ECTS Catalogue

Institutions of culture

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie uzyskuje się w trybie semestralnym. Wymagania dotyczące zaliczenia: obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Prezentacja na temat założeń ideowych i artystycznych oraz koncepcji funkcjonowania wybranej instytucji kultury w Trójmieście. Forma prezentacji jest dowolna. 

subject description

Przedmiot Instytucje kultury zapoznaje studentów z wybranymi zagadnienia dotyczącymi specyfiki i funkcjonowania instytucji kultury w ujęciu historycznym oraz ich formach i odmianach współczesnych. Przedmiotem rozważań będą m.in. typy i kategorie instytucji, sposoby ich zarządzania, finansowania i promocji, podstawowe cele, współpraca z artystami i odwrotnie w jaki sposób można przygotować się do współpracy z instytucją lub ubiegać się o jej zainteresowanie. 
Wybrane zagadnienia zostaną omówione na podstawie przykładów instytucji polskich i zagranicznych oraz projektów przez nie inicjowanych. 

short subject description

Przedmiot Instytucje kultury zapoznaje studentów z wybranymi zagadnienia dotyczącymi specyfiki i funkcjonowania instytucji kultury w ujęciu historycznym oraz ich formach i odmianach współczesnych.

form of classes

Wykład z elementami konwersatorium, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dokumentów z istotnych wydarzeń dotyczących instytucji kultury i tematów z nimi związanych.   

subject area coverage

Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie warunków zaliczenia.
Instytucje kultury w ujęciu historycznym: instytucje okresu PRL i kultura niezależna, galerie autorskie - inicjatywy artystów i teoretyków.
Współczesna polityka kulturalna: inicjatywy niezależne; dialog artysta - instytucja.
Omówienie wybranych instytucji: państwowych, pozarządowych i innych.
Rynek sztuki, finansowanie kultury, polityka instytucji grantodawczych. 
Współczesne metody działania, formy alternatywne, sztuka poza instytucją. 
Omówienie i prezentacje projektów indywidualnych.

evaluation form credit with grading;
literature

Wybrana literatura:

Bazylko P., Masiewicz K., Przewodnik kolekcjonera sztuki najnowszej, Warszawa-Kraków 2008
Barańska K., Muzeum w sieci znaczeń, Kraków 2013
Chwedorowicz J.,Kompetencje lokalnego lidera kultury, Łódź 2012
Globalizacja-nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji, red. B. Krauz-Mozer, P.Borowiec, Kraków 2008
Instytucje kultury i stowarzyszenia regionalne w nowych warunkach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, red. S.Kumkowski, Włocławek 2000
Instytucje kultury w czasach kryzysu, red. zbr., Poznań 2009
Karna W., Zmiany w zarządzaniu publicznymi instytucjami kultury, Kraków 2008
Klaić D., Mobilność wyobraźni. Międzynarodowa współpraca kulturalna, Warszawa 2011
Kultura-gospodarka-media, red.E.Orzechowski, Kraków 2002
Kultura 2.4%. Synergia różnorodności praktyka kultury, prac. zbr., Warszawa 2011
Matt G., Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, przeł. A. Wajs, Warszawa 2006
Muzeum sztuki. antologia, red.M.Popczyk, Kraków 2005
Otwartość w publicznych instytucjach kultury, prac. zbior. Gdańsk-Warszawa 2012
Samorządowe instytucje kultury. Peryferia czy centra aktywności kulturalnej, prac. zbr., Kraków 2009
Sponsoring kultury i sztuki w praktyce, red. A. Podczaska, K. Kujawska-Krakowiak, Warszawa 2007
Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury, red. M.Śliwa, Kraków 2011
Wieczorek P., Instytucje kultury.Rachunkowość, sprawozdawczość, gospodarka finansowa, kontrola zarządcza, Warszawa 2011
Wojciechowski J.S., Kultura i polityki, Kraków 2004

Teksty: Kongres Kultury 2016 

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Brak

preliminary assumptions

Podstawa wiedza o instytucjach kultury. Znajomość bieżących wydarzeniach kulturalnych proponowanych przez instytucje kultury.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Studentka/student wykazuje się znajomością następujących po sobie zmian strategii w sztuce i wynikających z nich konsekwencji twórczych w ujęciu historycznym oraz ma podstawową wiedzę na temat artystycznego obiegu oraz form i strategii działania instytucji kultury. Wa wiedzę z zakresu ekonomicznych, marketingowych i prawnych aspektów dotyczących praktyki artysty transdyscyplinarnego.

A1_W12 A1_W14
skills
descriptioncode

Wiedza dotyczący rodzajów i sposobów funkcjonowania instytucji kultury pozwala przygotować studentkę/studenta do współdziałania i pracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych. Pozwala zdobyć szeroki interdyscyplinarny zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych i wykorzystanie ich do promocji twórczości. Umie świadomie posługiwać się adekwatną techniką i technologią w trakcie realizacji intermedialnych prac artystycznych oraz wypracowała skuteczne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną aktywność. 

A1_U18 A1_U19 A1_U16 A1_U20

Wiedza dotycząca instytucji kultury pozwala przygotować studentkę/studenta do współdziałania i pracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych. Pozwala zdobyć szeroki interdyscyplinarny zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych i wykorzystanie ich do promocji twórczości. Umie świadomie posługiwać się adekwatną techniką i technologią w trakcie realizacji intermedialnych prac artystycznych oraz wypracowała skuteczne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną aktywność. 

A1_U18 A1_U19 A1_U16 A1_U20
knowledge
descriptioncode

Przedmiot zapoznaje studentów ze sposobami i formami funkcjonowania instytucji kultury, przygotowując studentów do przyszłej współpracy z instytucjami kultury. Studentka/student samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

A1_K02 A1_K01 rozumie

Przedmiot zapoznaje studentów ze sposobami i formami funkcjonowania instytucji kultury, przygotowując studentów do przyszłej współpracy z instytucjami kultury. Studentka/student samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

A1_K02 A1_K01


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.3 r 30 2 L 30h
L [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14042