ECTS Catalogue

Basics of Drawing

Pedagogue: prof. dr hab. Jacek Kornacki
Assistant(s): prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ocenę wystawia się na podstawie realizacji programu semestralnego polegającego na wykonaniu wszystkich zadań ogólnych z zakresu malarstwa opartych na studium natury (szkice, studium modela oraz studium martwej natury w rożnych technikach malarskich, aranżacje przestrzenne) oraz zadań problemowych. Do uzyskania pozytywnej oceny niezbędna jest obecność na wszystkich zajęciach w semestrze, zaangażowanie w pracę, uczestnictwo we wszystkich przeglądach. Każdy semestr kończy się zaliczeniem z oceną.

Kryteria oceniania:

Ocena bardzo dobra plus: wyjątkowe zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni i wybitne efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz bardzo dobre efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac

Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

subject description

Praca z każdym studentem przebiega indywidualnie, z dużym naciskiem na rozwój indywidualnych predyspozycji. 

Praca z każdym studentem przebiega w oparciu o wiedzę i umiejętności jakie posiada, indywidualny stopień świadomości artystycznej oraz zdolności manualne. 

 

 

Celem edukacji dla 2 roku jest ugruntowanie podstawowej wiedzy o realizacji prac plastycznych oraz posługiwaniu się technikami oraz narzędziami odpowiednimi do zakładanych przez siebie efektów w postaci pracy rysunkowej. Poprzez pracę studyjną opartą o studium martwej natury oraz modela student ma rozwinąć umiejętność przełożenia własnej koncepcji kreacji artystycznej na pracę artystyczną, zyskać świadomość w operowaniu różnorodnymi środkami ekspresji takimi jak: kompozycja , linia, walor itp. Nacisk kładziony jest na poznanie szerokiej gamy metod realizacji dzieła, doskonalenie warsztatu, zdolność przełożenia własnej koncepcji w oparciu o studium z rzeczywistości. Jednocześnie studenci realizują zadania przygotowane przez prowadzącego, których celem jest nabycie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji odnośnie realizacji i projektowania prac artystycznych oraz ich krytycznej oceny w kontekście korekty samodzielnej prezentacji czy autorskiego pokazu.

 

short subject description

Nauka posługiwania się różnymi technikami rysunku; zasad kompozycji; zgłębianie problematyki  światła i waloru  w rysunku; pracy ze szkicem koncepcyjnym; budowania przestrzeni w obrazie; obserwacji natury jako bazy wielorakich zdarzeń artystycznych. Kształtowanie różnorakich postaw poprzez własne poszukiwania. Praktyczne zastosowanie powyższych umiejętności przy studium modela (akt), studium martwej natury, studium z natury oraz pracy nad zadaniami zaproponowanymi przez prowadzącego.  Po opanowaniu podstawowych elementów następuje etap doskonalenia warsztatu i samodzielne rozwiązywanie problemów plastycznych , oraz realizowanie własnych autorskich projektów. Realizacja ćwiczeń w obszarze rysunku uwzględniających zagadnienia kompozycji, proporcji, gradacji walorowych, zestawień planów przestrzennych, perspektywy, kontrastu, posługiwanie się linią, plamą, deformacją itp.

form of classes

Przedmiot realizowany jest w formie zajęć w pracowni i bieżących konsultacji z prowadzącymi zajęcia. Kilkukrotnie w każdym semestrze odbywają się przeglądy indywidualne prac każdego ze studentów, podczas których student dokonuje publicznej prezentacji własnych dokonań artystycznych kierując się samooceną i refleksją nad własna pracą, bazując na zdolności komunikacji społecznej.

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 120

Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 90

Suma godzin: 210

Punkty ECTS: 7

Metody kształcenia:Realizacja indywidualnego programu kształcenia w oparciu o ćwiczenia , korekty i konsultacje

Metody podające: wykład problemowy

Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się) : ćwiczenia, obserwacji/studium

Metody dyskusji: indywidualna korekta

Metody eksponujące: pokaz/ przegląd, wystawa

subject area coverage

Praca nad studium natury w pracowni (martwa natura, akt) 

Praca nad zadaniami formułowanymi przez prowadzącego 

Konsultacje z prowadzącymi w zakresie autorskich projektów studentów .

