ECTS Catalogue

Anatomical Drawing

Pedagogue: prof. dr hab. Jacek Kornacki

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie,
ocena prac rysunkowych ,obecność na ćwiczeniach

Zaliczenie z oceną. Podstawą oceny i warunkiem zaliczenia jest poziom oraz wartość artystyczna prac , realizacja zadań z
zakresu rysunku anatomicznego, obecność i zaangażowanie na zajęciach.
Ocena bardzo dobra plus:bardzo duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną oraz wybitne rezultaty artystyczne
wykonanych prac
Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz bardzo dobre efekty artystyczne
wykonanych prac
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty
artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych
prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny
wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz
niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

 

subject description

• Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
• Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
• Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
Celem poznawczym jest poszerzenie wiedzy z zakresu anatomii człowieka poprzez wnikliwe, rysunkowe studium postaci ludzkiej ,ze szczególnym naciskiem na struktury anatomiczne które mają istotny wpływ na jego plastyczną wizualność.
Planowanym efektem jest świadome wykorzystywanie nabytej wiedzy w praktyce rysunkowej, w trakcie realizacji zadań w pracowniach artystycznych na uczelni, w przyszłej działalności artystycznej oraz umiejętność wykonania realistycznego studium rysunkowego postaci, spełniającego wszelkie wymogi warsztatowe. Podstawę do zajęć prowadzonych w Pracowni Rysunku Anatomicznego stanowią zagadnienia omawiane na wykładach odbywających się na terenie Katedry Anatomii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego .

short subject description

Przedmiotem ćwiczeń z rysunku anatomicznego, jest studium rysunkowe ciała ludzkiego pod względem jego budowy zewnętrznej ,zwłaszcza kośćca i mięśni, kształtu i proporcji .Zainteresowanie więc skupia się na tych strukturach anatomicznych ,które w sposób istotny mają wpływ na rzeźbę postaci i stanowią podstawę jej kształtów tak w pozycjach spoczynkowych, jak i w różnych fazach ruchu. Tematyka ćwiczeń uwzględnia również wiedzę z zakresu antropologii fizycznej i dostosowana jest do specyfiki kierunku kładąc nacisk na zagadnienia anatomii człowieka w zakresie niezbędnym dla działalności artystycznej przyszłego malarza. Ćwiczenia rysunkowe w sposób praktyczny dopełniają wiedzę zdobytą w trakcie wykładów z Anatomii z 3 sem.

form of classes

Zajęcia z przedmiotu odbywają się w formie ćwiczeń. Problemy z zakresu rysunku anatomicznego studenci rozwiązują w oparciu o studium postaci ludzkiej oraz specjalistyczny materiał dydaktyczny- modele anatomiczne np. szkielet człowieka. Zagadnienia omawiane na wykładach na terenie Katedry Anatomii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w 3 semestrze stanowią podstawę do zajęć prowadzonych w Pracowni Rysunku Anatomicznego ASP. Studenci wykonują tu realistyczne studia rysunkowe postaci w skali 1:1 ze szczególnym uwzględnieniem problemów anatomicznych zawartych w zadaniach rysunkowych.

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 30
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 30
Suma godzin: 60
Punkty ECTS: 2

Metody kształcenia:

Realizacja indywidualnego programu kształcenia w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje.

Metody podające: wykład problemowy

Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się): ćwiczenia, obserwacji/studium

Metody dyskusji: indywidualna korekta

Metody eksponujące: pokaz/przegląd, wystawa

subject area coverage

Zagadnienia ogólne: plan budowy ciała ludzkiego, okolice ciała, oznaczenie płaszczyzn i kierunków w przestrzeni, symetria i asymetria ,proporcje ciała. Zadania rysunkowe: I kontrapost z przodu z wpisaniem kośćca obręczy biodrowej ,skala 1:1 techniki ołówkowe, II kontrapost z tyłu z wpisaniem układu kośćca obręczy barkowej ze zmianą kąta położenia łopatki, skala 1:1 techniki ołówkowe ,III szkice postaci w różnych pozycjach tz. 15-minutówki ,IV studium postaci w pozycji wysiłkowej z wpisaniem elementów kośćca, V-VI, studium postaci w pozycji „ukrzyżowanie” z wpisaniem elementów kośćca oraz mięśni ,VII studium postaci ze szczególną uwagą na studium głowy z wpisaniem czaszki i mięśni twarzy.

evaluation form credit with grading;
literature

dostępna literatura przedmiotu w tym atlasy anatomiczne

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

zaliczone III semestry

preliminary assumptions

Podstawowa wiedza dotycząca anatomii człowieka.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU-1 Rozumie potrzebę i zostaje uwarunkowany społecznie do ciągłego rozwijania swoich predyspozycji plastycznych, a także stałego uzupełniania wiedzy kierunkowej w tym bardziej specjalistycznej wiedzy z obszarów naukowo pokrewnych i nabywa doświadczenia umożliwiające bardziej kompetentne i świadome ale jednocześnie krytycznie prezentowanie swoich osiągnięć.

 

MJ_K03
skills
descriptioncode


EU-2 Umie świadomi posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac z zakresu zadań realizowanych na ćwiczeniach z rysunku anatomicznego.
Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji zakładanego poziomu wizualnego oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych polegających na wnikliwej obserwacji aktu ludzkiego i kostnych preparatów anatomicznych. 


MJ_U01

EU-3 Potrafi samodzielnie opracować formę kompozycyjną poszczególnych tematycznych prac rysunkowych żeby prezentowane razem tworzyły swoisty indywidualny atlas anatomiczny służący doskonaleniu i utrwalaniu świadomości rządzących budową motoryką i pięknem ciała ludzkiego.

MJ_U03
knowledge
descriptioncode

EU-4 Posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze warsztatu i technologi, sztuki, nauki i kultury w kontekście anatomii człowieka która umożliwia świadome formułowanie i rozwiązywania zagadnień związanych z obszarem malarstwa i rysunku.
Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę zwłaszcza w kontekście obiektywnej prawdy anatomicznej realizowanej artystycznymi środkami wyrazu.

MJ_W03 MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.4 r 30 2 Exercises 30h
Exercises [E]
Exercises [Z]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13767