ECTS Catalogue

Basics of painting

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński
Assistant(s): mgr Przemysław Garczyński

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Metody oceniania:

Każdy semestr zajęć z zakresu malarstwa kończy się zaliczeniem z oceną. Podstawą oceny oraz warunkiem zaliczenia danego semestru są:

- systematyczna praca polegająca na wykonaniu wszystkich zadań ogólnych oraz problemowych z zakresu malarstwa (studium martwej natury – koncepcja - szkice – realizacja; interpretacja problemowa i tematyczna martwej natury – koncepcja - szkice – realizacja; studium modela, studium modela w kontekście martwej natury oraz malarskich aranżacji przestrzennych – koncepcja – szkice – realizacja; martwa natura w kontekście zróżnicowanych technik malarskich)
- obecność na wszystkich zajęciach w semestrze, indywidualne zaangażowanie w pracę, uczestnictwo we wszystkich przeglądach pracowni, poziom oraz wartość artystyczna prac i postępy dokonane w danym semestrze.

 

Kryteria oceniania:

Ocena celująca - bardzo duże zaangażowanie studenta w prowadzone w pracowni zajęcia artystyczne oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena bardzo dobra - duże zaangażowanie studenta w prowadzone w pracowni zajęcia artystyczne oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena plus dobry - duże zaangażowanie studenta w prowadzone w pracowni zajęcia artystyczne oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobry – duże zaangażowanie studenta w prowadzone w pracowni zajęcia artystyczne, lecz przeciętne rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena plus dostateczna - średnia aktywność studenta w prowadzone w pracowni zajęcia artystyczne i przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena dostateczna – mała aktywność studenta i przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna – brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z postawionych studentowi zadań, lub niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac.

subject description

Celem kształcenia podstawowego dla studentów II roku na Kierunku Malarstwo w zakresie malarstwa jest indywidualny rozwój świadomości, wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do samodzielnej realizacji własnych projektów malarskich. Poprzez posługiwanie się różnorodnymi technikami oraz narzędziami student zdobywa i poszerza swoją wiedzę w zakresie podstawowych umiejętności warsztatowych, środków ekspresji oraz technologii malarstwa. Podstawą pracy są realizacje studyjne oparte na studium martwej natury oraz modela, gdzie poprzez zadania ogólne oraz problemowe student rozwija swoje umiejętności przełożenia własnej koncepcji kreacji malarskiej na świadomą pracę artystyczną. Poprzez indywidualną pracę studyjną, która oparta jest na obserwacji rzeczywistości, natury student ma możliwość rozwijania własnych metod pracy od idei, koncepcji i pomysłu poprzez szkice malarskie aż do końcowej realizacji całego utworu malarskiego. W trakcie pracy szczególny nacisk kładziony jest na takie podstawowe pojęcia oraz środki ekspresji jak:
- barwa – kolor – światłocień,
- kompozycja – otwarta, zamknięta; kompozycja – dynamiczna, statyczna,
- barwy podstawowe i dopełniające, temperatura koloru,
- plama, ślad malarski, artykulacja koloru, gest, faktura, ekspresja, przestrzeń.

Oprócz zadań studyjnych związanych z problemem obserwacji student ma możliwość realizacji zadań tematycznych przygotowanych przez prowadzących, gdzie głównym problemem jest relacja pomiędzy obserwacją natury a interpretacją tematu. Poprzez zadania problemowo – tematyczne poszerzana jest w założeniu możliwość i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji artystycznych, gdzie świadomość indywidualnej kreacji wynika z obserwacji rzeczywistości oraz interpretacji tematu.

short subject description

Indywidualne kształcenie w zakresie podstawowych technik malarskich. Rozwijanie wiedzy na temat zaawansowanych technologicznie i warsztatowo technik malarskich. Umiejętność samodzielnego przygotowania podobrazi, gruntów oraz mediów malarskich. Przybliżanie studentowi zasad kompozycji oraz postrzegania i zgłębiania problematyki koloru i światła w malarstwie. Kształtowania umiejętności pracy studenta od koncepcji, idei poprzez szkice koncepcyjne do samodzielnej realizacji malarskiej. Pogłębianie zdolności oraz umiejętności manualnych oraz warsztatowych. Zgłębianie takich pojęć jak: kompozycja, kolor, forma i przestrzeń w obrazie. Rozumienie relacji pomiędzy problemem obserwacji natury, rzeczywistości a problemem jej interpretacji. Kształtowanie świadomości poprzez indywidualną, systematyczną pracę i samodzielne poszukiwania. Indywidualny rozwój oraz bieżąca weryfikacja poziomu artystycznego poprzez aktywność wystawienniczą w obiegu galeryjnym jak i w przestrzeni publicznej. Przełożenie powyższych zagadnień, pojęć i wiedzy na świadomą umiejętność realizacji zadań studyjnych w pracowni – ogólnych oraz tematycznych, zaproponowanych przez prowadzących.

