ECTS Catalogue

Basics of painting

Pedagogue: prof. dr hab. Jacek Kornacki
Assistant(s): prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ocenę wystawia się na podstawie realizacji programu semestralnego polegającego na wykonaniu wszystkich zadań ogólnych z zakresu malarstwa opartych na studium natury (szkice, studium modela oraz studium martwej natury w rożnych technikach malarskich, aranżacje przestrzenne) oraz zadań problemowych. Do uzyskania pozytywnej oceny niezbędna jest obecność na wszystkich zajęciach w semestrze, zaangażowanie w pracę, uczestnictwo we wszystkich przeglądach. Każdy semestr kończy się zaliczeniem z oceną.

Kryteria oceniania:

Ocena bardzo dobra plus: wyjątkowe zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni i wybitne efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz bardzo dobre efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac

Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

subject description

Praca z każdym studentem przebiega indywidualnie, z dużym naciskiem na rozwój indywidualnych predyspozycji. 

Praca z każdym studentem przebiega w oparciu o wiedzę i umiejętności jakie posiada, indywidualny stopień świadomości artystycznej oraz zdolności manualne. 

 

 

Celem edukacji dla 2 roku jest ugruntowanie podstawowej wiedzy o realizacji prac plastycznych oraz posługiwaniu się technikami oraz narzędziami odpowiednimi do zakładanych przez siebie efektów w postaci pracy malarskiej. Poprzez pracę studyjną opartą o studium martwej natury oraz modela student ma rozwinąć umiejętność przełożenia własnej koncepcji kreacji artystycznej na pracę artystyczną, zyskać świadomość w operowaniu podstawowymi środkami ekspresji takimi jak kompozycja, barwa, linia, walor itp. Nacisk kładziony jest na poznanie szerokiej gamy metod realizacji dzieła, doskonalenie warsztatu, zdolność przełożenia własnej koncepcji w oparciu o studium z rzeczywistości. Jednocześnie studenci realizują zadania przygotowane przez prowadzącego, których celem jest nabycie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji odnośnie realizacji i projektowania prac artystycznych oraz ich krytycznej oceny w kontekście korekty samodzielnej prezentacji czy autorskiego pokazu.

 

short subject description

Nauka posługiwania się różnymi technikami malarskimi; zasad kompozycji; zgłębianie problematyki koloru i światła w malarstwie; pracy ze szkicem koncepcyjnym; budowania przestrzeni w obrazie; obserwacji natury jako bazy wielorakich zdarzeń artystycznych. Kształtowanie różnorakich postaw poprzez własne poszukiwania. Praktyczne zastosowanie powyższych umiejętności przy studium modela (akt), studium martwej natury, studium z natury oraz pracy nad zadaniami zaproponowanymi przez prowadzącego.  Po opanowaniu podstawowych elementów następuje etap doskonalenia warsztatu i samodzielne rozwiązywanie problemów plastycznych. Realizacja ćwiczeń malarskich uwzględniających zagadnienia kompozycji, proporcji, gam zestawień barwnych, rozpoznawania temperatur kolorów, zestawień planów przestrzennych, perspektywy, kontrastu, posługiwanie się linią, plamą, deformacją itp.

form of classes

Przedmiot realizowany jest w formie zajęć w pracowni i bieżących konsultacji z prowadzącymi zajęcia. Kilkukrotnie w każdym semestrze odbywają się przeglądy indywidualne prac każdego ze studentów, podczas których student dokonuje publicznej prezentacji własnych dokonań artystycznych kierując się samooceną i refleksją nad własna pracą, bazując na zdolności komunikacji społecznej.

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 120

Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 90

Suma godzin: 210

Punkty ECTS: 7

Metody kształcenia:Realizacja indywidualnego programu kształcenia w oparciu o ćwiczenia , korekty i konsultacje

Metody podające: wykład problemowy

Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się) : ćwiczenia, obserwacji/studium

Metody dyskusji: indywidualna korekta

Metody eksponujące: pokaz/ przegląd, wystawa

subject area coverage

Praca nad studium natury w pracowni (martwa natura, akt) 

Praca nad zadaniami formułowanymi przez prowadzącego 

Konsultacje z prowadzącymi w zakresie autorskich projektów studentów .

