ECTS Catalogue

Bachelor's Thesis Seminar

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Seminar;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

sem.5 – na ocenę końcowosemestralną składa się aktywność na zajęciach, aktywność konsultacyjna, oraz stopień zaawansowania pracy pisemnej. Wymagane jest sformułowanie tytułu, spisu treści, zebranie bibliografii, przygotowanie konspektu (wstępu) pracy pisemnej zawierający tytuł, spis treści i bibliografię. Wstęp zawiera opis problemu badawczego, pytania i hipotezy oraz metodologię i siatkę pojęć służącą opracowaniu podejmowanych w pracy zagadnień.

sem.6 – ocena końcoworoczna jest oceną ukończonej pracy, w stopniu umożliwiającym podanie jej do druku. Oceniana jest zarówno struktura pracy, przejrzystość wyłożenia tematu, podział materiału na części, rozdziały, podrozdziały, jak i sposób zastosowania narzędzi analityczno – badawczych, strona formalna, oraz stopień pogłębienia interpretacji wybranej tematyki pracy, trafność wyciąganych wniosków z zebranego materiału faktograficznego i teoretycznego; usytuowanie omawianych zagadnień w kontekstach społeczno-kulturowych oraz w dyskursach sztuki i kultury.

subject description

- Cel poznawczy: Określenie zakresu tematycznego pracy, doboru przykładów, metod badawczych i budowanie spisu podstawowych lektur, praca nad strukturą pracy i językiem dyskursu.
- Cel kształcący: nabycie umiejętności orientacji w  wybranych filozoficznych obszarach problemowych ; rozumienia i interpretacji wybranych tekstów źródłowych oraz problemów wybranych filozoficznych zagadnień.
- Cel praktyczny: możliwość świadomego uczestnictwa wybranych dyskursach filozoficznych z obszaru kultury europejskiej; zrozumienie dla historii i dziedzictwa kulturowego Polski i Europy; etyczna postawa wobec dzieł i praktyk świata sztuki.

short subject description

Przygotowanie do pisania pracy licencjackiej.

form of classes

Seminarium, konwersatorium, odpowiedzi na pytania. Indywidualne konsultacje ustne i internetowe na każdym etapie pisania przez studenta tekstu pracy dyplomowej

subject area coverage

1- 30 – określanie pola zainteresowań seminarzystów, wymagań formalnych i kryteriów oceny pracy magisterskiej, formułowanie zakresów tematycznych, dobór przykładów, podstawowych lektur, precyzowanie pytań badawczych, dobieranie metodologii badawczej, szerokiej literatury przedmiotu, tworzenie siatki pojęć, indywidualne omawianie tematów prac, prezentacje seminaryjne treści prac (konspekty), omówienie planu dalszej pracy, wybranej literatury, stanu badań, dyskusja na seminarium.

31 – 60 ćwiczenia z warsztatu pisania tekstów naukowych, tworzenia bibliografii, omówienie stanu zaawansowania prac, prezentacje seminaryjne fragmentów prac, prezentacje gotowych części i rozdziałów prac, konsultacje szczegółowych zagadnień prac, dyskusja na seminarium, zaliczenie końcowe.

evaluation form credit with grading;
literature

R. Descartes, Medytacje, medytacja druga.

E. Husserl, Idea fenomenologii, wykład pierwszy.

R. Ricoeur, Symbol daje do myślenia, w: Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, Warszawa1985.

M. Merleau-Ponty, Widzialne i niewidzialne, Warszawa 1996, rozdział: Splot - chiazma.

U. Ecco, Imię róży, Warszawa 1987.

U. Ecco, Sześć przechadzek po lesie narracji, „Odra”, 5/1995.

U. Ecco, Drugie zapiski na pudełku od zapałek, Poznań 1994.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy.

entry requirements
formal requirements

Zaliczenie poprzedniego semestru.

preliminary assumptions

Ogólna orientacja w historii filozofii (polskiej i światowej). Znajomość zagadnień filozoficznych omawianych w czasie poprzednich etapów kształcenia.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Świadomy swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego (K_K01)+++ ;

realizuje samodzielnie koncepcje oraz działania artystyczne i animacyjne oparte na integracji wiedzy z różnych dziedzin i doświadczenia z zakresu mechanizmów psychologicznych (K_K03)+++ ;

posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do konstruktywnej krytyki działań na tematy społeczne, naukowe i etyczne w obrębie własnej dziedziny zawodowej (K_K06)+++ .

skills
descriptioncode

samodzielnie pogłębia wiedzę i rozwija swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii (K_U02) +++ ;

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej (K_U03)+++;

osiąga wysoki poziom umiejętności precyzyjnej i konstruktywnej wypowiedzi w mowie, na piśmie oraz przy użyciu nowoczesnych kanałów i technik informacyjnych, dotyczącej analizy, krytyki i interpretacji zagadnień w obszarze kultury i sztuki  (K_U05)+++ ;

opanował warsztat potrzebny do profesjonalnej publicznej prezentacji własnych realizacji artystycznych o wybranym charakterze  (K_U09)++ .

knowledge
descriptioncode

Posiada pogłębioną wiedzę obejmującą metodologię i terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii, którą potrafi stosować w działaniach animatorskich i twórczych K_W01)+++  ;

posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą roli poszczególnych dyscyplin związanych z edukacją artystyczną w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki  (K_W02)+++  ;

posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą roli poszczególnych dyscyplin związanych z edukacją artystyczną w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki (K_W03)+++ ;

rozpoznaje różnorodność objawów życia społecznego, w tym rodzaje i funkcje struktur oraz instytucji społecznych, w perspektywie pochodzenia z różnych środowisk i kultur  (K_W04)+++ .Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
-


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14079