Zadania oparte na studium malarskim modela oraz martwej natury, indywidualne zadania problemowe,projekty autorskie.
Wybrane zadania:
1. Studium postaci-interpretacja (pełna postać-akt)-różnorodne techniki rysunkowe na papierze , kartonie ,
2. Studium martwej natury-interpretacja-różnorodne techniki rysunkowe na papierze ,techniki własne

3. Szkice postaci - 15 minutowe ustawienia, różnorodne techniki rysunkowe,techniki własne
4. Studium postaci(portret) -techniki rysunkowe na papierze i  techniki własne


evaluation form credit with grading;
literature

-M.Rzepińska „historia koloru”,  

-M.Rzepińska „Siedem Wieków Malarstwa Europejskiego”, 

-J.Białostocki „Sztuka Cenniejsza niż złoto”,  

-A.Osęka „Spojrzenie na sztukę, 

-W.Kandinsky „Punkt i Linia a płaszczyzna”,  

-M.Poprzęcka „Inne Obrazy” 

-R. Arnheim. ,,Sztuka i percepcja wzrokowa"  

-Nowe zjawiska w Sztuce Polskiej po 2000 (opr.zbiorowe pod red. G.Borkowski, A.Mazur, M.Branicka) 

-Opracowania zbiorowe z serii ArtNow 

-Wspóczesne pisma artystyczne (Format, Arteon, Artluk, Wiadomości ASP, Aspiracje, Art & Business)

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Plener malarski po 1 roku, w ramach możliwości plenery pracowniane

entry requirements
formal requirements

Zaliczenie II semestru

preliminary assumptions

Uzyskanie zaliczenia w Pracowni Podstaw Rysunku i Malarstwa

learning outcomes
social competences
descriptioncodeEU- 1 Jest zdolny do samodzielnego podejmowania realizacji utworów artystycznych, wykazuje się umiejętnościami rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy oraz efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności  jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami. 

 

MJ_K02

EU- 2 Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, etycznych,naukowych i społecznych aspektów własnej pracy w kontekście działań w przestrzeni publicznej.

MJ_K04
skills
descriptioncode

 

EU_03 Dysponując nabytymi środkami wyrazu  potrafi świadomie posługiwać się warsztatem,
wachlarzem narzędzi i technik rysunkowych, umiejętnie stosując nabyte techniki ćwiczeń w tym szybkie rysunkowe szkice syntetyzujące projekt, potrafi właściwie
dobierać środki ekspresji do założonych celów podczas
realizacji autorskich projektów oraz koncepcji w obszarze rysunku.

MJ_U01 MJ_U08

EU_04 Znając wzorce stylistyczne, estetyczne, dysponując wiedzą z zakresu technik budowy i  kompozycji rysunku,potrafi w sposób twórczy uwzględniając wyobraźnię,intuicję i zapał twórczy ale też samokrytycyzm, zachowując swobodę i niezależność kreacji podejmować samodzielne decyzje dotyczące projektowania,
 i realizacji autorskich prac rysunkowych

MJ_U03 MJ_U04
knowledge
descriptioncode

 
EU- 5 Ma poszerzoną wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z obszarem rysunku w tym szczegółowo rozróżnia wzorce i postawy artystyczne obrazujące wysoki stopień niezależności i swobody artystycznej. Rozumie zasady kreowania nowych formuł rysunkowych poprzez stosowanie oryginalnych sposobów tworzenia i komponowania w zależności od obowiązujących stylów, kierunków i konwencji malarstwa a także relacje  między twórczym a odtwórczym sposobem obrazowania rzeczywistości.

        

MJ_W05 MJ_W06

EU- 6 Ma w dużym stopniu opanowaną wiedzę związaną z szeroko pojętym obszarem stosowania technik rysunkowych oraz rozumie jak wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego

MJ_W07

EU- 7 Posiada świadomość i pogłębioną wiedzę wzajemnych relacji pomiędzy praktycznymi i teoretycznymi aspektami procesu twórczego oraz ich oddziaływania poprzez dzieło sztuki na odbiorcę.

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.3 r 120 7 Exercises 120h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13751