ECTS Catalogue

Technology of Painting and Drawing

Pedagogue: mgr Tomasz Kucharski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ocena zajęć jest wystawiana na podstawie wykonanych prac zgodnie z wytyczonymi ramami technologicznymi przez prowadzącego.

Pod uwagę brane są następujące kryteria:

Zgodność z zadanym tematem.
Prawidłowe zastosowanie wybranej techniki.
Staranność wykonania.
Obecność na zajęciach.

Ocena bardzo dobra plus: bardzo duże zaangażowanie w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne
wykonanych wsparte wysokim uzdolnieniem manualnym studenta

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz bardzo dobre efekty artystyczne
wykonanych prac
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty
artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych
prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny
wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz
niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

subject description

Celem zajęć jest możliwie szerokie przedstawienie technik z zakresu rysunku oraz podstaw koloru w malarstwie.

Mają wyczulić studentów na staranne i technologicznie poprawne budowanie swoich prac.

Studenci samodzielnie przygotowują podłoża do konkretnych technik techniki.

Etapem pośrednim między technikami rysunku i malarstwa jest sporządzenie farby temperowej i wykonanie nią szkicu monochromatycznego.

W ramach zajęć omawiane są różne rodzaje podobrazi malarskich z ich wadami i zaletami.

Studenci samodzielnie naciągają płótno na krosno, przeklejają oraz gruntują. Przygotowują deski pod malarstwo.

Na tym etapie studenci pracują z kolorem.

short subject description

Przygotowanie podobrazi oraz praca z kolorem.

form of classes

Metody kształcenia:
Realizacja prac w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje na podstawie zadanych problemów technologicznych.

Metody podające:

Wykład problemowy
Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):

Klasyczna problemowa
Ćwiczeniowa
Doświadczeń i eksperymentu
Obserwacji / studium
Metody dyskusji:

Indywidualna korekta
Metody eksponujące:

Pokaz / przegląd
Wystawa


Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu:

  1. Omówienie podobrazi kredowo-klejowych oraz akrylowych.
  2. Klejenie oraz gruntowanie deski zaprawą kredowo klejową.
  3. Klejenie oraz gruntowanie płótna gessem akrylowym.
  4. Omówienie palety barwnej.
  5. Na jednej połowie deski malarstwo temperowe na drugiej olejne.
  6. Na jednej połowie płótna malarstwo akrylowe na drugiej olejne.

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 30
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 30
Suma godzin: 60
Punkty ECTS: 2

subject area coverage

Deska i płótno jako podobrazia w malarstwie

Zaprawy kredowo-klejowe oraz syntetyczne

Kolor i jego świetlistość - tempera, akryl olej.

evaluation form credit with grading;
literature

Malarstwo:

„Materiały malarskie i ich zastosowanie” Max Doerner, Wyd. Arkady, Warszawa 2017

 

Uzupełnienie:

„KOLOR Kurs dla artystów I projektantów”, David Hornung, Wyd. Universitas, Kraków 2009

„Sztuka barwy”, Johannes Itten, Wyd. d2d, Kraków 2015

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Zdany egzamin wstępny

preliminary assumptions

brak

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_01 Student jest gotów w stopniu podstawowym do ciągłego poszerzania swoich umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy.

MJ_K03
skills
descriptioncode

EU_02 Student potrafi korzystać z nabytych umiejętności warsztatowych w stopniu zaawansowanym oraz niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych z obszaru rysunku oraz oraz w stopniu podstawowym z obszaru malarstwa.

MJ_U07

EU_03 Student potrafi stosować w stopniu podstawowym efektywne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ich rozwój w zakresie poznanych technik.

MJ_U08
knowledge
descriptioncode

EU_04 Student zna problematykę związaną z technologiami stosowanymi w obszarze technik rysunku i niektórych obszarów malarstwa. Zna podstawowe techniki malarskie i rysunkowe które ciągle rozwija.

MJ_W07

EU_05 Student rozumie w stopniu podstawowym wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami malarstwa i rysunku a nabytą wiedzę uczy się wykorzystywać w praktyce. Zapoznaje się z odpowiednią literaturą fachową.

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.2 r 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13726