ECTS Catalogue

History of painting

Pedagogue: dr Roman Nieczyporowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Drugi (letni) semestr cyklu zajęć Historii malarstwa kończy się egzaminem. Podstawą oceny oraz warunkiem zaliczenia semestru 4 (letniego) są:

- aktywność na zajęciach

- notatki przesyłane w formie elektronicznej prowadzącemu zajęcia

- wynik kolokwium wizualnego sprawdzającego nabyta wiedzę i kompetencje

kryteria oceny

podstawą oceny semestralnej jest kolokwium wizualne, w trakcie którego każdy student otrzymuje 20 slajdów do rozpoznania. Za wykonanie tego zadania można uzyskać  od 0 do 20 punktów (0-1 punktu za każde zadanie- prezentowane przeźrocze) oraz 0-10 punktów za aktywność na zajęciach

wybitne zaangażowane w trakcie zajęć         8-10 pkt

duże     zaangażowane w trakcie zajęć         5-7 pkt

średnia zaangażowanie w trakcie zajęć         3-4 pkt

dostateczne zaangażowanie w trakcie zajęć: 1-2 pkt

brak zaangażowania:                                     0 pkt

Punktacja:

ocena celująca (5.5):              29.0-30.0 pkt

ocena bardzo dobra (5.0):       27.5-28.5 pkt

ocena dobra plus (4.5):           25.0-27.0 pkt

ocena dobra (4.0):                  22.5-24.5 pkt

ocena dostateczna plus (3.5):  19.5-22.0 pkt

ocena dostateczna (3.0):         16.0-19,0 pkt

ocena niedostateczna (2.0):         0-15.5 pkt.   

subject description

cel poznawczy;
Student poznaje podstawowe założenia i problemy malarstwa w układzie historycznym
cel kształcący;
Nabywa umiejętności rozpoznawania poszczególnych stylów i okresów historii malarstwa. Biegle posługuje się fachową terminologią typową dla opisów dzieła sztuki. Potrafi określić przybliżony czas i miejsce jego powstania.
cel praktyczny;
Wykształcenie analizy krytycznej postrzeganych zjawisk (nie tylko o charakterze artystycznym). Nabycie umiejętności publicznej prezentacji i obrony własnych teorii

short subject description

Istotą kursu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień z zakresu historii malarstwa Prezentowane obrazy poddawane są opisowi, analizie oraz interpretacji. Nacisk położony jest na realizację treści wchodzących w skład kursu z jednoczesnym uwzględnieniem bieżących pytań i problemów zaproponowanych przez studentów.

form of classes

Wykład poświęcony historii malarstwa prowadzony jest jako połączenie wykładu informacyjnego z elementami wykładu problemowego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,

metody kształcenia:

metody podające (wykład informacyjny oraz wykład problemowy)

metody poszukujące (wykorzystanie elementów konwersatorium i dyskusji w celu aktywizacji studentów w kierunku samodzielnego uczenia się i komunikacji interpersonalnej w grupie)

całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów

- godziny wykładów (kontaktowe) wynikające z planu studiów- 30h w skali semestru (60h w skali całego kursu)

- godziny przeznaczone na pracę własna studenta- 35 h w skali semestru (70h w skali całego roku)

Punkty ECTS: 2

subject area coverage

Część 2 (szczegółowa)

16. Symbolika malarstwa egipskiego

17-20. Atrybuty i symbole w malarstwie chrześcijańskim

21. Antyk w malarstwie

22. Malarstwo historyczne i batalistyczne

23-28. Wybrane problemy malarstwa 2 poł. XX wieku (ułożone na życzenie studentów)

29. Panorama malarstwa początków XXI w.
30. Wykład podsumowujący

evaluation form egzamin; zaliczenie;
literature

Literatura podstawowa:
Białostocki J., Sztuka Cenniejsza niż Złoto, Warszawa 2008.
Godfrey T., Painting Today,Phaidon Press Ltd, Londyn 2009
Gombrich E., O Sztuce, Poznań, 2008.
Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1979.
Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Ossolineum, Wrocław 1986
Sztuka świata, t. 1-10, Warszawa 1989-2009.

Literatura uzupełniająca:
Białostocki J., Pięć wieków myśli o sztuce, PWN, Warszawa 1976.
Fabiani B., Gawędy o sztuce. Dzieła, twórcy, mecenasi, Warszawa 2012.
Fabiani B., Gawędy o sztuce. XIII-XV wiek, PWN,Warszawa 2013.
Fabiani B., Gawędy o sztuce. VI-XX wiek, PWN,Warszawa 2013.
Fraenger W., Bosch, tł. B. Ostrowska, Arkady, Warszawa 1998.
Skubiszewska M., Malarstwo Italii w latach 1250 – 1400, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1980.
Skubiszewski P., Malarstwo karolińskie i przedromańskie, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1973.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

zaliczenie semestru 3

preliminary assumptions

Student posiada:
- ogólną znajomość historii polityczno-społecznej;
- wiedzę o stylach i tradycjach twórczych

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_01 Student/Studentka jest gotów/gotowa do ciągłego poszerzania swoich umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy.

MJ_K03

EU_02 Student/Studentka jest gotów/gotowa do podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną działalnością artystyczną i etosem zawodu artysty malarza

MJ_K05
skills
descriptioncode

EU_01 Student/Studentka potrafi przygotowywać prace pisemne i wystąpienia ustne, dotyczące zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką malarstwa i sztuki, z wykorzystaniem podstaw teoretycznych i różnorakich źródeł

MJ_U10
knowledge
descriptioncode

UE_01 Student/Studentka zna wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwej dla zagadnień związanych z kierunkiem Malarstwo

MJ_W02

U_02 Student/Studentka zna kontekst historyczny i kulturowy związany z obszarem malarstwa i jego związek z innymi obszarami współczesnego życia

MJ_W04

EU_03 Student/Studentka ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo

MJ_W04

EU_04 Posiada podstawową wiedzę na temat historii sztuki, jej kontekstu historycznego oraz pokrewieństwa z dziedzinami życia społecznego

MJ_W04


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.4 r 30 2 L 30h
L [E]
L [Z]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13768