ECTS Catalogue

Basics of painting

Pedagogue: prof. dr hab. Marek Model
Assistant(s): prof. ASP dr hab. Sławomir Lipnicki

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Każdy semestr zajęć kończy się zaliczeniem z oceną.

Podstawą oceny i warunkiem zaliczenia jest wartość artystyczna prac, postępy dokonane w danym okresie, realizacja zadań z zakresu malarstwa, obecność i zaangażowanie na zajęciach,

udział w przeglądach indywidualnych. Ćwiczenia praktyczne w zakresie rysunku i malarstwa, indywidualne analizy i korekty, także wskazywanie i ujawnianie odrębności i początków własnego języka plastycznego,

świadomości artystycznej i wartości plastycznych, stanowią metodę do wypracowania oceny.

 

Kryteria oceniania:

 

Ocena celująca - większe niż określa to program zaangażowanie studenta w pracę artystyczną, w zadania oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac.

Ocena bardzo dobra - duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną, zadania określone w pracowni oraz bardzo dobre efekty artystyczne.

Ocena plus dobry - duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną, w prowadzone w pracowni zadania oraz dobre efekty artystyczne wykonanych prac.

Ocena dobry - duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną, w prowadzone w pracowni zadania, dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac.

Ocena plus dostateczna - średnia aktywność studenta w pracę artystyczną, w prowadzone w pracowni zadania i przeciętny poziom wykonanych prac.

Ocena dostateczna - mała aktywność studenta w pracę w prowadzoną w pracowni, zadania i przeciętny poziom wykonanych prac.

Ocena niedostateczna - brak aktywności wynikającej z postawionych studentowi zadań, lub niedostateczne efekty i jakość wykonanych prac.

subject description

Podstawy malarstwa i widzenia poprzez malarstwo, są najważniejszym elementem kształcenia w pracowni.
Przyjęte przez prowadzącego cele i metody, stanowią o procesie dochodzenia przez studentów do autonomicznej i dojrzałej formy wypowiedzi malarskiej.
Ich strategia, forma, jest wzajemnym odniesieniem się do indywidualnego rozwoju każdego ze studentów.

Cele przedmiotu to:

- opanowanie podstawowych umiejętności komponowania konstruowania rysunku w oparciu o naturę

- rozwijanie umiejętności wnikliwej obserwacji natury jako warunku rzetelnego budowania obrazu- rozwijanie umiejętności percepcji

- analiza wzajemnych stosunków, różnych elementów (kontrasty)

- kształcenie postawy kreacyjnej (Inicjatywa twórcza)

- wybór odpowiednich środków artystycznych do realizacji własnych koncepcji artystycznych

- kształcenie w zakresie szeroko rozumianej kultury plastycznej, analizowanie składników dzieł sztuki pochodzących z różnych epok.

- Kształcenie myślenia analitycznego

- Rozwijanie indywidualnych cech wyrazu i naturalnych predyspozycji studentów.

- Rozwijanie umiejętności wykonawczych

- komponowanie przestrzeni malarskiej, praktyczne ćwiczenia z barwą i kolorem, uświadomienie studentów o tym że kolor nie tylko barwi przedmiot lecz ma znaczenie samodzielne.

- Praktyczne poznanie różnych narzędzi i technik rysunkowych i malarskich

- Nauka pokory w stosunku do wykonywanej pracy

- rozwijanie intuicji artystycznej

- autokrytyka ( zdolność obiektywnego oceniania własnych postępów.

short subject description

Podstawy malarstwa są realizowane i ukierunkowane na rozwój studentów, jak i procesem zdobywania przez nich umiejętności artystycznych.

Podobnie jak sam przedmiot - malarstwo, edukacja ma charakter otwarty, dialogiczny.

form of classes

Metody kształcenia:

W ramach zajęć w pracowni odbywają się przeglądy prac, korekty indywidualne, ćwiczenia praktyczne, pokazy, konsultacje. Współpracę kończą wystawy semestralne i końcoworoczne, weryfikując postępy studentów i stosowanych metod współpracy.

Stosowane w procesie nauczania metody:  metody podające: wykład problemowy, metody poszukujące (samodzielnego uczenia się): klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji/studium; metody dyskusji: indywidualna korekta; metody eksponujące: pokaz/przegląd, wystawa.

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS

Godziny kontaktowe wynikające planu z studiów: 120 h

Godziny niekontaktowe – praca własna studenta: 90 h

Suma godzin: 210 h

Punkty ECTS: 7

subject area coverage

Realizowane zadania w pracowni, mają charakter zindywidualizowanych ćwiczeń opartych na obserwacji natury, własnych zindywidualizowanych poszukiwań wyrazu. Tematami są martwa natura, portret, autoportret. Eksperymentując, student uczy się łączyć techniki, rozwija poszukiwania formalne np. colage.

