ECTS Catalogue

Technology of Wall Painting

Pedagogue: prof. dr hab. Jacek Zdybel
Assistant(s): dr Anna Waligórska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Porównawcza prezentacja prac z całego semestru wraz z etapem projektowym na forum pracowni w kontekście innych studentów realizujących zadania z tego samego zakresu tematu. Uczestnictwo wszystkich studentów w procesie oceny z możliwością przedstawienia własnych opinii.
Do kryteriów oceny należą:
– poziom artystyczny prezentowanych prac,
– udokumentowany proces projektowy zadania,
– postępy w procesie uczenia się,
– poziom techniczny wykonanych prac,
– zaangażowanie i systematyczność w pracę w pracowni.
Skala ocen:
Ocena bardzo dobra plus (5.5): Bardzo wysoki, wyróżniający się na tle innych prezentowanych prac, poziom artystyczny; najwyższy poziom zaangażowania w proces projektowy zadań, wysoki poziom techniczny i technologiczny prezentowanych prac
Ocena bardzo dobra (5.0): Wysoki, wyróżniający się na tle innych prezentowanych prac, poziom artystyczny; wysoki poziom zaangażowania w proces projektowy zadań, wysoki poziom techniczny i technologiczny prezentowanych prac
Ocena dobra plus (4.5): widoczny dobry poziom artystyczny prezentowanych prac; wysoki poziom zaangażowania w proces projektowy zadań, wysoki poziom techniczny i technologiczny prezentowanych prac
Ocena dobra (4.0): duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac
Ocena dostateczna plus (3.5): średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac
Ocena dostateczna (3.0): mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna (2.0): brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

subject description

Pracownia Technologii malarstwa ściennego i witrażu prowadzi zajęcia dla studentów II i III roku Wydziału Malarstwa w grupach przez okres I semestru. Kształcenie odbywa się na zasadach ćwiczeń (realizacja zadanych projektów), wykładów i korekt (indywidualna rozmowa ze studentami). Stopień komplikacji prac wykonywanych w czasie zajęć dobrany jest tak aby każdy ze studentów mógł zapoznać się z podstawami wybranych technik związanych z pełnym programem realizowanym w Pracowni Specjalizacyjnej. Realizowane zadania, mimo bardzo określonego charakteru programowego, umożliwiają zachowanie studentom ich indywidualności.

short subject description

Przedmiot prowadzony jest na zasadzie praktycznych ćwiczeń i teoretycznych wykładów dotyczących poznawanych technologii i technik związanych z malarstwem ściennym i witrażem. Zakres i sposób realizacji zadań jest ograniczony do ćwiczeń wstępnych w ograniczonym formacie i zakresie umożliwiającym poznanie podstaw projektowych i realizacyjnych.

form of classes

Realizacja projektów o określonym stopniu trudności technologicznej w wybranych technikach.

Realizacja projektów o określonym stopniu trudności zarówno artystycznym jak i technologicznym w formie plansz projektowych zawierających opis technologiczny i ideowy. Realizacja fragmentu projektu lub całości w docelowej technice.
Metody Kształcenia:


metody podawcze:
wykład problemowy połączony z dyskusją, samodzielna praca studencka, ćwiczeniowa, połączona z koniecznością prowadzenia doświadczenia i eksperymentu artystycznego.
metody dyskusji:
indywidualne korekty a również porównawcze rozmowy problemowe w grupie realizującej ten sam projekt.
metody eksponujące:
przegląd semestralny, porównanie z innymi realizacjami tego samego tematu, rozmowa krytyczna w obecności zainteresowanych otwarta dyskusja na temat zadania i efektów osiągniętych.
Wystawa semestralna/końcoworoczna.

