ECTS Catalogue

Basics of digital photography

Pedagogue: mgr Jarosław Bartołowicz

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą zaliczenia jest obowiązkowa obecność na zajęciach, oraz wykonanie wszystkich ćwiczeń zadanych w danym semestrze. Ocena jest ustalana na podstawie ocen cząstkowych. Zaliczenie z oceną.

subject description

Cel poznawczy:
wiedza o realizacji prac artystycznych - podstawowa wiedza dotycząca realizacji prac artystycznych związanych z fotografią
cyfrową oraz wiedza dotycząca środków ekspresji i umiejętności warsztatowych, wiedza i rozumienie kontekstu sztuk plastycznych - określony zakres problematyki związanej z technologiami stosowanymi w fotografii cyfrowej i świadomość rozwoju technologii cyfrowych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością.
Cel kształcacy:
umiejętności ekspresji artystycznej - realizacja własnych koncepcji artystycznych oraz dysponowanie umiejętnościami
potrzebnymi do ich wyrażenia. Umiejętności realizacji prac artystycznych - świadome posługiwanie się adekwatnymi narzędziami
warsztatu fotografii cyfrowej. Świadome posługiwanie się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych.
Umiejętności warsztatowe - posiadanie umiejętności warsztatowych umozliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych.
Cel praktyczny:
niezależność - zrozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie. Krytycyzm - umiejętność samooceny i konstruktywnej krytyki w
stosunku do działań innych osób. Komunikacja społeczna - umiejętność efektywnego komunikowania się i prezentowania zadań
w przystępnej formie z zastosowaniem technologii informacyjnych.

 

short subject description

Zapoznanie z przepływem pracy w zakresie fotografii cyfrowej (workflow)-prewizualizacji, wizualizacji, postwizualizacji. Kontekstowanie fotografii cyfrowej w sztuce współczesnej. Przygotowanie działań artystycznych w zakresie fotografii cyfrowej.
Analityczne i syntetyczne wykorzystanie zagadnień percepcji wzrokowej w kompozycji i informacji wizualnej kadru fotograficznego.
Przygotowanie do świadomego posługiwania się technikami i technologiami właściwymi dla fotografii cyfrowej.

 

form of classes

Wykład , wykład problemowy , wykład z prezentacją multimedialną , dyskusja, ćwiczenia , korekty.

subject area coverage

Przepływ pracy w fotografii cyfrowej: Cyfrowy aparat fotograficzny - rozdzielczość matrycy, tryb M (ISO, f, t), histogram, ETTR, balans bieli,
obiektyw – Przysłona optymalna i robocza, dyfrakcja, aberracje.
Komputer –Parametry sprzętu, rozdzielczości monitorów, gamut.
Photoshop – preferencje,przestrzeń robocza. Preferencje ACR. Inne zagadnienia pracy w obrazowaniu cyfrowym.
Kalibracja cyfrowych aparatów fotograficznych. Color Checker Passport.Pliki profilowe. Kalibracja cyfrowych aparatów fotograficznych: RAW – DNG – APE – ACR .
Photoshop - warstwy, tryby mieszania, zaznaczanie, maski, warstwy dopasowań, narzędzia.
Tonalność. Obrazy fotograficzne w wysokim, średnim i niskim kluczu tonalnym.
Barwa. Obrazy fotograficzne w kluczu polichromatycznym, monochromatycznym, dominanta barwna (czerwienie / zielenie ).
Kontrast.Obrazy fotograficzne scen o wysokim kontraście tonalnym i oświetleniowym. Techniki fotograficzne i edycyjne – HDR, maski jasności.
Edycja cyfrowa czarno-białych obrazów fotograficznych z plików RGB.
Przygotowanie do mediów ( druk, ekran): softproof, wyostrzanie finalne, przygotowanie hardproof'u. Korekty hardproofu.

 

evaluation form credit with grading;
literature

Studiowana samodzielnie przez studenta, oraz częściowo wykorzystywana podczas zajęć:
Scott Kelby „Fotografia cyfrowa – edycja zdjęć Wydanie VII” Wydawnictwo Helion 2013
Bruce Fraser, Jeff Schewe „Real World Camera Raw i Photoshop
CS3/CS3 PL – efektywna obróbka zdjęć cyfrowych” Wydawnictwo Helion 2009
Roland Barthes “Światło obrazu. Uwagi o fotografii”, Wydawnictwo Aletheia 2011

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Brak

preliminary assumptions

Brak

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

A1_K01
skills
descriptioncode

Umie formułować i realizować własne koncepcje artystyczne dysponując umiejętnościami niezbędnymi do ich wyrażenia.
Umie świadomie posługiwać się adekwatna technika i technologia w trakcie realizacji intermedialnych prac artystycznych.
Posiada szeroki interdyscyplinarny zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych.
Wypracowała skuteczne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną aktywność.

 

A1_U14 A1_U16 A1_U19 A1_U20
knowledge
descriptioncode

Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych ze sztuką intermedialną oraz podstawową wiedzę
dotyczącą środków wyrazu i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych.
Zna określony zakres problematyki związanej z technologiami stosowanymi w intermedialnej dyscyplinie artystycznej (w ujęciu całościowym) i jest świadoma postępującego rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością fotografii.
Zna konsekwencje wynikające z powiązania pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi ze studiowanym
kierunkiem studiów.

 

A1_W10 A1_W13 A1_W15


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.1 r 60 2 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14011