ECTS Catalogue

Basics of composition and visual perception

Pedagogue: mgr Jarosław Bartołowicz

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą zaliczenia jest obowiązkowa obecność na zajęciach, oraz wykonanie wszystkich ćwiczeń zadanych w danym semestrze. Ocena jest ustalana na podstawie ocen cząstkowych. Zaliczenie z oceną.

subject description

Cel poznawczy:
wiedza o realizacji prac artystycznych - podstawowa wiedza dotycząca realizacji intermedialnych prac artystycznych, oraz wiedza
dotycząca środków ekspresji i umięjętnosci warsztatowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania rodzajów
i typów kompozycji, oraz problematyki związanej z percepcją wzrokową, wiedza i rozumienie kontekstu sztuk plastycznych -
określony zakres problematyki związanej z intermedialnymi sztukami wizualnymi.
Cel kształcacy:
umiejętności ekspresji artystycznej - realizacja własnych koncepcji artystycznych oraz dysponowanie umiejętnościami
potrzebnymi do ich wyrażenia. Umiejętności realizacji prac artystycznych - świadome posługiwanie się adekwatnymi narzędziami
warsztatu sztuk wizualnych. Świadome posługiwanie się właściwymi technikami w trakcie realizacji prac artystycznych.
Umiejętności warsztatowe - posiadanie umiejętności warsztatowych umożliwiajacych realizację własnych koncepcji artystycznych.
Cel praktyczny:
niezależność - zrozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie. Krytycyzm - umiejętność samooceny i konstruktywnej krytyki w
stosunku do działań innych osób. Komunikacja społeczna - umiejętność efektywnego komunikowania się i prezentowania zadań
w przystępnej formie z zastosowaniem technik i technologii sztuk wizualnych.

 

short subject description

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z podstawowymi zagadnieniami kompozycji oraz specyfiki i uwarunkowań procesów
percepcji wzrokowej, ze szczególnym uwzględnieniem złożoności widzenia form i układów przestrzennych w procesie konstruowania
komunikatów wizualnych.

 

form of classes

Wykład , wykład problemowy , wykład z prezentacją multimedialną , dyskusja, ćwiczenia , korekty.

subject area coverage

Forma – kształt, walor, kolor ( barwa, nasycenie, jasność), wielkość, kierunek, ciężar, faktura/struktura.
Szkielet strukturalny – siły postrzeżeniowe, równowaga (fizyczna i psychologiczna), podział, pion i poziom, góra i dół, lewa i prawa.
Kontrast i podobienstwo, ruch., linie i punkty mocne, statyka i dynamika.
Przestrzeń i głębia – zniekształcenia, gradienty, światło, temperatura barwowa, perspektywa (geometryczna, powietrzna, kulisowa)
Kompozycja – zamknięta / otwarta, zrównoważona / niezrównoważona, statyczna / dynamiczna, dwupodział (symetria), trójpodział, złoty podział, przekątne, złoty trójkąt, złota spirala.
Statyka i dynamika – ćwiczenia kompozycyjne (graficzne środki wyrazu, czerń i biel).
Przestrzeń i głębia – ćwiczenia kompozycyjne (graficzne środki wyrazu , walor).
Przestrzeń i głębia – ćwiczenia kompozycyjne (graficzne środki wyrazu , kolor).
Statyka – ćwiczenie kompozycyjne (fotograficzne środki wyrazu).
Dynamika - ćwiczenie kompozycyjne (fotograficzne środki wyrazu).
Kompozycja otwarta - ćwiczenie kompozycyjne (fotograficzne środki wyrazu).
Kompozycja zamknięta - ćwiczenie kompozycyjne (fotograficzne środki wyrazu).
Kompozycja w trójpodziale - ćwiczenie kompozycyjne (fotograficzne środki wyrazu).
Perspektywa geometryczna - ćwiczenie kompozycyjne (fotograficzne środki wyrazu).
Perspektywa powietrzna - ćwiczenie kompozycyjne (fotograficzne środki wyrazu).
Perspektywa kulisowa - ćwiczenie kompozycyjne (fotograficzne środki wyrazu).

 

evaluation form credit with grading;
literature

Studiowana samodzielnie przez studenta, oraz częSciowo wykorzystywana podczas zajęc:
Rudolf Arnheim „Stuka i percepcja wzrokowa” Wydawnictwo Officyna 2014
Rudolf Arnheim „ Myślenie wzrokowe” słowo /obraz terytoria, Gdansk 2011;
Lektury uzupełniajace:
Władysław Strzemiński „Teoria widzenia” Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2016

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Brak

preliminary assumptions

Brak

learning outcomes
social competences
descriptioncode

realizuje własne koncepcje artystyczne i działania animacyjne w oparciu o samodzielną analizę i interpretację informacji, wiedzę z zakresu sztuki i kultury, sztuk plastycznych, wyobraźnię, ekspresję i intuicję oraz własne doświadczenie

K_K03

zdolny do organizacji pracy własnej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów

K_K04

posiada umiejętność współpracy podczas realizacji zespołowych zadań animacyjnych, organizacyjnych i artystycznych związanych z rozmaitymi przedsięwzięciami kulturalnymi

K_KO8

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

A1_K01
skills
descriptioncode

analizuje struktury dzieła plastycznego ze zrozumieniem relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez nią komunikatem

K_UO6

umie formułować i realizować własne koncepcje artystyczne dysponując umiejętnościami niezbędnymi do ich wyrażenia
umie świadomie posługiwać się adekwatną technika i technologią w trakcie realizacji intermedialnych prac artystycznych
posiada szeroki interdyscyplinarny zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych
wypracowała skuteczne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną aktywność

 

A1_U14 A1_U16 A1_U19 A1_U20
knowledge
descriptioncode

Ma podstawowa wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych ze sztuką intermedialną oraz podstawową wiedzę
dotyczącą środków wyrazu i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych
Zna określony zakres problematyki związanej z technologiami stosowanymi w intermedialnej dyscyplinie artystycznej (w ujęciu
całościowym) i jest świadoma postępującego rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym kierunkiem studiów
Zna konsekwencje wynikające z powiązania pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi ze studiowanym
kierunkiem studiów

 

A1-W10 A1_W13 A1_W15


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.1 r 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14009