ECTS Catalogue

Multimedia graphics

Pedagogue: dr Adam Witkowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

W semestrze realizowane są warsztaty grupowe, za uczestnictwo w których student otrzymuje zaliczenie z oceną 3.

Z materiałów powstałych podczas warsztatów student wykonuje pracę audio lub audiowizualną, do której zaliczenia niezbędne są przynajmniej trzy korekty. Jeśli praca zostanie zaliczona, a student uczestniczył we wcześniejszych warsztatach otrzymuje zaliczenie z oceną 5. Jeśli praca zostanie zaliczona, a student nie uczestniczył we wcześniejszych warsztatach otrzymuje zaliczenie z oceną 3+.

subject description

Nadrzędnym celem przedmiotu Grafika Multimedialna jest uwrażliwieniu studenta na relacje zachodzące między dźwiękiem a obrazem oraz zwiększenie wiedzy studenta dotyczącej realizacji samego dźwięku. Proces odbywa się poprzez szukanie analogi między edycją i komponowaniem cyfrowych form wizualnych, a edycją i komponowaniem cyfrowych form dźwiękowych.

short subject description

Badanie relacji dźwięku z obrazem ze szczególnym uwzględnieniem dźwięku.

form of classes

warsztaty, ćwiczenia, konsultacje

subject area coverage

Warsztat KOBRA.

Warsztaty polegające na dyrygowaniu zespołem improwizującym przy pomocy symboli graficznych. Podczas warsztatów każdy ze studentów tworzy wielokanałową rejestrację audio. Materiał służy następnie jako baza do tworzenia kolejnego zadania.

 

Utwór dźwiękowy.

Z materiałów dźwiękowych powstałych na warsztatach (wielokanałowa rejestracja audio) student tworzy około 2~3 minutową kompozycję. Szczególną uwagę zwracana jest na realizację dźwięku, jego głębokość, szerokość,

barwę oraz na sam sposób zagospodarowania czasu w utworze.

evaluation form credit with grading;
literature

brak

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

umiejętność obsługi komputera

preliminary assumptions

brak

learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode

kontynuuje rozwijanie interdyscyplinarnych umiejętności warsztatowych w stopniu umożliwiającym realizację własnych koncepcji artystycznych dające możliwość ciągłości i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością

K2_U06

zna i rozumie mechanizmy warunkujące podstawy kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność intermedialnej wypowiedzi artystycznej

K2_W05

umie podejmować samodzielnie decyzje pozwalające projektować i realizować transdyscyplinarne prace artystyczne

K2_U03

jest przygotowana do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolna do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach

K2_U05
knowledge
descriptioncode

rozumie potrzebę samodoskonalenia się przez całe życie, potrafi inspirować i inicjować proces uczenia się innych osób

K2_K01


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia s.2 r 30 3 Prac. proj. 30h
Prac. proj. [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14103