnej koncepcji kreacji artystycznej na pracę artystyczną, zyskać świadomość w operowaniu podstawowymi środkami ekspresji takimi jak kompozycja, walor, linia, plama itp. Nacisk kładziony jest na poznanie szerokiej gamy metod realizacji dzieła, doskonalenie warsztatu, zdolność przełożenia własnej koncepcji w oparciu o studium z rzeczywistości. Jednocześnie studenci realizują zadania przygotowane przez prowadzącego, których celem jest nabycie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji odnośnie realizacji i projektowania prac artystycznych.

short subject description

Nauka posługiwania się różnymi technikami rysunku; zasad kompozycji; zgłębianie problematyki waloru i światła w rysunku; pracy ze szkicem koncepcyjnym; budowania przestrzeni w rysunku; obserwacji natury jako bazy wielorakich zdarzeń artystycznych. Kształtowanie różnorakich postaw poprzez własne poszukiwania. Praktyczne zastosowanie powyższych umiejętności przy studium modela (akt), studium martwej natury, studium z natury oraz pracy nad zadaniami zaproponowanymi przez prowadzącego. Po opanowaniu podstawowych elementów następuje etap doskonalenia warsztatu i samodzielne rozwiązywanie problemów plastycznych. Realizacja ćwiczeń rysunkowych uwzględniających zagadnienia kompozycji, proporcji, waloru, użycia koloru w rysunku ,rozpoznawania temperatur kolorów, zestawień planów przestrzennych, perspektywy, kontrastu, posługiwanie się linią, plamą, deformacją itp.

form of classes

Przedmiot realizowany jest w formie zajęć w pracowni i bieżących konsultacji z prowadzącymi zajęcia. Kilkukrotnie w każdym semestrze odbywają się przeglądy indywidualne prac każdego ze studentów, podczas których student dokonuje publicznej prezentacji własnych dokonań artystycznych kierując się samooceną i refleksją nad własna pracą, bazując na zdolności komunikacji społecznej.

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 120

Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 120

Suma godzin: 240

Punkty ECTS: 8 

Metody kształcenia: Realizacja indywidualnego programu kształcenia w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje. 

Metody podające: wykład problemowy.

Metody poszukujące: ćwiczenia, obserwacja/studium.

Metody dyskusji: indywidualna korekta.

Metody eksponujące: pokaz/przegląd, wystawa

subject area coverage

Praca nad studium natury w pracowni (martwa natura, akt) Praca nad zadaniami formułowanymi przez prowadzącego Konsultacje z prowadzącymi w zakresie autorskich projektów studentów .

Zadania oparte na studium malarskim modela oraz martwej natury, indywidualne zadania problemowe,projekty autorskie.
Wybrane zadania:
1. Studium postaci-interpretacja (pełna postać-akt)-różnorodne techniki rysunkowe na papierze.
2. Studium martwej natury-interpretacja-różnorodne techniki rysunkowe na papierze.
3. Martwa natura-ćwiczenia rysunkowe- szkice,różnorodne techniki rysunkowe na papierze.
4. Szkice postaci - 15 minutowe ustawienia, różnorodne techniki rysunkowe,
5. Autoportret z atrybutem-techniki rysunkowe na papierze.

evaluation form credit with grading;
literature

, Aspi-M.Rzepińska „historia koloru”, -M.Rzepińska „Siedem Wieków Malarstwa Europejskiego”, -J.Białostocki „Sztuka Cenniejsza niż złoto”, -A.Osęka „Spojrzenie na sztukę, -W.Kandinsky „Punkt i Linia a płaszczyzna”, -M.Poprzęcka „Inne Obrazy” -R.Arnheim. ,,Sztuka i percepcja wzrokowa" -Nowe zjawiska w Sztuce Polskiej po 2000 (opr.zbiorowe pod red. G.Borkowski, A.Mazur, M.Branicka) -Opracowania zbiorowe z serii ArtNow -Wspóczesne pisma artystyczne (Format, Arteon, Artluk, Wiadomości ASP racje, Art & Business)

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Plener malarski dla studentów I roku (obowiązkowy) 

entry requirements
formal requirements

Zdanie egzaminu wstępnego.

preliminary assumptions

Zdolności manualne w zakresie sztuk plastycznych na poziomie podstawowym. Podstawowa wiedza z historii sztuki i kultury.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU- 1 Zostaje uwarunkowany środowiskowo do ciągłego doskonalenia i rozwijania swoich umiejętności plastycznych a także stałego uzupełniani wiedzy kierunkowej , nabywa doświadczenie umożliwiające bardziej kompetentne prezentowanie swoich osiągnięć oraz potrafi odnieść się do nich krytycznie.

MJ_K03 MJ_K04
skills
descriptioncode

EU-  1 Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz technikami rysunkowymi i technologią w realizacji prac artystycznych oraz podejmując samodzielne decyzje potrafi doskonalić formę rysunkową w celu uzyskania zindywidualizowanej kreacji artystycznej.

MJ_U01 MJ_U03

EU- 2 Posługując się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych potrafi realizować podstawowe założenia zadań rysunkowych dotyczące zagadnień kompozycji, światła w tym achromatyczności (walor), przestrzeni, proporcji oraz realizować szybkie szkice i etiudy rysunkowe służące doskonaleniu form podejmowania decyzji rozwiązań plastycznych.

`MJ_U08
knowledge
descriptioncode

EU- 1 Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dziedziną rysunku.

MJ_W05

EU- 2 Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz rozumie jak wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego.

MJ_W07

EU- 3 Posiada podstawową świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę.

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.1 r 120 8 Exercises 120h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13717