ECTS Catalogue

Technology of Art in Public Space

Pedagogue: prof. dr hab. Robert Florczak
Assistant(s): dr Robert Sochacki

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Metody i kryteria oceniania/     Method of learning outcomes verification
Ocenę wystawia się na podstawie realizacji programu semestralnego polegającego na wykonaniu kolejnych zadań na drodze do realizacji tytułowego dla przedmiotu działania. Oceniane jest zaangażowanie w zajęcia, zdolność do czujnego postrzegania przestrzeni publicznej i umiejętność jej redefinicji za pomocą interwencji artystycznej. Pod uwagę poza pracą projektowo-szkicową, jak i samym wykonaniem interwencji w przestrzeni, brana jest także dokumentacja całego procesu powstawania pracy i jej finalnego usytuowania w kontekście publicznym. Ważna jest siła i jakość artystycznego wyrazu, komunikat płynący z pracy, a w przypadku działań efemerycznych także wartość i czytelność dokumentacji video lub fotograficznej. Oceniany jest także sposób prezentacji projektu podczas pracy projektowej, przeglądu semestralnego jak i wystawy końcowo-rocznej.

 

KRYTERIA OCENY:

-siła artystycznego komunikatu, jakość techniczna pracy, twórczy dobór środków wyrazu dla powstałej realizacji lub szkicu koncepcyjnego

-relacja przestrzenna usytuowanej pracy, dobrana odpowiednia skala, materiał, a także kontekst przestrzenno-społeczny miejsca realizacji

-indywidualny rozwój wrażliwości i świadomości studenta

-zdolność do obserwacji przestrzeni miasta

-aktywność w ramach działań pracownianych i zaangażowanie w pracę artystyczną w trakcie zajęć, przeglądów i pokazów/wystaw

-umiejętność projektowania, wizualizacji, a także prezentacji własnego projektu, zamysłu bądź gotowej realizacji artysytcznej

-umiejętność czytelnego dokumentowania projektu w przestrzeni publicznej (jak i scouting'u w pierwszym etapie zadania)

 

SKALA OCEN:
 Ocena celująca (bardzo dobra plus): bardzo duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni, wysoki poziom techniczny pracy oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych realizacji.
 Ocena bardzo dobra: bardzo duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni, wysoki poziom techniczny pracy oraz bardzo dobre efekty artystyczne wykonanych realizacji.
 Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre efekty artystyczne wykonanych realizacji i poziom techniczny pracy.
 Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre efekty artystyczne wykonanych realizacji i dobry poziom techniczny pracy.
 Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom techniczny i artystyczny wykonanych realizacji.
 Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny przeciętny poziom techniczny i artystyczny wykonanych realizacji.
 Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty techniczne i artystyczne wykonanych prac.

 

subject description

Na początku praca prowadzona jest z całą grupą studentów. Omawiana jest specyfika działań artystycznych w przestrzeni publicznej. Omawiane są ograniczenia wynikające z kwestii bezpieczeństwa- interwencja nie może zagrażać zdrowiu lub życiu publiczności korzystającej z danej przestrzeni. Dyskutowane są kwestie odpowiedzialności etycznej i moralnej za prezentowane w przestrzeni publicznej interwencje  oraz kwestie legalności lub braku pozwoleń na niektóre interwencje w przestrzeń publiczną oraz zagrożenia wynikające z uczestniczenia w niezgłoszonej interwencji w przestrzeń publiczną. Omawiane są interwencje szablonem, wlepką, wklejką, performasem, instalacją, wideoprojekcją , obiektem w przestrzeń publiczną takich artystów jakPrezentacja najważniejszych artystów tworzących w przestrzeni Publicznej takich jak Krzysztof Wodiczko, Keith Harrring, Christo, Banksy, King Robbo, Anish Kapor, Peter Greenaway, Roa, Blu, Boamistura, Klaus Obermaier, Bill Viola, Cai Guo-Qiang, Doris Salcedo, Mat Callingshaw, Teo Jansen, Richard Serra Rachel Whiteread, Jeff Koons, William Kentridge. 
 - Scouting/poszukiwanie potencjalnych przestrzeni/lokalizacji możliwych do interwencji .  Zadaniem studenta jest znalezienie miejsc, które nadawały by się na  interwencję artystyczną. Po prezentacji wstępnie znalezionych miejsc omawiana jest relacja interwencji do wybranej przestrzeni- komunikat, skala, tektonika, kontekst i estetyka, a także sposób oddziaływania interwencji  na ludzi korzystających z danej lokalizacji. Ponownie omawiane kwestie bezpieczeństwa oraz kwestie związane z działaniem osób trzecich oraz warunków atmosferycznych. Kwestie warunków świetlnych: sztucznych i naturalnych. Logistyka. Omawiane są kwestie ewentualnych pozwoleń na taką interwencję lub ich braku. Omawiana jest kwestia efemeryczności, czasowości lub trwałości interwencji w danym miejscu. Ze względu na ograniczoną ilość godzin oraz możliwości finansowe nasze działania z założenia są przede wszystkim efemeryczne lub czasowe. To obliguje studentów do czytelnej dokumentacji fotograficznej i filmowej wykonanej starannie i przy dużej dbałości o technikalia. . Omówiona konkretna forma dokumentacji– z założenia w tych zajęciach studenci pracują zespołowo przy dokumentacji- pomagają sobie nawzajem przy realizacjach autorskich projektów jednego lub w niektórych przypadkach  grupy 2-3 osobowej W grupie tej musza być odpowiednio podzielone role i każdy ze studentów musi kreatywnie uczestniczyć w zadaniu. Ostatnim etapem jest obróbka powstałej dokumentacji i jej prezentacja na wystawie semestralnej/końcowo-rocznej.

