ECTS Catalogue

Knowledge of Visual Actions and Structures

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Maciej Gorczyński
Assistant(s): dr Mateusz Pęk

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą oceny jest zrealizowanie przez studenta zestawu zadań na przegląd semestralny.
Kryteria oceny:

- Wiedza i umiejętności z zakresu kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni
- Wiedza na temat teorii koloru i zastosowanie jej w zadaniach
- Poznanie języka plastycznego i sposobów jego funkcjonowania na płaszczyźnie i w przestrzeni
- Świadome posługiwanie się kolorem, formą, rysunkiem, materiałem

Ocena celująca: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych zadań
Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz bardzo dobre efekty artystyczne wykonanych zadań
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych zadań
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych zadań
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych zadań
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych zadań
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych zadań

 

subject description
short subject description

Celem nadrzędnym pracowni jest poznanie języka plastycznego oraz wykształcenie u studentów swobody komponowania dzieła. Pracownia rozwija świadomość procesu analizy formalnej i interpretacyjnej, koniecznej dla budowy określonej wypowiedzi artystycznej na poziomie kompozycji. Proces ten realizowany w bliskim powiązaniu z wyborem jak i przetworzeniem proponowanych materiałów i form.

form of classes

Metody kształcenia:
Realizacja programu w oparciu o ćwiczenia i zadania.
Metody podające:
Wykład poruszający zakres problemowy zadania
Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):
Metoda klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, szkicowa danego projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji, studium i wizualizacji problemu plastycznego
Metody dyskusji:
Seminaryjna, indywidualna korekta
Metody eksponujące:
Pokaz/przegląd, wystawa
Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 60
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 30
Suma godzin: 90
Punkty ECTS: 3

 

 

subject area coverage

II rok 

Tematy/zagadnienia:
- Materiał i jego znaczenie. Analiza wpływu użytego materiału na treść dzieła, a następnie powiązanie treści ze znakiem, symbolem, alegorią. Zagadnienie zmiany znaczenia w zależności od kontekstu.
- Zadania operujące przeciwstawnymi zagadnieniami przestrzennymi: wewnętrzne-zewnętrzne, otwarte-zamknięte, obrzeża-centrum, zestawieniach kontrastów wielkości, kształtu, ciężaru. Polegające na wytworzeniu obiektu, formy w przestrzeni publicznej obrazujących w/w zjawiska.
- Zagadnienia związane z emocjonalnymi odniesieniami jaki dana forma przywołuje: atrakcyjna/odpychająca, nowa/stara, twarda/miękka, ciężka/lekka.
- Rozwinięciem problemu materiału i jego zaznaczenia jest praca z ready-made polegająca na jego tunningu, zmianie/wytworzeniu jego nowej funkcji i formy.
- Zagadnienia związana z nastrojem i jego budowaniem przy pomocy środków formalnych

Istotnym dal w/w zadań jest dobór właściwej technologii wykonania pracy i dopasowanie jej do wyznaczonego celu. Zajęcia obejmują również naukę wykonania pracy przy pomocy digitalnych metod malarskich i wektorowych oraz przygotowanie ich do dalszej realizacji.

 

 

evaluation form credit with grading;
literature

Arnheim R., Sztuki i percepcja wzrokowa. Łódź: Officyna 2015
Kandyński W., Punkt i linia a płaszczyzna, Warszawa: Officyna 2019
Benjamin W., Twórca jako wytwórca, Warszawa: Wydawnictwo KR 2011
Bourriaud N., Estetyka relacyjna, Kraków: MOCAK 2012
Hansen O., Zobaczyć świat, Warszawa: Zachęta 2015 (dostępna w pracowni)
Itten J., Sztuka Barwy, Kraków: d2d.pl 2015
Procedury sztuki lat 70., Warszawa: Fundacja Profile 2016 (dostępna w pracowni)

 

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

plenery, realizacje murali

entry requirements
formal requirements

Zaliczenie II semestru

preliminary assumptions

Uzyskanie zaliczenia II semestru w Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych.

 

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_1 Jest gotów do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy i doświadczenia oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji.

MJ_K02

EU_2 Jest gotów do ciągłego poszerzania swoich umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego rozwoju wiedzy w zakresu kompozycji dzieła plastycznego oraz z zakresu wiedzy z struktur wizualnych.

MJ_K03

EU_3 Potrafi wykorzystać w różnych sytuacjach wiedzę i doświadczenie psychologiczne, wspomagające działania w obszarze środowiska sztuki oraz w przestrzeni publicznej. 

MJ_K04
skills
descriptioncode

EU_4 Potrafi stosować nabyte środki wyrazu oraz tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w obszarze kompozycji plastycznej na płaszczyźnie oraz w przestrzeni.

MJ_U01

EU_5 Potrafi podejmować samodzielne decyzje dotyczące komponowania dzieła plastycznego oraz realizacji pracy na płaszczyźnie oraz w przestrzeni.

MJ_U03

EU_6 Potrafi wykorzystywać wzorce leżące u podstaw kreowania kompozycji plastycznej. Zachowa swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej w kontekście podjętych założeń estetycznych.

MJ_U04
knowledge
descriptioncode
MJ_W05

EU_8 Zna zasady tworzenia i komponowania formy plastycznej, na płaszczyźnie i w przestrzeni, oraz kreowania formy plastycznej o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o strukturach wizualnych.

MJ_W06

EU_9 Posiada wiedzę ogólną z obszaru nauki i kultury tworzącą podstawy teoretyczne związane z obszarem kompozycji plastycznej oraz z zakresu wiedzy z struktur wizualnych.

MJ_W01


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.3 r 60 3 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13747