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 60
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 30
Suma godzin: 90
Punkty ECTS: 3

 

subject area coverage

Tematy związane z poznawaniem techniki i technologi artystycznych związanych z Malarstwem ściennym i Witrażem na poziomie technologicznym.
Kopia fragmentu dzieła istniejącego. Wprowadzenie własnych elementów umożliwiających zakomponowanie dzieła zamkniętego z zachowaniem stylu dzieła oryginalnego (witraż).
Interpretacja własna zadanego tematu wykonana w zakładanej technice artystycznej (szkło).
Przygotowanie projektu i realizacja (wybranego fragmentu) na zadany temat (odpowiedź na zamówienie inwestora) w sposób całkowicie autorski w zadanej technice (malarstwo ścienne: fresk, sgraffito, techniki współczesne).

evaluation form credit with grading;
literature

Hornung D. „Kolor. Kurs dla artystów i projektantów” Universitas 2004
Gombrich E.H. „Pisma o sztuce i kulturze” Universitas 2011
Gage John „Kolor i kultura” Universitas 2008
Cennini Cennino „Rzecz o malarstwie” PiW 1955
Doerner Max „Materiały malarskie i ich zastosowanie” Arkady 2017
Ślesiński Władysław „Techniki malarskie, spoiwa mineralne” Arkady 1983
Ślesiński Władysław „Malarstwo sztalugowe i ścienne” Arkady 1989
Sikorski Tomasz, Rutkiewicz Marcin, „Graffiti w Polsce 1940-2010” Carta Blanca 2011
Żychowska M.J. „Współczesne witraże polskie” PK 1999
praca zbiorowa „Techniki wielkich mistrzów malarstwa” Arkady 2005
Aidan Hurt „Ikona Podręcznik malarstwa ikonowego i ściennego” Jedność 2015
„Barwy szkła” (dwumiesięcznik)

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

zaliczony poprzedni semestr

preliminary assumptions

zainteresowanie przedmiotem malarstwo ścienne i witraż

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_K031
Może podjąć działania w zespole twórczym w zakresie pomocniczym, jest świadomy swoich możliwości artystycznych oraz poziomu technologicznego w wybranych technikach malarstwa ściennego i witrażu.

MJ_K03

EU_K032
Wiedza i umiejętności poznane w czasie realizacji programu edukacyjnego w pracowni zostały przekazane w formie ułatwiającej dalszy proce uczenia się. Jednocześnie pokazujący obszar jaki jest możliwy i konieczny do przebycia w celu uzyskania swobody i biegłości umożliwiającej w pełni na korzystania z wybranych technologii.

MJ_K03
skills
descriptioncode

EU_U071
Posiada podstawowe umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami i środkami związanymi z wybranymi technikami malarstwa ściennego i technologią szkła (witraż, fusing)

MJ_U07

EU_U081
zna zasady zachodzących zmian oraz przyczyny ich zachodzenia w czasie twórczego realizowania projektu.Potrafi analizować osiągane efekty i przeprowadzić ich korektę w celu osiągnięcia poprawy i rozwoju własnych umiejętności warsztatowych w określonych technikach malarstwa ściennego i technikach związanych ze szkłem

MJ_U08
knowledge
descriptioncode

EU_W071
Posiada wiedzę pozwalającą określić konieczne środki techniczne i ich ogólną klasyfikację jakościową do wykonania określonych działań w różnych technikach związanych z malarstwem ściennym i technologią szkła (witraż)

MJ_W07

EU_W081
Ma wiedzę na temat wybranych technologii z obszaru Malarstwa ściennego oraz technologii szkła w stopniu umożliwiającym rozpoznawanie i określanie sposobu wykonania dzieła.

MJ_W08

EU_W082
Ma wiedzę na temat wybranych technologii z obszaru Malarstwa ściennego oraz technologii szkła w stopniu umożliwiającym opis etapów jego powstawania, oraz zasad ogólnych związanych z zastosowaniem konkretnej technologii do realizacji dzieła.

MJ_W08

EU_W083
Potrafi rozpoznać i określić technikę i sposób realizacji prac zarówno historycznych jak i współczesnych

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.4 r 60 3 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13784