ECTS Catalogue

Visual narration

Pedagogue: dr Honorata Martin

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

zaliczenie z oceną

subject description

cel poznawczy: zdobycie podstaw wiedzy na temat pojęcia narracji wizualnej rozumianej jako narracja budowana z i poprzez obrazy, zarówno statyczne jak i ruchome. adaptacja wiedzy na temat wizualności i narracji wizualnej do pracy w różnych mediach wizualnych - intermedialności. rozwijanie świadomości postrzegania dzieła sztuki wizualnej (w tym współczesnej) jako komunikatu wizualnego miedzy artystą/twórcą o odbiorcą.

cel kształcący: zdobywanie świadomości na temat wyobraźni wizualnej oraz wiedzy i komunikacji wizualnej. kształcenie w wybranych zakresach komunikacji wizualnej z widzem, rozwijanie umiejętności rozumienia tego procesu. uczenie budowania komunikatów wizualnych, w tym narracji wizualnej poprzez obrazy i wypowiedzi realizowanych w różnych mediach. uczenie umiejętności samodzielnej analizy możliwych znaczeń wypowiedzi wizualnych dla odbiorców.

short subject description

narracja wizualna to sztuka opowiadania historii i przekazywania informacji poprzez obrazy oraz szerzej - poprzez to co widzialne. w ramach tego przedmiotu rozwijane są wiedza oraz umiejętności praktyczne w obszarze wizualności, sztuk wizualnych i wizualnej komunikacji z odbiorcą. praca nad narracją wizualną odbywa się w obszarze intermedialnym.

form of classes

ćwiczenia i prezentacje

przedmiot "narracja wizualna" jest realizowany poprzez szereg ćwiczeń praktycznych oraz przekazywania studentom informacji teoretycznych na temat wizualności i jej znaczeń. proces kształcenia jest wspierany przez obowiązkowe lektury z tego obszaru.

zadania dotyczą narracji wizualnej w czasie, intermedialności oraz budowania kontekstu poprzez ingerencje w wizualność przestrzeni.

subject area coverage

narracja wizualna, narracja jako opowieść, wizualność, sztuka współczesna, sztuki wizualne, kontekst wizualny, intermedialność, wizualność jako komunikat, komunikacja wizualna, widzialność jako znaczenie, informacja wizualna

evaluation form credit with grading;
literature

"Światło obrazu. Uwagi o fotografii" Roland Barthes 1996

"Spotkania" John Berger 2001

"Ćwiczenia stylistyczne" Raymond Queneau 2005

"Mapa i terytorium" Houellebecq Michel 2012

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

zdanie egzaminu wstępnego przez kandytatów

preliminary assumptions

wrażliwość artystyczna i wizualna studentek i studentów

learning outcomes
social competences
descriptioncode

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w szczególności: — pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań, — negocjowania i organizowania, — integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, — prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych

A1_K01 A1_K03 A1_K05
skills
descriptioncode

umie formułować i realizować własne koncepcje artystyczne dysponując umiejętnościami niezbędnymi do ich wyrażenia umie świadomie posługiwać się narzędziami multimedialnego warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności intermedialnej posiada szeroki interdyscyplinarny zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych wypracowała skuteczne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną aktywność

A1_U14 A1_U15 A1_U19 A1_U20
knowledge
descriptioncode

ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych ze sztuką intermedialną oraz podstawową wiedzę dotyczącą środków wyrazu i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych zna i rozumie podstawowe obszary rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych oraz zna publikacje związane z tymi zagadnieniami zna określony zakres problematyki związanej z technologiami stosowanymi w intermedialnej dyscyplinie artystycznej (w ujęciu całościowym) i jest świadoma postępującego rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością fotografia zna konsekwencje wynikające z powiązania pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi ze studiowanym kierunkiem studiów

A1_W10 A1_W11 A1_W13 A1_W15


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.1 r 30 2 Prac. proj. 30h
Prac. proj. [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14016