ECTS Catalogue

Anatomy

Pedagogue: prof. Marek Grzybiak

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes konserwatorium;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

obecność na wykładach i ćwiczeniach
egzamin pisemny testowy:

Ocena bardzo dobra plus:powyżej 90% poprawnych odpowiedzi
Ocena bardzo dobra: 90%poprawnych odpowiedzi
Ocena dobra plus:80%poprawnych odpowiedzi
Ocena dobra: 70%poprawnych odpowiedzi
Ocena dostateczna plus: 60% poprawnych odpowiedzi
Ocena dostateczna: 50% poprawnych odpowiedzi
Ocena niedostateczna: poniżej 50% poprawnych odpowiedzi

subject description


Celem poznawczym jest poszerzenie wiedzy z zakresu anatomii człowieka ze szczególnym naciskiem na te struktury anatomiczne które mają istotny wpływ na jego plastyczną wizualność. Zakres materiału obejmuje zagadnienia ogólne i szczegółowe.
Planowanym efektem w zakresie umiejętności jest świadome wykorzystywanie nabytej wiedzy w praktyce rysunkowej, w trakcie realizacji zadań w pracowniach artystycznych na uczelni a także w przyszłej działalności artystycznej . Zagadnienia omawiane na wykładach odbywających się na terenie Katedry Anatomii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego stanowią podstawę do zajęć prowadzonych w Pracowni Rysunku Anatomicznego ASP ,studenci wykonują tu realistyczne studia rysunkowe spełniające wszelkie wymogi warsztatowe.

short subject description

Przedmiotem anatomii plastycznej jest opis oraz studiowanie ciała ludzkiego pod względem jego budowy zewnętrznej jak i wewnętrznej, zwłaszcza kośćca i mięśni, kształtu i proporcji. Zainteresowanie skupia się na tych strukturach anatomicznych ,które w sposób istotny mają wpływ na rzeźbę postaci i stanowią podstawę jej kształtów tak w pozycjach spoczynkowych, jak i w różnych fazach ruchu. Tematyka wykładów uwzględnia również wiedzę z zakresu antropologii fizycznej i dostosowana jest do specyfiki kierunku kładąc nacisk na zagadnienia anatomii człowieka w zakresie niezbędnym dla działalności artystycznej przyszłego malarza.

form of classes

Zajęcia z przedmiotu odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń. Wykłady prowadzone są na terenie Katedry Anatomii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zapewnia to możliwość korzystania zarówno przez wykładowcę, jak i studentów z odpowiednich pomocy dydaktycznych , w tym także modeli anatomicznych i preparatów prosektoryjnych. Niektóre ważniejsze problemy z zakresu anatomii plastycznej studenci opracowują rysunkowo w oparciu o wspomniany wyżej unikalny niekiedy materiał dydaktyczny. Zagadnienia omawiane na wykładach stanowią podstawę do zajęć prowadzonych w Pracowni Rysunku Anatomicznego ASP.

Metody kształcenia: wykład informacyjny,problemowy

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 30
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 30
Suma godzin: 60
Punkty ECTS: 2

 

subject area coverage

Zagadnienia ogólne: plan budowy ciała ludzkiego, okolice ciała, oznaczenie płaszczyzn i kierunków w przestrzeni, symetria i asymetria ustroju ,proporcje ciała i ich zmiany w procesie wzrastania, dymorfizm płciowy, różnice morfologiczne związane z wiekiem osobniczym, typy konstytucyjne, zróżnicowanie rasowe gatunku ludzkiego.
Zagadnienia szczegółowe: budowa szkieletu jako całości i jego części, ukształtowanie poszczególnych kości, konstrukcja ich połączeń w spoczynku i różnych fazach ruchu; ważniejsze powierzchownie leżące mięśnie i ich udział w ruchach ciała; budowa skóry oraz jej rzeźba w poszczególnych częściach ciała, wytwory skóry- gruczoł piersiowy, włosy ,paznokcie; topografia ważniejszych żył skórnych; anatomia szczegółowa głowy z uwzględnieniem uwag antropologicznych dotyczących narządu wzroku, nosa zewnętrznego i małżowiny usznej .

evaluation form egzamin;
literature

dostępna literatura przedmiotu w tym atlasy anatomiczne

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

brak

preliminary assumptions

Podstawowa wiedza na poziomie szkoły średniej dotycząca biologii człowieka w tym także anatomii.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_01  Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy 

MJ_K03
skills
descriptioncode

EU_02 Potrafi swobodnie komunikować się na tematy związane z anatomią człowieka ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

MJ_U10
knowledge
descriptioncode

EU_03 Posiada wiedzę ogólną z anatomii, tworzącą podstawy teoretyczne związane z rysunkiem i malarstwem oraz rozumie wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami  dziedzin nauki i sztuki

MJ_W01 MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.3 r 30 2 Exercises 30h
Exercises [E]
Exercises [Z]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13754