ECTS Catalogue

Knowledge of Visual Actions and Structures

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz
Assistant(s): dr Daniel Cybulski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą oceny jest udział studenta w zajęciach, wykonanie zadań, udział w przeglądach i korektach.

Kryteria oceny:

-poziom umiejętności formułowania samodzielnej wypowiedzi artystycznej na zadany temat

-dobór odpowiednich środków artystycznych do realizacji danego dzieła

-wiedza z zakresu technologii i umiejętności jej zastosowania w zależności od wybranych środków wyrazu

-oryginalność i poziom technologiczny/warsztatowy wykonanych zadań

-umiejętność prawidłowego budowania kompozycji, użycia koloru i świadomość wartości malarskich realizowanej pracy artystycznej

-umiejętność umiejscowienia swoich działań w kontekście historycznym i kulturowym, a także odniesienie ich do zjawisk w sztuce współczesnej

Oceny:

Ocena bardzo dobra plus (celująca):obecność na zajęciach, duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni, wybitne efekty artystyczne wykonywanych zadań

Ocena bardzo dobra: obecność na zajęciach, duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni, bardzo dobre efekty artystyczne wykonywanych zadań

Ocena dobra plus:obecność na zajęciach, duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczna w pracowni, więcej niż dobre efekty artystyczne wykonywanych zadań

Ocena dobra: obecność na zajęciach, zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni, dobre rezultaty artystyczne wykonywanych zadań

Ocena dostateczny plus: obecność na zajęciach, średnia aktywność studenta podczas zajęć, przeciętny poziom artystyczny wykonywanych 

zadań

Ocena dostateczna: obecność na zajęciach, mała aktywność studenta podczas zajęć, przeciętny poziom artystyczny wykonywanych zadań

Ocena niedostateczna: nieuczęszczanie na zajęcia, brak aktywności podczas zajęć, niski poziom artystyczny wykonywanych zadań

 

 

 

 

 

 

subject description

• Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy) Student:
- będzie dysponować szczegółową wiedzą w obszarze sztuki,
- posiądzie zdolność umiejscowienia swojego projektu w kontekście historycznym i kulturowym (odniesienia do historii sztuki)
- będzie rozwijała się intelektualnie swobodnie poruszając się w różnych dziedzinach sztuki
- będzie świadomie tworzyć projekty artystyczne o wysokim stopniu oryginalności
- będzie potrafił dostosować odpowiednią technikę do konkretnego zadania
-uczyć się interpretować dzieła innych artystów (nie tylko wizualnych leczs także z dziedzieny literatury)
- ma wiedzę dotyczącą zasad percepcji wizualnej i budowy obrazu.

• Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
- student zyska podstawowe umiejętności w zakresie kompozycji, tworzenia jakości estetycznej i wartości artystycznej dzieła
- samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych,
- samodzielnego podejmowania decyzji artystycznych,
- swobodnego posługiwania się odpowiednią technologią przy realizacji i wyrażaniu własnych koncepcji artystycznych,
- praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności warsztatowych, dających swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej,

• Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
- realizacja prac na wysokim poziomie
- interpretacja przekazów wizualnych
- umiejętność krytycznego odnoszenia się do rzeczywistości wizualnej

 

 

 

short subject description

Przedmiot kształtuje umiejętności w zakresie malarskiego myślenia i postrzegania rzeczywistości.
Realizowane są zadania z zakresu kompozycji, rozwijające myślenie malarskie. Podejmowanie decyzji dotyczących wyboru środków artystycznych do realizacji danego dzieła (fotografii, instalacji, rzeźby, malarstwa). Kształtowanie umiejętności formułowania indywidualnej wypowiedzi artystycznej i umiejętności odpowiedzi na zadany temat. Wszystkie tematy budowane są w kręgu myślenia malarskiego (kolor, światło). Zadania realizowane w pracowni dają możliwość określania własnych poszukiwań artystycznych. Student szuka własnego sposobu interpretacji danego zadania. Kładziemy nacisk na indywidualne postrzeganie i interpretację otaczającej rzeczywistości.

form of classes

Metody kształcenia:

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje

 

Metody podające:

Wykład problemowy

 

Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):

Metoda klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji/studium

 

Metody dyskusji:

Metoda seminaryjna, indywidualna korekta

 

Metody eksponujące:

Pokaz/przegląd, wystawa

 

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 60

Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 30

Suma godzin: 90

Punkty ECTS: 3

 

 

subject area coverage

Tematy oscylują wokół malarstwa, uczą myślenia i sposobu malarskiego postrzegania. Studenci do realizacji danego zadania mają możliwość doboru różnych technik (malarstwo, fotografia, kolaż, instalacja), a także sięgania po różnorodne techniki malarskie, eksperymentowanie.

evaluation form credit with grading;
literature

Rudolf Arnheim „Sztuka i percepcja wzrokowa”
Kazimierz Malewicz „Świat bezprzedmiotowy”
Kaudyński „O duchowości w sztuce”
Clement Greenberg „ Obrona modernizmu”
Zofia Baranowicz „Polska awangarda artystyczna 1918-1939”
Ludwig Wittgenstein „Uwagi o barwach”
Józef Czapski „Patrząc”
David Sylwester „Rozmowy z Francisem Baconem. Brutalność faktu.”

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Zaliczenie II semestru

 

preliminary assumptions

Zdolności manualne niezbędne do studiowania na kierunku Malarstwo. Podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki i kultury.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_1 Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy, jest gotów do szybkiego zdobywania nowych umiejętności

MJ_K03

EU_2 Wykazuje się dużym doświadczeniem i umiejętnościami integrowania nabytej wiedzy w celu podejmowania działań, również w warunkach ograniczonego dostępu do informacji 

MJ_K02

EU_3 Posiada wiedzę i doświadczenie psychologiczne, umożliwiające sprawne działanie w przestrzeni publicznej

MJ_K04
skills
descriptioncode

EU_4 Potrafi świadomie dysponować nabytymi środkami wyrazu, sprawnie tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne profesjonalnie posługując się warsztatem oraz wybraną techniką

MJ_U01

EU_5 Potrafi realizować, szybko wdrażać i podejmować samodzielne decyzje artystyczne przede wszystkim w obszarze malarstwa oraz innych dyscyplinach artystycznych dotyczących obrazowania

MJ_U03

EU_6 Posiada umiejętność tworzenia własnych idei artystycznych w oparciu o poznane wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej z obszaru malarstwa oraz innych dyscyplinach artystycznych dotyczących obrazowania i projektować rezultaty działań w kontekście założeń estetycznych

MJ_U04
knowledge
descriptioncode


EU_7 Posiada szeroką wiedzę o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjach twórczych i odtwórczych wykorzystywanych do formułowania i rozwiązywania zagadnień malarskich o wysokim stopniu oryginalności, oraz innych dyscyplin artystycznych dotyczących obrazowania

MJ_W06

EU_8 Posiada szeroką wiedzę na temat wzorców leżących u podstaw malarskiej kreacji, umożliwiających tworzenie swobodnej i oryginalnej wypowiedzi artystycznej

MJ_W05

UE_9 Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną w obszarze sztuki, nauki i kultury tworząca podstawy teoretyczne dyscypliny artystycznej malarstwo

MJ_W01


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.3 r 60 3 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13748