ECTS Catalogue

Bachelor's Thesis Seminar

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Seminar;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

W semestrze zimowym zaliczenie na podstawie:

- opracowany konspektu wraz z omówieniem

- przygotowanie bibliografii  

- opracowanie pisemne wybranego zagadnienia (części) pracy teoretycznej

 

W semestrze letnim zaliczenie na podstawie:

 

- sprawozdania z poszczególnych etapów pracy w formie wystąpień i prezentacji

- ukończenie pracy pisemnej (min. 60 000 znaków z.spacjami) 

subject description

Cel poznawczy: formułowanie i synteza problemów badawczych w kontekście zainteresowań artystycznych, analiza i interpretacja zagadnień związanych z daną dyscypliną w oparciu o metodologię nauk humanistycznych. 

Cel kształcący: student uczy się formułować i stawiać pytania badawcze, dobierać materiał badawczy i wykorzystywać literaturę, ocenia i analizuje zebrane materiały

Cel praktyczny: student poszerza wiedzę i własne umiejętności w zakresie konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Potrafi organizować i planować poszczególne etapy konstruowania wypowiedzi. Pracując w grupie ma możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji w grupie. 

short subject description

 

Celem seminarium jest poszerzenie kompetencji studenta w zakresie samodzielnej pracy nad koncepcją tematu, jego analizą i opracowaniem w formie pisemnej jako teoretycznej pracy dyplomowej, która najczęściej stanowi uzupełnienie części artystycznej. Student opanowuje warsztat techniki pisania, konstruuje schemat badawczy i analizę na przykładzie zebranej literatury. 

 

form of classes

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny, co oznacza aktywny udział studentów: dyskusje, wymianę zdań, pytania. Podczas zajęć  kolejne etapy pracy nad tematem są przedstawiane przez studentów w formie prezentacji. 

subject area coverage

1. Temat i ich zakres są ustalane indywidualnie w toku rozmów na pierwszych zajęciach. Ich zakres zg. z kompetencjami prowadzącej powinien dotyczyć: Tematy dotyczyć zagadnień związanych ze sztuką intermedialną, postmedialną, nowymi mediami, sztuką intermedialną lub innych dyscyplin w ich eksperymentalnych i "przedłużonych" formach, a także sztuki bio-artu i styku sztuki i nauki.
 2. Omówienie elementów pracy teoretycznej, konstrukcji i zakresu tekstu

3. Poznanie zasad zastosowania aparatu naukowego (przypisy, bibliografia) i ćwiczenia wspomagające

4. Omówienie sposobów pracy z tekstem, zbierania literatury lub innych materiałów wspomagających

5. Wyznaczenie wstępnych zagadnień jako ćwiczenie pisemne - omówienie tekstów, korekta

6. Omawianie stanu zaawansowania pracy

7. Wystąpienia studentów omawiające postępy w pracy jako prezentacja (w semestrze przynajmniej 2 razy każdy ze studentów)

8. Korekta tekstów 

9. Zaliczenie przedmiotu  

 

 evaluation form credit with grading;
literature

Literatura obejmuje książki z zakresu historii i teorii sztuki, analizy i interpretacji dzieł sztuki, metod i metodologii badań nad sztuką. Literatura jest dobierana zgodnie z realizowanym tematem. 

Poniższe pozycje są przykładowym wyborem:

 

  1. U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik humanistów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017
  2. M.Bryl, Suwerenność dyscypliny, Poznań 2008  (fragmenty wg. tematów)
  3. d’ Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, tł. E. i J. Jedlińscy, Universitas, Kraków 2008
  4. Belting H., Antropologia obrazu, tł. M. Bryl, Universitas, Kraków 2007 
  5. Didi-Huberman G., Przed obrazem. Pytanie o cele historii sztuki, tł. A. Leśniak, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2008.
  6. Freedberg D., Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, tł. E. Klekot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005
  7. Kalinowski L., Max Dvorak i jego metoda badań nad sztuka, Warszawa 1974
  8. Leśniak A., Obraz płynny, Georges Didi-Huberman i dyskurs historii sztuki, Universitas, Kraków 2010
  9. Historia Sztuki po Derridzie, pod red. Ł. Kiepuszewskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Nie dotyczy

preliminary assumptions

Student posiada wiedzę podstawową zgodnie z zakresem zrealizowanego programu:

- z zakresu historii sztuki, w szczególności historii dyscypliny, estetyki, myśli o sztuce, krytyce artystycznej

- orientuje się w aktualnych wydarzeniach artystycznych

learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.6 (en)d 30 7 Seminar 30h
Seminar [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13922