ECTS Catalogue

Digital Technologies

Pedagogue: mgr Michał Krasodomski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Metoda ewaluacji.

Oceniany jest poziom zaawansowania wykonanego utworu, a także poziom i złożoność myślenia o projekcie.
Na końcową ocenę składają się:
- wykonane prace w semestrze (60% oceny końcowej),
- aktywność w semestrze (20% oceny końcowej),
- postępy w procesie kształcenia (10%),
- autoprezentacja (10%)

subject description

- Cel poznawczy:
Zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie niezbędnym do budowania komunikatu wizualnego realizowanego przy pomocy technologii cyfrowych

- Cel kształcący:
Wypracowanie podstawowych umiejętności budowania komunikatu wizualnego realizowanego przy pomocy technologii cyfrowych

- Cel praktyczny:
Uzyskanie umiejętności w komunikowaniu się z odbiorcą przy pomocy obrazowania realizowanego technikami cyfrowymi

short subject description

Zapoznanie z możliwościami kreacji przy pomocy mediów elektronicznych. Studenci realizując postawione zadania poznają zagadnienia związane z pozyskaniem materiału cyfrowego a także jego przetwarzaniem przy pomocy odpowiednich aplikacji komputerowych. Mając na uwadze zasady operowania przedstawieniem wizualnym poznają teoretycznie i praktycznie problemy związane z przygotowaniem materiału do prezentacji własnych koncepcji artystycznych jak również zagadnienia związane z kształtowaniem świadomego wizerunku w swojej profesjonalnej praktyce.

form of classes

Kontakty ze studentami mają formę ćwiczeń, których celem jest ustalenie formy i wykonanie postawionego zadania. Metoda realizacji polega na konsultowaniu i przeglądach wykonywanych prac, dodatkowo wzbogacona jest o prezentacje i ćwiczenia praktyczne doświadczania wyszczególnionych problemów.

 

liczba godzin kontaktowych: 30

liczba godzin samodzielnej pracy studenta: 30

całkowita liczba godzin godzin: 60

punkty ECTS: 2

subject area coverage

W 2 semestrze studenci realizują trzy zadania na zaliczenie: przygotowują dwa plakaty i zaproszenie.

W trakcie zajęć studenci otrzymują cząstkowe zadania, których celem jest stopniowe wprowadzanie w zagadnienia technologii cyfrowych niezbędne do realizacji zadań semestralnych.

Poruszane zagadnienia dotyczą wykorzystania specyfiki programów wektorowych i programów do obróbki bitmap ze wskazaniem na ich wzajemne przenikanie.

evaluation form credit with grading;
literature

pod redakcją Przemysława Dębowskiego, Jacka Mrowczyka Widzieć/Wiedzieć, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2011

Block, Bruce Opowiadanie Obrazem, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2010

Griffin, Em Podstawy Komunikacji Społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003

Moor, Rodnej J. Design Secrets: Layout, Rockport Publisher, Inc. 2004

Adobe Creative Team Adobe Photoshop CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik, wyd. Helion, Gliwice 2011

Zimek Ronald ABC Corel Draw X6 PL, wyd. Helion, Gliwice 2012

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Wpis na listę studentów.

preliminary assumptions

Podstawowa umiejętność obsługi komputera, a także świadomość znaczenia technologii cyfrowych we współczesnej praktyce artystycznej.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_01 Student jest świadomy konieczności ciągłego poszerzania swoich umiejętności z zakresu technik cyfrowych oraz  poszerzania wiedzy

MJ_K03
skills
descriptioncode


EU_02 Student potrafi korzystać z nabytych umiejętności warsztatowych w stopniu podstawowym- niezbędnym do realizacji zadań  oraz umie stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój

MJ_U07 MJ_U08
knowledge
descriptioncode

EU_03 Student zna problematykę związaną z technologiami cyfrowymi oraz rozumie wzajemne relacje między  teoretycznymi i praktycznymi aspektami technologii cyfrowych

MJ_W07 MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.2 r 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13729