short subject description

Zajęcia polegają na wykonaniu interwencji artystycznej w przestrzeń publiczną za pomocą jednej z podstawowych technik Sztuki w Przestrzeni Publicznej takiej jak Szablon, wlepka, wklejka papierowa, graffiti, wielkoformatowe projekcje, video mapping, instalacje , obiekty przestrzenne, instalacje, performance itp.

. Etapy realizacji działania w obrębie zajęć:

- Zapoznanie się ze specyfiką interwencji  w przestrzeń publiczną poprzez omawiane przykłady.
 - Opisanie rodzaju interwencji
 - Wykonanie interwencji w przestrzeni publicznej.
- Dokumentacja kreacji oraz interwencji w przestrzeń publiczną, reakcji społeczności lokalnej.
 - Montaż dokumentacji video, obróbka dokumentacji foto.

- Po zmontowaniu dokumentacji studenci prezentują materiał filmowy  na przeglądzie semestralnym lub końcoworocznym

form of classes

Przedmiot realizowany jest w formie zajęć w pracowni i bieżących konsultacji z prowadzącym zajęcia, Realizacja zadania musi być zrealizowana w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. Student musi samodzielnie znaleźć i zdokumentować przestrzeń publiczną w której można zrealizować interwencję artystyczną. Student dokonuje interwencji w przestrzeni publicznej. Student dokonuje publicznej prezentacji własnych dokonań artystycznych kierując się samooceną i refleksją nad własna pracą, bazując na zdolności komunikacji społecznej.

METODY KSZTAŁCENIA:
-Metody podające: wykład problemowy.
-Metody poszukujące (samodzielonego uczenia się): klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji / studium.
-Metody dyskusji: indywidualna korekta.
-Metody eksponujące : pokaz / przegląd , wystawa.

 

ILOŚĆ GODZIN KONTAKTOWYCH (wynikających z planu studiów): 60h

ILOŚĆ GODZIN NIEKONTAKTOWYCH (pracy własnej studenta): 30h

SUMA GODZIN: 90h

subject area coverage

Przedmiot realizowany jest w formie zajęć w pracowni i bieżących konsultacji z prowadzącym zajęcia, Realizacja zadania musi być zrealizowana w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. Student musi samodzielnie znaleźć i zdokumentować przestrzeń publiczną w której można zrealizować interwencję artystyczną. Student dokonuje interwencji w przestrzeni publicznej. Student dokonuje publicznej prezentacji własnych dokonań artystycznych kierując się samooceną i refleksją nad własna pracą, bazując na zdolności komunikacji społecznej.

METODY KSZTAŁCENIA:
-Metody podające: wykład problemowy.
-Metody poszukujące (samodzielonego uczenia się): klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji / studium.
-Metody dyskusji: indywidualna korekta.
-Metody eksponujące : pokaz / przegląd , wystawa.

