ECTS Catalogue

Critical artistic traineeship in social space

Pedagogue: dr Anna Leśniak

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Formy/narzędzia walidacji efektów kształcenia w zakresie:

-wiedzy - konsultacje w bezpośrednim kontakcie oraz przez internet, (ocena ciągła)

-umiejętności - konsultacje, samodzielne rozwiązywanie zadanego zagadnienia, z możliwością korzystania z książek, notatek oraz pomocy prowadzącego (ocena ciągła i formatywna)

-kompetencji społecznych - prezentacja na forum grupy efektów zadanych zagadnień do opracowania, dyskusja (ocena sumatywna)

subject description

W ramach przedmiotu studentki i studenci realizują własne projekty oraz zapoznają się z praktykami polskich zagranicznych artystów w przestrzeni społecznej, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w internecie i innych środkach masowego obiegu informacji. Prezentowane przykłady zestawiane są aktywnością studentów związaną z zagadnieniami przedmiotu.

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
Student(ka) poznaje różne przykłady aktywności artystów w przestrzeni społecznej. Zapoznaje się również z wybraną literaturą związaną z przedmiotem z zakresu sztuki i nauk społecznych

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
Student(ka) potrafi wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach we własnej aktywności twórczej oraz poszerzać swoją wiedzę związaną z założeniami przedmiotu w sposób użyteczny dla własnej praktyki artystycznej. Potrafi korzystać z tekstów i innych materiałów źródłowych w celu skonstruowania dojrzałej wypowiedzi artystycznej.

Cel praktyczny: (Planowane kompetencje społeczne)
Student(ka) rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy w zakresie sztuki oraz doskonalenia swoich praktycznych umiejętności i wiedzy w zakresie teorii. Jest w stanie zaprezentować efekty swojej pracy i jest świadoma swoich wyborów twórczych, a zarazem jest otwarta na dialog i polemikę innych z własnymi wyborami twórczymi

short subject description

Realizacja, prezentacja i dyskusja na temat wybranych praktyk artystycznych w przestrzeni społecznej.

form of classes

ćwiczenia, prezentacja multimedialna, dyskusja

subject area coverage

Realizacja przez studentki i studentów działań podejmujących dialog ze sferą społeczną, np. przestrzenią publiczną, aktywnością internetową, publikacjami oddziałującymi na społeczeństwo i kulturę.


Elementami pomocniczymi są wykłady i prezentacje nt. następujących zagadnień:

-przestrzeń społeczna - definicje
- sztuka krytyczna - prezentacja wybranych przykładów
- praca ze społecznością (m.in. Paweł Althamer, Krzysztof Żwirblis, Marcin Polak)
- feministyczne interwencje w przestrzeń społeczną (m.in. Ewa Partum, Valie Export, Guerilla Girls)
- Cyberfeminizm - założenia i strategie
- net art
- Medycyna a sztuka - krytyczna praktyka Orlan
- Odbiór społeczny prac artystów przełamujących sferę tabu w przestrzeni społecznej (m.in. Zuzanna Janin "Widziałam własną śmierć", prace Zbigniewa Libery)
- sfera pamięci - pomniki - instalacje (m.in. Pomnik spalonych książek w Berlinie, Pomnik Waltera Benjamina w Portbou
- prace z użyciem tekstu w przestrzeni publicznej (m.in. realizacje Josepha Kosutha)
- prace interaktywne

evaluation form credit with grading;
literature

Michel Faucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. Tadeusz Komendant, wyd. Aletheia, wyd I: Warszawa 1993.
Izabela Kowalczyk, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2002.
Jacek Zydorowicz, Artystyczny wirus. Polska sztuka krytyczna wobec przemian po 1989 r., Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2005.
Whitney Chadwick, Sztuka, kobiety i społeczeństwo, tłum. Ewa Hornowska, Rebis, Poznań 2015.
Nicolas Bourriaud, Estetyka relacyjna, tłum. Łukasz Białkowski, MOCAK, Kraków, 2012.
Claire Bishop, Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni, tłum. Jacek Staniszewski, Bęc Zmiana, Warszawa 2015.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

zaliczony semestr I

preliminary assumptions

Podstawowa wiedza na temat takich form wypowiedzi artystycznej sztuki jak performance, instalacja, net art.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

rozumie potrzebę samodoskonalenia się przez całe życie, potrafi inspirować i inicjować proces uczenia się innych osób

K2_K01

jest zdolna(y) do samodzielnego i krytycznego zastosowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i transdyscyplinarnych działań, również w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

K2_K02
skills
descriptioncode

umie projektować i przewidzieć efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym

K2_U04

posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K2_U08
knowledge
descriptioncode

ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie intermedialnych dyscyplin artystycznych właściwych dla studiowanego kierunku studiów

K2_W01

dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk intermedialnych i ich powiązań z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę w sposób odpowiadający studiowanemu kierunkowi studiów i specjalności

K2_W02

umie tworzyć prace artystyczne wykazując się znajomością następujących po sobie zmian strategii w sztuce i wynikających z nich konsekwencji twórczych w ujęciu historycznym

K2_W03

zna konsekwencje wynikające z powiązania pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z intermedialnym kierunkiem studiów i w pełni wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju

K2_W04


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia s.1 r 40 2 Exercises 40h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14092