ECTS Catalogue

Sense perception

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Bogna Burska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

zaliczenie z oceną

subject description

cel poznawczy: zdobycie podstaw wiedzy na temat percepcji zmysłowej kształtującej całe poznanie rzeczywistości przez człowieka w tym formy ludzkiej działalności artystycznej i jej odbiór. Punktem wyjścia dla zajęć jest pierwsza i podstawowa definicja estetyki pochodząca od greckiego słowa aisthetikos - dosłownie “dotyczący poznania zmysłowego” ale też “wrażliwy”. Analiza percepcji zmysłowej (ze szczególnym podkreśleniem zmysłów innych niż wzrok i rzadziej branych pod uwagę w praktyce artystycznej czy projektowej) ma służyć zrozumieniu w jaki sposób konstruujemy wyobrażenia o rzeczywistości, a tym samym udoskonaleniu metod komunikacji za pomocą pracy twórczej.

 

cel kształcący: kształtowanie i zainicjowanie świadomości na temat procesów poznawczych ze szczególnym uwzględnieniem estetycznych procesów poznawczych. zdobywanie wiedzy na temat percepcji zmysłowej i umiejętności praktycznego jej zastosowania w pracy artystycznej i odbiorze dzieł sztuki.

short subject description

praktyczne zastosowanie wiedzy o percepcji zmysłowej w procesie twórczym

form of classes

ćwiczenia i prezentacje

subject area coverage

percepcja zmysłowa, psychofizjologia widzenia, zmysły w odbiorze informacji i dzieł sztuki, komunikacja przy pomocy zmysłów, tworzenie dzieł sztuki w oparciu o wiedzę o percepcji zmysłowej, działania interdyscyplinarne, działania performatywne, praca z obiektami, praca audio

evaluation form credit with grading;
literature

Olivier Sacks “Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem”, Zysk i S-ka, Poznań 1994 
Olivier Sacks “Antropolog na marsie”, Zysk i S-ka, Poznań 2009 
Juhani Pallasmaa “Oczy skóry”, Instytut Architektury 2012 
Karolina Wiktor “Wołgą przez afazję”, ha!art, Kraków 2014

"Niepełnosprawność i społeczeństwo - performatywna siła protestu", koncepcja i redakcja naukowa Ewelina Godlewska-Byliniak i Justyna Lipko-Konieczna, Biennale Warszawa, Teatr 21, 2018 https://biennalewarszawa.pl/niepelnosprawnosc-i-spoleczenstwopodsumowanie-programu-i-premiera-publikacji/

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

zdanie egzaminu wstępnego przez kandydatów

preliminary assumptions

wrażliwość artystyczna studentów 

learning outcomes
social competences
descriptioncode

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami

posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w szczególności: — pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań, — negocjowania i organizowania, — integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, — prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych

A1_K01 A1_K03 A1_K05
skills
descriptioncode

umie formułować i realizować własne koncepcje artystyczne dysponując umiejętnościami niezbędnymi do ich wyrażenia

umie świadomie posługiwać się narzędziami multimedialnego warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności intermedialnej

posiada szeroki interdyscyplinarny zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych

wypracowała skuteczne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną aktywność

A1_U14 A1_U15 A1_U19 A1_U20
knowledge
descriptioncode

ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych ze sztuką intermedialną oraz podstawową wiedzę dotyczącą środków wyrazu i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych

zna i rozumie podstawowe obszary rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych oraz zna publikacje związane z tymi zagadnieniami

zna określony zakres problematyki związanej z technologiami stosowanymi w intermedialnej dyscyplinie artystycznej (w ujęciu całościowym) i jest świadoma postępującego rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością fotografia

zna konsekwencje wynikające z powiązania pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi ze studiowanym kierunkiem studiów

A1_W10 A1_W11 A1_W13 A1_W15


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.2 r 30 2 Prac. proj. 30h
Prac. proj. [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14036