ECTS Catalogue

History of graphic design

Pedagogue: dr Roman Nieczyporowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ocena końcowa fakultatywnych wykładów z Historii Grafiki Projektowej kończy się zaliczeniem, które stanowi składową ocen z aktywności na zajęciach oraz oceny pracy pisemnej (eseju).
Wymagany esej musi być wynikiem samodzielnej pracy o objętości minimum 5 stron znormalizowanego tekstu (10 000 znaków) i przedstawiać indywidualne rozwiązanie postawionego problemu związanego z historią grafiki projektowej. Za wykonane zadanie student może otrzymać od 0 do 30 punktów.
Za aktywność na zajęciach student może otrzymać od 0 do 20 punktów. Ocena końcowa wyznaczana jest na podstawie sumy punktów (za esej + aktywność na zajęciach)
Punktacja:

50-49- celujący;

48-46- bardzo dobry;

45-43 dobry plus;

42-40- dobry;

35-39- dostateczny plus;

30-34- dostateczny;

  0-29- niedostateczny

subject description

Cel poznawczy :
Student poznaje główne nurty i tendencje panujące w grafice projektowe.
Cel kształcący :
Nabywa umiejętności analitycznego myślenia. W oparciu o nabytą wiedzę potrafi opisać zjawiska występujące na przestrzeni lat w historii grafiki projektowej.
Cel praktyczny :
Mając świadomość swojego poziomu wiedzy nie boi się zabierać głosu w debacie publicznej oraz potrafi logicznie i przejrzyście formułować swoje sądy na tematy związane z historią i podstawowymi problemami grafiki projektowej.

short subject description

Celem wykładów jest przedstawienie w ogólnym zarysie najbardziej znaczących problemów podejmowanych przez współczesną grafikę projektową. Wybór tematów ma na celu wyłowienie i ukazanie najciekawszych, a zarazem najistotniejszych zagadnień, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na różnorodność zachodzących zjawisk. Główny nacisk położony jest na ukazanie problematyki jaką podejmuje dziś grafika projektowa poprzez krytyczną interpretację konkretnych prac i artystów z nią związanych. Przedstawione zagadnienia konfrontowane są z dorobkiem kultury i sztuki w celu ukazania ich intelektualnych powiązań oraz estetycznych zależności.
Istotą kursu jest prezentacja wybranych projektów i realizacji z „przestrzeni” projektowania graficznego, które poddawane są opisowi, analizie oraz interpretacji.
Szczególny nacisk położony jest na realizację treści wchodzących w skład kursu z jednoczesnym uwzględnieniem bieżących pytań i problemów zaproponowanych przez studentów.

form of classes

Wykłady dedykowane Historii Grafiki Projektowej odbywają się w formie połączonenia wykładu informacyjnego z elementami wykładu problemowego i konwersatorium przy wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Zajęcia prowadzone są tak, by prócz wiedzy dotyczącej historii grafiki projektowej studenci opanowali również terminologię fachową.

metody kształcenia:

metody podające (wykład informacyjny oraz wykład problemowy)

metody poszukujące (wykorzystanie elementów konwersatorium i dyskusji w celu aktywizacji studentów w kierunku samodzielnego uczenia się i komunikacji interpersonalnej w grupie)

całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów

- godziny wykładów (kontaktowe) wynikające z planu studiów- 30h (60h w skali całego roku)

- godziny przeznaczone na pracę własna studenta- 30 h (60 w skali całego roku)

Punkty ECTS: 2

subject area coverage

16-18. Reklama filmowa cz. 2

19-20. Fotografia w grafice projektowej

21-22.Grafika na murach
23-24. Komiks
25-29. Książka obraz(k)owa dla dorosłych i dla dzieci
30.Wykład podsumowujący

evaluation form credit with grading;
literature

Literatura podstawowa:

Foster H., Krauss R., Bois Y-A, Buchloh B.H.D., Art Since 1900. Modernism, Antimodernism, Postmodernism, Thames & Hudson, London 2004.
Giżycki M., Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki II poł. XX wieku, Gdańsk 2002.
Pincas S., Loiseau M., Historia reklamy, tł. W, Kroker, Taschen, Köln 2009.
Rypson P., Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919-1949, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2017.
Sailer A., Das Plakat. Geschichte, Stil und gezielter Einsatz eines unentberhrilen Werbemittels, Verlag Karl Thiemig KG, München 1971.
Włodarczyk W. (ed.), Sztuka świata, vol. 10, Warszawa 1990.

Literatura uzupełniająca:
Bernstein D., Billboard! Reklama otwartej przestrzeni, tł. E. Ciszkowska, PWN, Warszawa 2005.
Folga-Januszewska D., Henryk Tomaszewski. Plakaty, Bosz, Olszanica 2017.
Folga-Januszewska D., Mieczysław Wasilewski. Plakaty, Bosz, Olszanica 2017.
Folga-Januszewska D., Wojciech Fangor. Plakaty, Bosz, Olszanica 2017.
Frąckiewicz S., Ten łokieć źle się zgina. Rozmowy o ilustrtacji, Wydawnictwo Czrne, Wołowiec 2017.
Górski J. (ed.), Jak ktoś mógł na to pozwolić! Z twórcami polskiej szkoły grafiki rozmawia Janusz Górski, Czysty Warsztat, [Gdańsk 2011]
Klepacz T. (ed.), Andrzej Krajewski. Moje okładki, Korporacja Ha!art, Kraków 2014.
Mogilnicki P., Nie ma się co obrażać. Nowa polska ilustracja, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2017.
Morowczyk J. (ed.), Piękni XX-wieczni. Polscy projektanci graficy, 2+3D, Kraków 2017. 
“Print Control. Best Printed Matter from Poland”, (rocznik)
Vago-Laurer V. (ed.), 100 Graphic Designers, 010 Curators, 010 Design Clasics, Phaidon, London/New York 2005.
Zeegen L., Roberts C., 50 lat ilustracji, tł.  M. Brodowska, TMC, Raszyn [2017]

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

zaliczenie semestru zimowego

preliminary assumptions

Student posiada:
- ogólną znajomość historii sztuki i kultury;
- wiedzę o stylach i tradycjach twórczych.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_01 Student/Studentka jest gotów/gotowa do ciągłego poszerzania swoich umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy

MJ_K03
skills
descriptioncode

EU_01 Student/Studentka potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, w szczególności zaś z związanymi z obszarem grafiki projektowej

MJ_U10

EU_02 Student/Studentka potrafi wykorzystywać swoje umiejętności malarskie w obszarze koncepcyjnym związanym z grafika projektową 

MJ_U10
knowledge
descriptioncode

Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10

Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę A2_W1

MJ_W01 MJ_W08

EU_01 Student/Studentka posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z obszaru współczesnej kultury wizualnej

WJ_W01

EU_02 Student/Studentka posiada podstawową wiedzę ogólną z obszaru współczesnej komunikacji wizualnej

MJ_W01

EU_03 Student/Studentka zna konteksty historyczne i kulturowe malarstwa współczesnego w powiązaniu z artystyczną praktyka projektową

MJ_W04


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.4 (en)d 30 2 L 30h
L [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13790