 

ILOŚĆ GODZIN KONTAKTOWYCH (wynikających z planu studiów): 60h

ILOŚĆ GODZIN NIEKONTAKTOWYCH (pracy własnej studenta): 30h

SUMA GODZIN: 90h

evaluation form credit with grading;
literature

Literatura podstawowa:

- Street art : między wolnością a anarchią = Street art : between freedom and anarchy / [red. Mirosław Duchowski, Elżbieta Anna Sekuła ; tł. Hannah Kemp-Welch et al.]. Wyd. Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych, 2011.
 - Między estetyzacją a emancypacją : praktyki artystyczne w przestrzeni publicznej / red. nauk. Dorota Koczanowicz, Mateusz Skrzeczkowski. Wyd. Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2010.
 - Polski street art / Elżbieta Dymna, Marcin Rutkiewicz. Wyd. Warszawa : Carta Blanca. Grupa Wydawnicza PWN : Fundacja Grupy Zewnętrznej, 2010.
 - Beyond the street : the 100 leading figures in urban art / Patrick Nguyen, Stuart Mackenzie (eds.). Wyd. Berlin : Gestalten, 2010.
 - Publiczna przestrzeń dla sztuki? / pod red. Marii Anny Potockiej. Wyd. Kraków : "Bunkier Sztuki" : "Inter Esse" ; Wien : Triton Verlag, 2003.
 - Sztuka i przestrzeń publiczna : Pierwsze sympozjum Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska : 26 lutego 2011 = Art and public space : the First Symposium of the Outdoor Gallery of the City of Gdańsk : 26 February 2011 / [red. Jacek Dominiczak, Kamila Wielebska, Anna Szynwelska ; tł. Aleksandra Szkudłapska]. Wyd. Gdańsk : Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, 2012.
  Literatura dodatkowa:

-. Goldberg Roselee, Performance- live art. Since the 60’s, Moo 1998
-. Hundertmark Christian(C100), The Art of Rebelion, ISBN-13: 978-3-9809909-4-3
-. Heartney Eleanor, Art & Today, Phaidon, ISBN-10: 0714845140
- Kamińska Kamila, Miejskie Wojny Atut, Oficyna Wydawnicza 2011
- Niżyńska Aleksandra, Street Art jako alternatywna forma debaty publicznej w przestrzeni miejskiej, Trio, Warszawa 2011
- Gough Paul, Banksy – The Bristol Legacy, 2012
-. Taylor Brandon, Art Today, Laurence King 2004
-. Birnbaum Daniel, Defining Contemporart Art – 25 years in 200 pivotal artworks, Phaidon ISBN-10: 0714862096
-. Arnheim Rudolf ,,Sztuka i percepcja wzrokowa”,Słowo/obraz terytoria, 2005
-. Opracowania zbiorowe z serii ArtNow
-. - Od monumentu do marketu : sztuka wideo i przestrzeń publiczna = From monument to market : video art and public space / pod red. Piotra Krajewskiego i Violetty Kutlubasis-Krajewskiej. Wyd. Wrocław : WRO Centrum Sztuki Mediów, cop 2005.

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

zaliczenie II semestru

preliminary assumptions

Znajomość podstawowych wiadomości o sztuce. Podstawy rysunku, malarstwa, rzeźby. Zdolności intelektualne i manualne pozwalające na realizację interwencji  w przestrzeni publicznej. Posługiwanie się (w stopniu podstawowym) programem Adobe Photoshop oraz jednym z filmowych programów montażowych takich jak Adobe Premiere/Vegas/DaVinci Resolve.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU-1- Zdaje sobie sprawę z ciągle zmieniających się kontekstów kulturowo estetycznych, które determinują go do ciągłego poszerzania swoich umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy.

MJ_K03
skills
descriptioncode

EU-2- Potrafi korzystać z nabytych umiejętności warsztatowych w zakresie niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych z obszaru działań artystycznych w przestrzeni publiczne.

MJ_U07

EU-3- Potrafi wykorzystać efektywnie wszystkie poznane ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły ich rozwój.

MJ_U08
knowledge
descriptioncode

EU-4- Zapoznał się z problematykę związaną z technologiami stosowanymi w obszarze realizacji działań artystycznych w przestrzeni publicznej.

MJ_W07

EU-5- Wie o relacjach formalnych pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami pracy z otoczeniem.

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.4 r 60 3 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13783