ECTS Catalogue

Movie Image Production

Pedagogue: dr Vahram Mkhitaryan

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ocenia się na podstawie wykonanej końcowej pracy - zadań, oraz aktywności w ciągu całego semestru, między innymi na podstawie podsumowania cząstkowego podczas obowiązkowego przeglądu śródsemestralnego. Kryterium oceniania zadań są m in: kreatywność, konsekwentność, techniczne wykonanie oraz umiejętność pracy w zespole, współpraca

subject description

Cel poznawczy: Przygotowanie studenta do sprawnego posługiwania się cyfrowymi technikami filmowymi. Wprowadzenie podstawowych zagadnień i pojęć z zakresu techniki, dramaturgii i narracji filmowej.

 

Cel kształcący: Zdobycie podstawowej wiedzy o technikach cyfrowych. Umiejętność samodzielnego wykonywania zdjęć posługując się cyfrowym sprzętem video oraz audio, zdobycie umiejętności pracy w plenerze i we wnętrzu, obserwacji dokumentalnej oraz budowaniu scen fabularyzowanych. Świadome posługiwanie się narzędziem filmowym oraz pracą w zespole.

 

Cel praktyczny: Student rozumie potrzebę konsekwentnej pracy, potrafi przeprowadzić projekt filmowy od pomysłu do ostatniej układki montażowej. Umie w sposób świadomy i przemyślany wybrać odpowiedni sprzęt i formę realizacji do konkretnego zadania, pomysłu. Rozumie konieczność interdyscyplinarnego patrzenia na proces tworzenia, wykorzystując szeroki zakres technik rejestracyjnych – video i audio.

short subject description

Dwa semestry poświęcone na zdobycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności:

• o kompozycji i strukturze obrazu filmowego

• o podstawach budowania narracji i dramaturgii filmowej

• o elementach gramatyki filmowej

• o autonomicznym języku filmowym

• o dźwięku jako elemencie nie tylko uzupełniającym a również zamieniającym obraz

form of classes

• Wykład z prezentacją multimedialną

• Prezentacje pitchningowe pomysłów studentów dla całej grupy

• Pokazy i wspólne analizowanie przykładów filmowych oraz postępujących prac studentów

• Ćwiczenie warsztatowe

subject area coverage

• Od fotografii do filmu. Język filmowy

• Budowanie czasoprzestrzeni, oś czasu. Montaż jako element gramatyki filmowej, przebieg historyczny

• Plany wg wielkości, oś relacji, budowanie sekwencji montażowej oraz sceny filmowej

• Dramaturgia filmowa od gatunku do autonomicznego wizualnego języka

• Dokument obserwacji i kreacji

• Bohater filmowy, film bez ludzkiej postaci w roli bohatera

• Psychologia postaci, logika opowiadania, energia miejsca

• Ciemność - światlem, ciszę - dźwiękiem

• Przestrzeń filmowa poza kadrem

• Kamera video – techniczne ograniczenia i możliwości

• DIY czy DIWO? Sposób pracy – zespół czy samowystarczalność?

evaluation form credit with grading;
literature

Andrzej Gwóźdź, Europejskie manifesty kina : od Matuszewskiego do Dogmy : antologia, Warszawa 2002

Robin U.Russin, William Missouri Downs, Jak napisać scenariusz filmowy, Warszawa 2005

Walter Murch, W mignięciu oka; sztuka montażu filmowego, Warszawa 2007

Judith Weston, Reżyserowanie aktorów, Warszawa, 2010

Grzegorz Królikiewicz, Off czyli hipnoza kina, Łódź 2012

Sheila Curran Bernard, Film dokumentalny. Kreatywne opowiadanie, Warszawa 2016

Małgorzata Przedpełska-Bieniek, Sztuka dźwięku: technika i realizacja, Warszawa 2017

Blain Brown, Cinematography. Sztuka operatorska. Warszawa 2018

Daniel Arijon, Gramatyka języka filmowego, Warszawa 2018

Karel Reisz, Gavin Millar, Thorold Dickinson, Technika montażu filmowego, Warszawa 2018

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions

znajomość podstaw fotografii, audio oraz edycji obrazu video

learning outcomes
social competences
descriptioncode

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

A1_K01

jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami

A1_K03

posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w szczególności:

— pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań,

— negocjowania i organizowania,

— integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych,

— prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych

A1_K05
skills
descriptioncode

umie formułować i realizować własne koncepcje artystyczne dysponując umiejętnościami niezbędnymi do ich wyrażenia

A1_U14

umie świadomie posługiwać się narzędziami multimedialnego warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności intermedialnej

A1_U15

posiada szeroki interdyscyplinarny zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych

A1_U19

wypracowała skuteczne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną aktywność

A1_U20

zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań

A1_U24
knowledge
descriptioncode

ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych ze sztuką intermedialną oraz podstawową wiedzę dotyczącą środków wyrazu i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznyc

A1_W10

zna i rozumie podstawowe obszary rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych oraz zna publikacje związane z tymi zagadnieniami

A1_W11

zna określony zakres problematyki związanej z technologiami stosowanymi w intermedialnej dyscyplinie artystycznej (w ujęciu całościowym) i jest świadoma postępującego rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością fotografia

A1_W13

zna konsekwencje wynikające z powiązania pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi ze studiowanym kierunkiem studiów

A1_W15


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia / Photography s.3 r 60 3 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13960