form of classes

Przedmiot z zakresu malarstwa realizowany jest w formie zajęć ze studentami w pracowni. Studenci indywidualnie konsultują z prowadzącymi własne pomysły w formie szkiców koncepcyjnych, projektów, idei malarskich, prac i realizacji malarskich wykonanych na podstawie ustawień i zadań w pracowni (studium martwej natury, akt, model). W każdym semestrze odbywają się cykliczne spotkania studentów z prowadzącymi w formie przeglądów prac powstałych w pracowni. Przeglądy mają charakter indywidualnych, publicznych prezentacji samodzielnie zrealizowanych prac każdego ze studentów. Cykliczne przeglądy prac studenckich mają na celu weryfikację na bieżąco indywidualnych postępów pracy, rozwoju i ocenę poziomu artystycznego a także kompetencji oraz umiejętności komunikacji społecznej. Każdy semestr kończy się publicznym pokazem prac studentów w formie wystawy.

 

Metody kształcenia:

W pracowni odbywają się w ramach zajęć regularne przeglądy prac, korekty, ćwiczenia, wykłady, pokazy, konsultacje oraz wystawy (semestralne i końcoworoczne), weryfikujące na bieżąco postępy pracy studentów poprzez następujące metody (przykłady):

- Metody podające: wykład problemowy,

- Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się): klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji/studium,

- Metody dyskusji: indywidualna korekta,

- Metody eksponujące: pokaz/przegląd, wystawa.

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS

Godziny kontaktowe wynikające planu z studiów: 90 h

Godziny niekontaktowe – praca własna studenta: 90 h

Suma godzin: 180 h

Punkty ECTS: 6

subject area coverage

- praca z zadaniami studyjnymi realizowanymi w pracowni (studium martwej natury, studium aktu, modela, studium postaci w kontekście przestrzeni)
- praca z zadaniami proponowanymi przez prowadzących ( zadania problemowo – tematyczne, studium – interpretacja, szkice malarskie, koncepcyjne martwej natury, postaci oraz aktu)
- konsultacje, korekty autorskich projektów studentów

evaluation form credit with grading;
literature

- W. Strzemiński „Teoria widzenia”,
- J. Itten „Sztuka barwy”,
- R. Arnheim „Sztuka i percepcja wzrokowa”,
- M. Rzepińska „Historia koloru”,
- G. de Chirico „Teksty o sztuce”,
- L. Wittgenstein „Uwagi o kolorach”,
- P. Kawiecki, J. Tarnowski „Aksjologiczne spektrum sztuki”,
- R. Barthes „Swiatło obrazu”
- J. Berger „O patrzeniu”,
- L. da Vinci „Traktat o malarstwie”,
- G. R. Hocke „Świat jako labirynt”,
- H. Wolfflin „Podstawowe pojęcia historii sztuki”
- D. Hockney, M. Gayford „Historia obrazów”

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Plener malarski po I roku, plenery pracowniane

entry requirements
formal requirements

Zaliczenie z oceną pozytywną Podstaw Malarstwa po I roku studiów

preliminary assumptions

Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu malarstwa, zdolności manualne w zakresie sztuk plastycznych oraz podstawową wiedzę z historii sztuki i kultury.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_01 Poszerzona wiedza, świadomość artystyczna oraz umiejętności niezbędne do samodzielnej pracy pozwalają na indywidualny rozwój oraz bieżącą weryfikację poziomu artystycznego poprzez aktywność wystawienniczą zarówno w przestrzeni publicznej jak i w obiegu galeryjnym 

 

 

 

 

MJ_K04
skills
descriptioncode

EU_02 Potrafi umiejętnie wykorzystać metody pracy artystycznej, w której niezależna kreacja malarska kształtowana jest od koncepcji, idei poprzez szkice koncepcyjne i projekty aż do samodzielnej realizacji malarskiej

MJ_U04

EU_03 Potrafi posługiwać się różnorodnymi technikami oraz narzędziami malarskimi, samodzielnie przygotować podobrazia, grunty oraz media a także potrafi pogłębiać zdolności oraz umiejętności manualne i warsztatowe

MJ_U08
knowledge
descriptioncode

EU_04 Ma poszerzoną wiedzę na temat zasad kompozycji oraz postrzegania i zgłębiania problematyki koloru, przestrzeni i światła w malarstwie, zna relacje pomiędzy problemem obserwacji natury a problemem jej twórczej interpretacji w odniesieniu do tradycji

MJ_W06

EU_05 Rozumie potrzebę systematycznej pracy i samodzielnego poszukiwania własnych środków wyrazu niezbędnych w dążeniu do kształtowania i formułowania świadomej wypowiedzi artystycznej

MJ_W05

EU_06 Ma poszerzoną wiedzę na temat zaawansowanych technologicznie i warsztatowo technik malarskich

MJ_W07


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.3 r 90 6 Exercises 90h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13742