ECTS Catalogue

Basics of digital photography

Pedagogue: mgr Jarosław Bartołowicz

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą zaliczenia jest obowiązkowa obecność na zajęciach, oraz wykonanie wszystkich ćwiczeń zadanych w danym semestrze. Ocena jest ustalana na podstawie ocen cząstkowych. Zaliczenie z oceną.

subject description

Cel poznawczy:
wiedza o realizacji prac artystycznych - podstawowa wiedza dotycząca realizacji prac artystycznych związanych z fotografią cyfrową oraz wiedza dotycząca środków ekspresji i umiejętności warsztatowych, wiedza i rozumienie kontekstu sztuk plastycznych - określony zakres problematyki związanej z technologiami stosowanymi w fotografii cyfrowej i świadomość rozwoju technologii cyfrowych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością.
Cel kształcacy:
umiejętności ekspresji artystycznej - realizacja własnych koncepcji artystycznych oraz dysponowanie umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia. Umiejętności realizacji prac artystycznych - świadome posługiwanie się adekwatnymi narzędziami warsztatu fotografii cyfrowej. Świadome posługiwanie się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych.
Umiejętności warsztatowe - posiadanie umiejętności warsztatowych umozliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych.
Cel praktyczny:
niezależność - zrozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie. Krytycyzm - umiejętność samooceny i konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób. Komunikacja społeczna - umiejętność efektywnego komunikowania się i prezentowania zadań w przystępnej formie z zastosowaniem technologii informacyjnych.

 

short subject description


Zapoznanie z przepływem pracy w zakresie fotografii cyfrowej w studiu fotograficznym.Poznanie podstaw tetheringu. Poznanie technik tworzenia masek warstw. Poznanie zaawansowanych technik fotografii cyfrowej (układanie ostrości, zaawansowanej edycji koloru, ETTR, zaawansowanej edycji dokumentacji obiektów płaskich. Kontekstowanie fotografii cyfrowej w sztuce współczesnej. Przygotowanie działań
artystycznych w zakresie fotografii cyfrowej. Analityczne i syntetyczne wykorzystanie zagadnień percepcji wzrokowej w kompozycji i informacji wizualnej kadru fotograficznego. Przygotowanie do świadomego posługiwania się technikami i technologiami właściwymi dla fotografii cyfrowej

 

form of classes

Wykład , wykład problemowy , wykład z prezentacją multimedialną , dyskusja, ćwiczenia , korekty.

subject area coverage

Przepływ pracy fotografii cyfrowej w studiu fotograficznym
Maski warstw (techniki tworzenia masek).
Układanie ostrości. Zaawansowana edycja koloru. Przekształcanie chromatycznego obrazu ( chromatyzm-monochromatyzm-dominanta barwna).
Dokumentacja obiektów płaskich (2D).
ETTR.
Przygotowanie ćwiczeń „ do mediów”

evaluation form credit with grading;
literature

Studiowana samodzielnie przez studenta, oraz częściowo wykorzystywana podczas zajęć:
Scott Kelby „Fotografia cyfrowa – edycja zdjęć Wydanie VII” Wydawnictwo Helion 2013
Bruce Fraser, Jeff Schewe „Real World Camera Raw i Photoshop
CS3/CS3 PL – efektywna obróbka zdjęć cyfrowych” Wydawnictwo Helion 2009
Roland Barthes “Światło obrazu. Uwagi o fotografii”, Wydawnictwo Aletheia 2011

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

brak

preliminary assumptions

brak

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

A1_K01
skills
descriptioncode

Umie formułować i realizować własne koncepcje artystyczne dysponując umiejętnościami niezbędnymi do ich wyrażenia.
Umie świadomie posługiwać się adekwatna technika i technologia w trakcie realizacji intermedialnych prac artystycznych.
Posiada szeroki interdyscyplinarny zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych.
Wypracowała skuteczne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną aktywność.

 

A1_U14 A1_U16 A1_U19 A1_U20
knowledge
descriptioncode

Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych ze sztuką intermedialną oraz podstawową wiedzę
dotyczącą środków wyrazu i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych.
Zna określony zakres problematyki związanej z technologiami stosowanymi w intermedialnej dyscyplinie artystycznej (w ujęciu całościowym) i jest świadoma postępującego rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym kierunkiem studiów.
Zna konsekwencje wynikające z powiązania pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi ze studiowanym
kierunkiem studiów.

 

 

A1_W10 A1_W13 A1_W15


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia / Photography s.2 r 60 2 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13944