ECTS Catalogue

Technology of Painting and Drawing

Pedagogue: mgr Tomasz Kucharski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ocena zajęć jest wystawiana na podstawie wykonanych prac zgodnie z wytyczonymi ramami technologicznymi przez prowadzącego.

Pod uwagę brane są następujące kryteria:

Zgodność z zadanym tematem.
Prawidłowe zastosowanie wybranej techniki.
Staranność wykonania.
Obecność na zajęciach.

Ocena bardzo dobra plus: bardzo duże zaangażowanie w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne
wykonanych wsparte wysokim uzdolnieniem manualnym studenta

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz bardzo dobre efekty artystyczne
wykonanych prac

Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych
prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny
wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz
niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

subject description

Studenci w oparciu o współczesne media budują obraz olejny. Szczegółowo omawiany jest każdy etap. Omawiana jest paleta kolorystyczna do budowania koloru przy studiowaniu ludzkiego ciała.
Studenci uczą się odpowiedniego przygotowania, zmieszania i ułożenia kolorów na palecie oraz kolejności ich użycia.

short subject description

Malarstwo olejne w oparciu o współczesne media.

form of classes

Metody kształcenia:
Realizacja prac w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje na podstawie zadanych problemów technologicznych.

Metody podające:

Wykład problemowy
Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):

Klasyczna problemowa
Ćwiczeniowa
Doświadczeń i eksperymentu
Obserwacji / studium
Metody dyskusji:

Indywidualna korekta
Metody eksponujące:

Pokaz / przegląd
Wystawa

 

Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu:

  1. Omówienie tematu
  2. Przygotowanie projektu – portret
  3. Omówienie kolorów do budowania ludzkiego ciała, rozłożenia na palecie i mieszania.
  4. Monochromatyczna podmalówka,
  5. Budowanie półtonami,
  6. Ostatnia warstwa cielista.
  7. Werniksowanie
  8. Konserwacja i przechowywanie prac.

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 30
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 0
Suma godzin: 30
Punkty ECTS: 1

subject area coverage

Kolory ludzkiego ciała

Nowe media

Budowanie palety

Portret

evaluation form credit with grading;
literature

Malarstwo:

„Materiały malarskie i ich zastosowanie” Max Doerner, Wyd. Arkady, Warszawa 2017

„Rzecz o malarstwie” Cennini Cenini”, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1955

„Techniki malarskie, Władysław Ślesiński, spoiwa organiczne”, Wyd. Arkady, 1984

 

Uzupełnienie:

„Techniki malarskie”, Ludvik Losos, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1991

„Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych” Teofil Prezbiter, Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, Kraków 1998

„IKONA Podręcznik malarstwa ikonowego i ściennego”, Adrian Hart, Wyd. Jedność, Kielce 2015

“PRACTICAL TREATISE on PAINTING in OIL-COLOURS”, Thomas Bardwell, London 1795, darmowy PDF

lub reprint papierowy 2018

„KOLOR Kurs dla artystów I projektantów”, David Hornung, Wyd. Universitas, Kraków 2009

„Sztuka barwy”, Johannes Itten, Wyd. d2d, Kraków 2015

„Ikonologia”, Cesare Ripa, wyd. Universitas, Kraków 1998

„Słownik symboli” Juan Eduardo Cirlot Wyd. Znak, Krakw 2006

„LEONARDO DA VINCI TRAKTAT O MALARSTWIE”, Maria Rzepińska, Wyd. Ossolineum, 1984

„Człowiek i sztuka”, Henryk Kiereś, Pol. Tow. Tomasza z Akwinu, Lublin 2006

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Zaliczony 3 semestr

preliminary assumptions

brak

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_01 Student jest gotów w zaawansowanym stopniu do ciągłego rozwijania swoich umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w oparciu o teorię oraz praktykę

MJ_K03
skills
descriptioncode

EU_02 Student potrafi korzystać w zaawansowanym stopniu z nabytych umiejętności warsztatowych w stopniu oraz do realizacji własnych projektów artystycznych z obszaru rysunku i malarstwa. Jest przygotowany do wykorzystania warsztatu w pracowniach dyplomowych.

MJ_U07

EU_03 Student w zaawansowanym stopniu potrafi stosować efektywne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły ich rozwój. Rozumie potrzebę eksperymentowania z nabytą wiedzą i kreowania własnej techniki.

MJ_U08
knowledge
descriptioncode

EU_04 Student zna zaawansowaną problematykę związaną z technologiami stosowanymi w obszarze malarstwa. Zna zaawansowane techniki rysunkowe oraz malarskie które ciągle rozwija.

MJ_W07

EU_05 Student rozumie skomplikowane wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami malarstwa i rysunku a nabytą wiedzę uczy się wykorzystywać w praktyce. Zapoznaje się z odpowiednią literaturą fachową. Rozumie technologiczne zasady i potrzebę eksperymentów w ich obszarze.

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.4 r 30 1 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13775