Zadania oparte na studium malarskim modela oraz martwej natury, indywidualne zadania problemowe,projekty autorskie.
Wybrane zadania:
1. Studium postaci-interpretacja (pełna postać-akt)-różnorodne techniki malarskie na papierze i płótnie , malarstwo olejne na
płótnie , techniki własne
2. Studium martwej natury-interpretacja-różnorodne techniki malarskie na papierze i płótnie, malarstwo olejne na płótnie ,
techniki własne
3. Martwa natura-ćwiczenia malarskie- szkice,różnorodne techniki malarskie na papierze i płótnie, techniki własne
4. Szkice postaci - 15 minutowe ustawienia, różnorodne techniki malarskie,techniki własne
5. Studium postaci(portret) -techniki malarskie na papierze i płótnie,malarstwo olejne na płótnie , techniki własne
6. Autoportret z atrybutem-techniki malarskie na papierze i płótnie,malarstwo olejne na płótnie , techniki własne

evaluation form credit with grading;
literature

-M.Rzepińska „historia koloru”,  

-M.Rzepińska „Siedem Wieków Malarstwa Europejskiego”, 

-J.Białostocki „Sztuka Cenniejsza niż złoto”,  

-A.Osęka „Spojrzenie na sztukę, 

-W.Kandinsky „Punkt i Linia a płaszczyzna”,  

-M.Poprzęcka „Inne Obrazy” 

-R. Arnheim. ,,Sztuka i percepcja wzrokowa"  

-Nowe zjawiska w Sztuce Polskiej po 2000 (opr.zbiorowe pod red. G.Borkowski, A.Mazur, M.Branicka) 

-Opracowania zbiorowe z serii ArtNow 

-Wspóczesne pisma artystyczne (Format, Arteon, Artluk, Wiadomości ASP, Aspiracje, Art & Business)

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Plener malarski po 1 roku, w ramach możliwości plenery pracowniane

entry requirements
formal requirements

Zaliczenie III semestru

preliminary assumptions

Uzyskanie zaliczenia w Pracowni Podstaw Rysunku i Malarstwa

learning outcomes
social competences
descriptioncodeEU- 1 Jest zdolny do samodzielnego podejmowania realizacji utworów artystycznych, wykazuje się umiejętnościami rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy oraz efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności  jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami. 

 

MJ_K02

EU- 2 Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, etycznych,naukowych i społecznych aspektów własnej pracy w kontekście działań w przestrzeni publicznej.

MJ_K04
skills
descriptioncode

 

EU_03 Dysponując nabytymi środkami wyrazu  potrafi świadomie posługiwać się warsztatem,
wachlarzem narzędzi i technik malarskich, umiejętnie stosując nabyte techniki ćwiczeń w tym szybkie malarski szkice syntetyzujące projekt, potrafi właściwie
dobierać środki ekspresji do założonych celów podczas
realizacji autorskich projektów oraz koncepcji malarskich.

MJ_U01 MJ_U08

EU_04 Znając wzorce stylistyczne, estetyczne, dysponując wiedzą z zakresu technik budowy i  kompozycji obrazu malarskiego,potrafi w sposób twórczy uwzględniając wyobraźnię,intuicję i zapał twórczy ale też samokrytycyzm, zachowując swobodę i niezależność kreacji podejmować samodzielne decyzje dotyczące projektowania,
 i realizacji autorskich prac malarskich

MJU03 MJU04
knowledge
descriptioncode

 
EU- 5 Ma poszerzoną wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z obszarem malarstwa   w tym szczegółowo rozróżnia wzorce i postawy artystyczne obrazujące wysoki stopień niezależności i swobody artystycznej. Rozumie zasady kreowania nowych bytów malarskich poprzez stosowanie oryginalnych sposobów tworzenia i komponowania w zależności od obowiązujących stylów, kierunków i konwencji malarstwa a także relacje  między twórczym a odtwórczym sposobem obrazowania rzeczywistości.

        

MJ_W05 MJ_W06

EU- 6 Ma w dużym stopniu opanowaną wiedzę związaną z szeroko pojętym obszarem stosowania technik malarskich oraz rozumie jak wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego

MJ_W07

EU- 7 Posiada świadomość i pogłębioną wiedzę wzajemnych relacji pomiędzy praktycznymi i teoretycznymi aspektami procesu twórczego oraz ich oddziaływania poprzez dzieło sztuki na odbiorcę.

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.4 r 120 7 Exercises 120h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13771