ECTS Catalogue

Basics of animation

Pedagogue: dr Robert Turło

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

zaliczenie z oceną

Na ocenę dostateczną

Udział w zajęciach - przynajmniej 80% 

realizacja ćwiczeń podstawowych.

dotrzymanie terminów realizacji zadań.

 

Na ocenę dobrą

Udział w zajęciach - przynajmniej  80% 

kreatywna realizacja  ćwiczeń podstawowych.

dotrzymanie terminów realizacji zadań.

 

Na ocenę bardzo dobrą

Udział w zajęciach - przynajmniej  80%

kreatywna realizacja  ćwiczeń z elementami artystyczno-projektowymi.

dotrzymanie terminów realizacji zadań.

subject description

Zasady i działanie animacji filmowej. Doświadczenie podstaw animacji manualnej - poklatkowej, jak i elementy animacji cyfrowej - syntetycznej.

Przybliżenie zasad języka filmowego i podstaw i zasad warsztatu animacji.

Omówienie analogowych i cyfrowych narzędzi animacyjnych i ich użyteczności w realizacji animowanych wizualizacji.

Adaptacja graficznej formy projektowej do modelu animacyjnego

Praktyczne ćwiczenia animacyjne i montażowe.

 

- uświadomienie studentom podstawowych zasad języka filmowego, prawideł animacji filmowej.

 

- przybliżenie i otwarcie studenta na animacyjne narzędzia cyfrowe

 

- umiejętność lapidarnego przedstawienia idei za pomocą animowanej grafiki (przygotowanie i adaptacja modelu animacyjnego, opanowanie podstaw animacji

 

short subject description

Zasady i działanie animacji filmowej. Doświadczenie podstaw animacji manualnej - poklatkowej, jak i elementy animacji cyfrowej - syntetycznej.

Przybliżenie zasad języka filmowego i podstaw i zasad warsztatu animacji.

form of classes

Wykłady, wykłady z prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia audytoryjne – prezentacja narzędzi animacyjnych, zajęcia warsztatowe – ćwiczenia,

konsultacje indywidualne

subject area coverage

Iluzja ruchu na ekranie i zsady tworzenia animacji filmowej, techniki animacji, zasady języka filmowego, opracowanie projektów i modeli animacyjnych, dekoracji filmowych.  samodzielne tworzenie obiektów animowanych, ujęć, sekwencji, etiud.

evaluation form credit with grading;
literature

Podstawy języka filmowego:

"Gramatyka Języka filmowego" Daniel Arijon

„Storyboard – ruch w sztuce filmowej” Mark Simon

"Kurs Tworzenia Storyboardów" Giuseppe Cristiano

 

Podstawy animacji:

„Charakter animation crash course” Eric Goldberg

 "Myśleć Animacją - podręcznik dla filmowców" Mike Wellins

„The Animator's Survival Kit”  Richard Williams

"Technika montażu filmowego" Karel Reish

"Okiem Filmowca"  Gustavo Mercado

"Opowiadanie obrazem. Tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych" Bruce Block

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Wrasztaty animacji filmowej w CSW Laźnia - dla zainteresowanych

Sporadyczne warsztaty animacyjnych technologii cyfrowych w ASP

Wycieczki - wizyty na planach filmów animowanych realizowanych w polskich studiach filmowych

 

możliwość odbycia praktyki w gdańskim studio animacji Grupa Smacznego

entry requirements
formal requirements

Zajęcia obowiązkowe dla pierwszego roku pierwszego stopnia

preliminary assumptions

Umiejętności rysunkowe i graficzne. Znajomość zasad kompozycji obrazu. Zainteresowanie przedmiotem.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

A1_K01,                 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

A1_K03,  jest zdolna do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami

Szanowanie zasad etyki akademickiej i zawodowej; Umiejętność krytycznej samooceny oraz werbalnej obrony stawianych tez;

skills
descriptioncode

A1_U16,                 świadome posługiwanie się adekwatną techniką i technologią w trakcie realizacji animacyjnych, graficznych, intermedialnych  pracach artystycznych

A1_U19, szeroki interdyscyplinarny zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych

A1_U20, wypracowane skuteczne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną aktywność

knowledge
descriptioncode

A1_W10,  ma podstawowa wiedza dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych ze sztuką  graficzną, intermedialną, oraz podstawową wiedzę dotyczącą środków wyrazu i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych

A1_W13, znajomość określonego zakresu  problematyki związanej z technologiami stosowanymi w animacji 2D,  dyscyplinie artystycznej (w ujęciu całościowym) i jest świadomość postępującego rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością grafika i fotografiaStudies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.4 r 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14056