ECTS Catalogue

Basics of sculpture

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Marek Targoński

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Najistotniejszym kryterium oceny pracy studenta jest zaangażowanie w realizowane zadania.

Składowe oceny końcowej:

- wykonanie zadań - poziom wykonania, autorstwo wypowiedzi,

- obecność na zajęciach - sukcesywna analiza projektowa dotycząca zadanego tematu,

- aranżacja wystawy na koniec semestru - współudział, odpowiedzialność za wspólną prezentację.

 
Kryteria oceniania:

Ocena celująca - bardzo duże zaangażowanie studenta w prowadzone w pracowni zajęcia artystyczne oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena bardzo dobra - duże zaangażowanie studenta w prowadzone w pracowni zajęcia artystyczne oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena plus dobry - duże zaangażowanie studenta w prowadzone w pracowni zajęcia artystyczne oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobry – duże zaangażowanie studenta w prowadzone w pracowni zajęcia artystyczne, lecz przeciętne rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena plus dostateczna - średnia aktywność studenta w prowadzone w pracowni zajęcia artystyczne i przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena dostateczna – mała aktywność studenta i przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna – brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z postawionych studentowi zadań, lub niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac.

subject description

Cel poznawczy:
Nabyte doświadczenia i umiejętności obok wymiernej korzyści wzbogacającej spektrum odniesień pozwalających na odbiór istniejących dzieł sztuki, przede wszystkim stanowią wystarczający potencjał dla stworzenia własnej - autorskiej wypowiedzi plastycznej.
Bardziej odpowiedzialne, dojrzalsze doświadczenia dotyczące zarówno procesu kreacji jak i percepcji dzieła pozwalają dalece pełniej uczestniczyć w sferze wydarzeń artystycznych.

Cel kształcący:
Charakter zajęć i tematy proponowanych zadań, zapoznają studentów z procesem analizy interpretacyjnej koniecznej dla budowy określonej wypowiedzi. Proces ten realizowany w ścisłym powiązaniu z wyborem jak i przetworzeniem proponowanych materiałów, wymaga zapoznania z technologiami i metodami obróbki.
Wzbogacony warsztat doświadczeń i umiejętności ma wpływ na skalę stosowanych środków ekspresji plastycznej.Nadto istotnym celem staje się świadomość uwarunkowań ekspozycyjnych.

Cel praktyczny:
Bezpośrednie doświadczenia w obszarze kreacji artystycznej uświadamiają złożoność tego procesu.
Stanowią jednocześnie podstawę dla krytycznej oceny zjawisk kreowanych w tym obszarze.
Nadto wskazują na wagę i skuteczność komunikatów z obszaru działań artystycznych funkcjonujących w wymiarze społecznym, nie abstrahując od odpowiedzialnej postawy.

 

 

 

short subject description

Studenci są angażowani do wykonania dwóch zadań. Proponowane tematy- stawiane problemy, są szeroko omawiane. Wskazywane są również przykłady istniejących, pokrewnych wypowiedzi artystycznych.
W wypadku jednego z zadań kładziony jest nacisk na konieczność posłużenia się tradycyjnymi technikami rzeźbiarskimi. W wypadku drugiego zadania obszar doświadczeń z zakresu stosownych technik jest poszerzony o współczesne środki ekspresji.
Każde z zadań w toku omawiania wstępnych projektów, stopniowo staje się autonomicznym procesem twórczym każdego ze studentów, co umożliwia właściwą ocenę wiedzy i umiejętności jakimi dysponują uczestnicy zajęć.
Odpowiedzi na stawiane zadania są wynikiem komplementarnego procesu poczynając od szerokiej wstępnej analizy tematu, szeregu korek na poziomie idei jak i w procesie materiałowej realizacji, po sposób ekspozycji.

 

form of classes

Indywidualna praca z każdym studentem w formie dialogu. Prowadzenie indywidualnych korekt dotyczących realizowanego zadania.

Metody kształcenia:

- Metody podające: wykład problemowy,

- Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się): klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji/studium,

- Metody dyskusji: indywidualna korekta,

- Metody eksponujące: pokaz/przegląd

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 60 h

Godziny niekontaktowe – praca własna studenta: 30 h

Suma godzin: 90 h

Punkty ECTS: 3

subject area coverage

Spektrum proponowanych tematy zadań: od pytań o wartości ponadczasowe, po pytanie o miejsce człowieka we współczesnym świecie; od archetypicznych odniesień kulturowych, po masowe wytwory kultury.

evaluation form credit with grading;
literature

Beuys Joseph „Teksty, komentarze, wywiady” Akademia Ruchu. Centrum Sztuki Współczesnej Warszawa

Władysław Strzemiński „Teoria Widzenia” Wydawnictwo Literackie 1974

Tematyczne i monograficzne opracowania albumowe z zakresu rzeźby.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Proponowany program zajęć pozwala na uczestnictwo osobom, które do tej pory nie miały kontaktu z dziedziną rzeźba.

preliminary assumptions

Program zajęć pełni rolę wprowadzenia do dziedziny rzeźba. Proponowane zadania inicjują proces definiowania prostej wypowiedzi plastycznej. Ze szczególną uwagą poświęconą analizie elementów budujących przekaz ideowy.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_01 Jest gotów do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy i doświadczenia oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji.

MJ_K02

EU_02 Jest gotów do ciągłego poszerzania swoich umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy.

MJ_K03

EU_03 Potrafi wykorzystać w różnych sytuacjach wiedzę i doświadczenie psychologiczne, wspomagające działania w przestrzeni publicznej.

MJ_K04
skills
descriptioncode

EU_04 Potrafi stosować nabyte środki wyrazu oraz tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w obszarze rzeźby.

MJ_U01

EU_05 Potrafi podejmować samodzielne decyzje dotyczące komponowania i realizacji prac rzeźbiarskich.

MJ_U03

EU_06 Potrafi wykorzystywać wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej zachowując swobodę i niezależność wypowiedzi z obszaru rzeźby oraz projektować efekty własnej pracy w kontekście założeń estetycznych.

MJ_U04
knowledge
descriptioncode

EU_07 Zna wzorce leżące u podstaw rzeźbiarskiej kreacji, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej.

MJ_W05

EU_08 Zna zasady tworzenia i komponowania pracy rzeźbiarskiej z uwzględnieniem jej oryginalności.

MJ_W06

EU_09 Zna problematykę związaną z technologiami stosowanymi w obszarze rzeźby.

MJ_W07


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.2 r 60 3 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13730