Przykładowe zadania:
Studium postaci, interpretacja poprzez użycie różnorodnych technik malarskich.
Studium martwej natury, jest interpretacją z zastosowaniem różnorodnych technik malarskich na zróżnicowanych podłożach.
Rysunki i szkice oparte o analizę przestrzeni z zastosowaniem różnorodnych technik malarskich, jak i  technik własnych. wykonywanie autorskich projektów, indywidualnych zadań problemowych.

evaluation form credit with grading;
literature

lektury obowiązkowe:

Władysław Strzemiński. Teoria widzenia. / Wydawnictw Literackie / Kraków 1958

Maria Rzepińska Historia Koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1970

John Gage, Kolor i kultura. Teorie i znaczenie Koloru od Antyku do Abstrakcji, Universitas, Kraków 2008

Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, przeł. J. Mach,    WAiF, Warszawa 1978

Rudolf Arnheim, Myślenie wzrokowe, przeł.M. Chojnacki, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011

lektury uzupełniające:

Ernst H. Gombrich , Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, przeł. Jan Zarański, PIW, Warszawa 1981

Roman Ingarden , O budowie obrazu, w: Studia z estetyki, t. II, PWN, Warszawa 1966, s. 7-118

J. Courtine, C Haroche, Historia Twarzy, Słowo Obraz Terytoria,Gdańsk 2007

John Berger, Sposoby Widzenia, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1997

Wasyl Kandyński,  Punkt, linia i płaszczyzna, PIW, Warszawa 1986        

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Plener malarski po I roku, w ramach możliwości plenery pracowniane.

 

 

entry requirements
formal requirements

Warunkiem przystąpienia do udziału w zajęciach jest kwalifikacja na studia na kierunku malarstwo.

preliminary assumptions

Punktem wyjścia do realizacji treści przedmiotu, są wcześniej nabyte umiejętności związane z malarstwem pozwalające na zdanie egzaminu wstępnego na wydział malarstwa. Także, na poziomie szkoły średniej, ogólne wiadomości z dziedziny kultury i sztuki.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_01 Realizując program pracowni, student jest gotowy do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy i doświadczenia

oraz podejmowania na poziomie podstawowym w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji.

MJ_K02

EU_02 Student jest gotów do ciągłego poszerzania swoich umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy. 

 

MJ_K03

EU_03 Nabywając w trakcie procesu uczenia wiedzę i umiejętności, student w podstawowy sposób potrafi wykorzystać w różnych sytuacjach wiedzę i doświadczenie psychologiczne, wspomagające działania w przestrzeni publicznej.

 

MJ_K04
skills
descriptioncode

EU_04 Poprzez realizowanie programu, kształtując własną osobowość, student zaczyna nabywać umiejętności obserwacji, kompozycji, technologicznych - potrafiąc w ten sposób stosować nabyte środki wyrazu oraz tworzyć własne koncepcje artystyczne w obszarze malarstwa.

MJ_U01

EU_05 Student poznaje zasady i metody realizacji dzieła i potrafi podejmować samodzielnie decyzje dotyczące komponowania i tworzenia prac malarskich. Tym samym kreując własną wypowiedź artystyczną. 

MJ_U03

EU_06 Student  potrafi wykorzystywać wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej. Poznaje założenia estetyczne formujące kreację i odbiór dzieła, jednak zachowując swobodę i niezależność wypowiedzi z obszaru malarstwa, zaczyna projektować efekty własnej pracy w kontekście tychże założeń estetycznych. 

MJ_U04

EU_07 Realizując zadania i własne koncepcje, student potrafi stosować efektywne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły ich rozwój.

MJ_U08
knowledge
descriptioncode

EU_08 Student zna wzorce leżące u podstaw malarskiej kreacji, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej.

MJ_W05

EU_09 Podejmując praktyczne zadania, analizując ich formę na poziomie projektu, szkicu, idei - student zauważa i rozumie wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami malarstwa. Dotyczy to także procesu kreacji. Student widzi związek między zmaterializowanym efektem procesu (dziełem) a jego stopniowym powstawaniem - jako rozwojem idei, warunków pracy, pamięcią, materią.

MJ_W06

EU_10 Student poprzez praktykę poznaje i zna zasady tworzenia i komponowania obrazu oraz wyniku eksperymentowania, kreowania realności malarskiej o wysokim stopniu oryginalności, robi to na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjach twórczych i odtwórczych, lub w wyniku własnych poszukiwań i refleksji.

MJ_W07

EU_11 Student poznając materialność podłożą, jego cechy, funkcje, tradycyjną użyteczność, zaznajamia się z sposobami jego wykorzystania i zna problematykę związaną z technologiami stosowanymi w obszarze malarstwa.

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.4 r 120 7 Exercises 120h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13773