ECTS Catalogue

Methodology of creating the artistic projects

Pedagogue: dr Anna Leśniak

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Design studio;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Formy/narzędzia walidacji efektów kształcenia w zakresie:
-wiedzy - konsultacje w bezpośrednim kontakcie oraz przez internet, (ocena ciągła)
-umiejętności - konsultacje, realizacja ćwiczeń, samodzielne rozwiązywanie zadanego zagadnienia, z możliwością korzystania z książek, notatek oraz pomocy prowadzącego (ocena ciągła i formatywna)
-kompetencji społecznych - prezentacja na forum grupy efektów zadanych ćwiczeń / publikacja, dyskusja (ocena sumatywna)

subject description

Przedmiot wprowadza studentów w poszczególne etapy procesu twórczego - konstruowania wypowiedzi artystycznej. Poprzez ćwiczenia studenci podejmują próbę przejścia jego kolejnych etapów - od sformułowania idei, poprzez zbierane informacji i materiałów, poszukiwanie odpowiednich środków wyrazu artystycznego, aż do określenia finalnej formy wypowiedzi artystycznej.

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
Student(ka) w sposób wrażliwy i krytyczny uczy się obserwować otaczającą rzeczywistość i korzystać w efektywny z różnych źródeł (publikacji, internetu, wywiadów, archiwaliów) oraz z konsultacji ze specjalistami w celu sformułowania idei swojego projektu.

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
Student(ka) poznaje metody pracy pomocne przy realizacji projektu artystycznego. Zyskuje świadomość, że forma dzieła sztuki jest również komunikatem: The medium is the message (Mc Luhan) i uczy się wybierać formę, która w danych okolicznościach jest najbardziej adekwatna do przekazania idei projektu.

Cel praktyczny: (Planowane kompetencje społeczne)
Student(ka) rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy w zakresie sztuki oraz doskonalenia swoich praktycznych umiejętności. Jest w stanie zaprezentować efekty swojej pracy oraz w sposób komunikatywny przedstawić swój projekt. Interesuje się wydarzeniami ze sztuki współczesnej i aktywnie w nich uczestniczy. Stara się zdobywać nowe doświadczenia zawodowe. Jest świadomy(a) konieczności przestrzegania zasad etyki i formułowania wypowiedzi w zgodzie w własnymi przekonaniami. Zarazem prezentuje postawę otwartą na szerokie spektrum działań artystycznych, dopuszcza możliwość dialogu i polemiki innych z własnymi opiniami.

 

short subject description

Przygotowanie do realizacji projektów artystycznych

form of classes

prezentacje multimedialne, dyskusje, ćwiczenia praktyczne i konsultacje

subject area coverage

1) Pierwsza faza projektu - opracowywanie idei, określenie pola zainteresowań studentów, próba sformułowania tematu i krótkiego opisu idei.
2)Faza badawcza (research) - zebranie potrzebnych materiałów (artykułów, książek, fotografii, archiwaliów, wywiadów), pomocnych do doprecyzowania idei projektu i ukształtowania jego formy ekspozycyjnej.
3) Faza pracy nad formą, próba określenia najodpowiedniejszych mediów (np. performance, instalacja, fotografia) do wyrażenia problemu, nad którym pracuje student/studentka, próba realizacji realizacji pracy.
4)Zagadnienie dokumentacji projektów i jej opracowywania, szczególnie istotne w przypadku prac efemerycznych.

evaluation form credit with grading;
literature

Dick Higgins, Intermedia w:Dick Higgins, Nowoczesność od czasów postmodernizmu oraz inne eseje, Słowo /Obraz Terytoria, Gdańsk 2000, s. 115-133.
Grzegorz Dziamski, Przełom konceptualny i jego wpływ na praktykę i teorię sztuki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2010.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Zdany egzamin wstępny i przyjęcie na studia I stopnia na kierunku Intermedia.

preliminary assumptions

Podstawowa orientacja w tendencjach, kierunkach i artystach polskiej i światowej sztuki współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin takich jak performance, instalacja, video-art.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami

K1_K03

posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w szczególności:

— pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań,

— negocjowania i organizowania,

— integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych,

— prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych

K1_K05
skills
descriptioncode

Umie formułować i realizować własne koncepcje artystyczne dysponując umiejętnościami niezbędnymi do ich wyrażenia

K1_U01

umie świadomie posługiwać się narzędziami multimedialnego warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności intermedialnej

K1_U02
knowledge
descriptioncode

ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych ze sztuką intermedialną oraz podstawową wiedzę dotyczącą środków wyrazu i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych

K1_W01


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.1 r 30 2 Prac. proj. 30h
Prac. proj. [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14017