ECTS Catalogue

Surroundings of Painting – Workshop

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Sławomir Lipnicki

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Każdy semestr zajęć kończy się zaliczeniem z oceną.

Podstawą oceny i warunkiem zaliczenia są: poziom realizacji zadań, obecność i zaangażowanie na zajęciach.

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb) - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty

dobry plus (db plus) - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami

dobry (db) - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów

dostateczny plus (dst plus) - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami

dostateczny (dst) - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami

niedostateczny (ndst) - brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

subject description

Kierując się myślą prof. Ryszarda Nycza, jak i zasadą wpływów i zależności, warsztaty „Okolice malarstwa” są aktywnością, jak i procesem poznawczym.

Dzięki zaznajomieniu się na warsztatach z proponowanymi dziełami sztuki (z obszaru malarstwa, filmu, performansu...), student uczy się rozpoznawać i badać w nich zachodzące relacje intertekstualne łączące się z intermedialnymi.

Rozważane media sztuki - ich związki z malarstwem i jego technikami, mają na celu uświadomienie złożonego procesu komunikowania się człowieka ze światem artefaktów i manifestujących się poprzez doświadczenie „dzieła” kategorii z zakresu historii sztuki, kultury i cywilizacji ludzkiej.

 

- Cel poznawczy: pogłębienie wiedzy o sztuce, a także orientacji w dyskursach artystycznych i kulturowych.
- Cel kształcący: nabycie umiejętności oceny i interpretacji zagadnień dotyczących sztuki z uwzględnieniem malarstwa.
- Cel praktyczny: zdolność do świadomego uczestnictwa w bieżącym dyskursie dotyczącym sztuki i kultury.

short subject description

"Powstaje nowy spór o obrazy, w którym walkę toczą ze sobą monopole definicyjne. Nie tylko mówimy w ten sam sposób o zupełnie odmiennych obrazach. Stosujemy również różne dyskursy wobec obrazów tego samego rodzaju".

Hans Belting, Antropologia obrazu, Universitas, Kraków 2007, s.12

form of classes

Przedmiot realizowany jest metodą eksponującą - pokazy, w formie projekcji filmowej, spotkań, warsztatów: wykładów konwersatoryjnych i wykładów problemowych. Również metodą poszukującą - klasyczną
problemową.

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS

ILOŚĆ GODZIN KONTAKTOWYCH (wynikających z planu studiów): 30h

ILOŚĆ GODZIN NIEKONTAKTOWYCH (pracy własnej studenta): 30h

SUMA GODZIN: 60h

Punkty ECTS: 2

subject area coverage

Warsztat odnosi się do "obrazu" jako wyniku osobowej lub kolektywnej symbolizacji, i jako taki, kieruje się na dyskurs i aktywność uczestników.

Poruszane na spotkaniach tematy dotyczą szeroko rozumianych funkcji malarstwa. Omawiany jest jego wpływ na tworzenie się teorii (artystycznych, filozoficznych...), na cały szereg dokonań w obszarze nowych mediów, jak i jego roli w zachodzących zmianach w czasie globalizacji (w kulturze, sztuce, polityce, środkach masowego przekazu).

evaluation form credit with grading;
literature

proponowana literatura:

Rudolf Arnheim, Myślenie wzrokowe, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2011

Hans Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Universitas, Kraków 2007

Gilles Deleuze, Kino. I. Obraz-ruch. II. Obraz-czas, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2008

Richard Schechner, Performatyka: Wstęp, Wydawnictwo Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006

Hanna Segal, Marzenie senne, wyobraźnia i sztuka, Universitas, Kraków 2003

Richard Shusterman, Myślenie ciała. Eseje z zakresu somaestetyki, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa 2016

Scott Walden (red.), Fotografia i filozofia. Szkice o pędzlu natury, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2013

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy.

entry requirements
formal requirements

Przedmiot fakultatywny jest przedmiotem obowiązkowym, wybieranym przez studenta spośród przedmiotów wskazanych w rocznym programie kształcenia - jedynie na dwa semestry.

Student musi mieć zaliczony poprzedni semestr studiów.

preliminary assumptions

Student posiada ogólną znajomość historii sztuki i historii polityczno-społecznej.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_01 Student pogłębiając swoją wiedzę z obszaru dziedziny "wizualnej twórczości artystycznej", jest gotów do ciągłego poszerzania swoich umiejętności oraz w trakcie poznawania zadanych mu lektur (tekstów, spektakli, filmów, komiksów, teledysków...), rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy i wrażliwości na różnice interpretacyjne (gender).

 

MJ_K03
skills
descriptioncode

EU_02 Student zdobywając wiedzę z zakresu podstawowych dziedzin artystycznych, potrafi komunikować się na poziomie podstawowym na tematy ogólne i specjalistyczne związane z obszarem malarstwa. Jednocześnie mając świadomość różnic obszarów tych dziedzin, odrębności kulturowych i złożoność sposobów komunikowania się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców.

MJ_U10
knowledge
descriptioncode

EU_03 Student poznając przykłady aktywności artystycznej (fotografia, rysunek, teatr, literatura, film, grafika…), zdobywa podstawową wiedzę ogólną z obszaru nauki i kultury tworzącą podstawy teoretyczne związane z obszarem malarstwa. Rozpoznając obszarowe różnice: techniczne, tematów, funkcji, itd., student zauważa przenikanie się dziedzin sztuki.

 

MJ_W01

EU_04 Student na przykładzie prezentowanych przykładowych dzieł sztuki, zjawisk artystycznych, rozpoznaje i zna kontekst historyczny i kulturowy związany z obszarem malarstwa w zakresie podstawowym.

Poznawanie współczesnych środków wypowiedzi, ma mu pomóc w samodzielnym określeniu związków (wpływów, inspiracji) malarstwa z innymi obszarami współczesnego życia.

MJ_W04


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.3 (en)d 30 2 L 30h
L [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13760