ECTS Catalogue

Graphic Design

Pedagogue: dr Maciej Salamon

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Design studio;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Na ocenę końcoworoczną składa się:

 • Przyniesienie wydrukowanych prac oraz powieszenie ich na wystawie podsumowującej semestr.
 • Dostarczenie prac w formie cyfrowej.
 • Obecność na zajęciach w trakcie semestru.
 • Jakość pracy w trakcie semestru, poczynione postępy.
 • Zaangażowanie studenta w pracę na zajęciach.
subject description

Pragnę żeby studenci poznali wszystkie techniczne tajniki projektowania graficznego. Użycie liter, podstawowe ich rodzaje, swobodne poruszanie się w zagadnieniach takich jak: ilustracja, logo, plakat, projektowanie typografii w video, znajomości programów graficznych. Ponadto staram się żeby osoby opuszczające moją pracownię nie tylko potrafili projektować ale były też projektantami wrażliwymi na sprawy społeczne.
Zadania w pracowni skonstruowane są w tem sposób by student kończący projektowanie graficzne swobodnie poruszał się w programach graficznych. Jednym programie do obróbki grafiki wektorowej (np. Adobe Photoshop), do grafiki wektorowej (Adobe Ilustrator lub Corel), do składu (Adobe Indesign) oraz do tworzenia animacji (Adobe After Effects).
Przedmiot rozpoczyna się od projektowania podstawowych form graficznych takich jak piktogram czy logo, poprzez plakaty, ulotki, ilustracje, kończąc na składzie katalogu i animacjach typograficznych. W miarę zapotrzebowania wykonujemy projekty dla wydziału, które wykorzystywane są później w przestrzeni uczelni. Nie jest to projektowanie oderwane od rzeczywistości a próba symulacji sytuacji rynkowej, w której projektant musi mierzyć się z oczekiwaniami klienta.

 

short subject description

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)

 • Znajomość zasad projektowania plakatu.
 • Znajomość zasad projektowania logo.
 • Znajomość zasad projektowania ilustracji.
 • Znajomość zasad użycia typografii w różnych środowiskach:
  internet, film , druk.
 • Znajomość rodzajów fontów, ich składowych oraz ich budowy.
 • Znajomość podstaw technologii druku.

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)

 • Umiejętność posługiwania się podstawowymi programami do tworzenia grafiki ( wektorowej, skąłdu, bitmap oraz video/animacji)
 • Umiejętność projektowania grafiki.

Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)

 • Funkcjonowanie jako grafik-projektant na rynku pracy. 
 • Umiejętność reagowania na problemy społeczne za pomocą projektowania graficznego.
form of classes

Metoda projektowa. Każde zadanie rozpoczyna się od wykładu wprowadzającego w temat, zazwyczaj z prezentacją multimedialną. W przypadku gdy zadanie dotyczy plakatu do filmu oglądamy film, którego zadanie dotyczy następnie opowiadam o tradycji projektowania plakatów filmowych oraz pokazuje wybrane najciekawsze inspiracje. Inspiracje są następnie udostępniane studentom w formie eletronicznej. Prace studentów konsultowane są z prowadzącym w trakcie zajęć. Poprawiamy je wspólnie na komputerach szkolnych w programach graficznych Adobe. W semestrze realizowane jest od 2-4 zadań. 

 

subject area coverage
 • piktogram
 • logo
 • plakat
 • ilustracja
 • podstawy użycia typografii
 • animacja tekstu
 • skład książki i katalogu
evaluation form credit with grading;
literature

Adrian Frutiger "Człowiek i jego znaki"

"Los Logos", części od 1 do 8 wyd. Gestalten

prasa branżowa: 2+3d grafika plus produkt, kwartalnik projektowy

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

A1_K01

samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy

A1_K02
skills
descriptioncode


umie formułować i realizować własne koncepcje artystyczne dysponując umiejętnościami niezbędnymi do ich wyrażenia

A1_U14

umie świadomie posługiwać się narzędziami multimedialnego warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności intermedialnej

A1_U15

umie świadomie posługiwać się adekwatną techniką i technologią w trakcie realizacji intermedialnych prac artystycznych

A1_U16

potrafi podejmować samodzielnie decyzje odnośnie do realizacji i projektowania własnych prac artystycznych

A1_U17

posiada doświadczenie w realizowaniu własnych działań artystycznych opartych na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności

A1_U21

jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami

A1_K03
knowledge
descriptioncode

ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych ze sztuką intermedialną oraz podstawową wiedzę dotyczącą środków wyrazu i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych

A1_W10

zna określony zakres problematyki związanej z technologiami stosowanymi w intermedialnej dyscyplinie artystycznej (w ujęciu całościowym) i jest świadoma postępującego rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością fotografia

A1_W13

ma wiedzę z zakresu ekonomicznych, marketingowych i prawnych aspektów dotyczących praktyki artysty transdyscyplinarnego

A1_W14

zna konsekwencje wynikające z powiązania pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi ze studiowanym kierunkiem studiów

A1_W15


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.4 r 30 2 Prac. proj. 30h
Prac. proj. [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14051