ECTS Catalogue

History of film and animated film

Pedagogue: dr Piotr Kurpiewski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

zaliczenie z oceną

praca pisemna

subject description

cel poznawczy: zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z chronologią i epokami w dziejach kinematografii polskiej i powszechnej ze szczególnym ukierunkowaniem na film animowany. Zwrócenie uwagi na kluczowych twórców w ponad 120-letniej historii filmu i wskazanie na różnorodne style wykształcone w poszczególnych epokach kinematograficznych.

cel kształcący: umiejętność rozpoznawania dzieł kluczowych twórców filmowych, umiejętność poszukiwań bibliograficznych w literaturze historycznofilmowej, umiejętność określania cech charakterystycznych stylu filmu fabularnego i animowanego.

short subject description

Historia filmu obfituje w nieograniczoną niemalże liczbę zjawisk estetycznych. Zajęcia z historii filmu mają uwrażliwić odbiorców na najważniejsze dokonania w dziejach filmu aktorskiego i animowanego, by móc poruszać się we współczesnej kulturze audiowizualnej, w której liczba nowych dzieł przyrasta w postępie geometrycznym.

form of classes

wykład połączony z dyskusją na temat prezentowanych filmów, prezentacje multimedialne poświęcone historii filmu

subject area coverage

historia filmu powszechnego, historia filmu polskiego, historia fabularnego filmu aktorskiego, historia filmu animowanego, estetyka filmu fabularnego, estetyka filmu animowanego

evaluation form credit with grading;
literature

Historia kina, t. 1: Kino nieme, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2009.
Historia kina, t. 2: Kino klasyczne, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2011.
Historia kina, t. 3: Kino epoki nowofalowej, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2015.
Marta Okniańska, Anime. W poszukiwaniu istoty fenomenu, Toruń 2013.
Paweł Sitkiewicz, Małe wielkie kino. Film animowany od narodzin do końca okresu klasycznego, Gdańsk 2009.
Paweł Sitkiewicz, Polska szkoła animacji, Gdańsk 2011.
Studio Ghibli. Miejsce filmu animowanego w japońskiej kulturze, red. J. Zaremba-Penk, M. Lisiecki, Toruń 2012.
Sztuka animacji. Od ołówka do piksela. Historia filmu animowanego, red. Ryan Ball, Warszawa 2006.
Andrzej Wojnach, Film animowany. Sztuka czy biznes?, Warszawa 2017.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

zdanie egzaminu wstępnego przez kandytatów

preliminary assumptions

gotowość do nabycia i uporządkowania wiedzy z zakresu historii filmu

learning outcomes
social competences
descriptioncode

posiada umiejętności samooceny jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w oparciu o różnorodność artystycznych postaw i ich indywidualnego charakteru

A1A_K04

jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne

A1A_K04
skills
descriptioncode

posiada umiejętność formułowania typowych wypowiedzi pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z różnymi dziedzinami twórczości filmowej

A1A_U22

wykazuje umiejętności językowe w zakresie filmoznawstwa i animacji

A1A_U23

potrafi zaprezentować własne dokonanie artystyczne swój autorski pomysł, projekt; potrafi inicjować i organizować wystawę, umie w stopniu podstawowym, opublikować i promować swój film animowany w mediach elektronicznych

A1A_U24
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.1 r 20 2 L 20h
L [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14022