ECTS Catalogue

Sculpture

Pedagogue: prof. dr hab. Katarzyna Józefowicz
Assistant(s): mgr Sylwia Aniszewska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Na zakończenie każdego semestru oceniamy realizację zaplanowanych ćwiczeń i indywidualny rozwój na przestrzeni ocenianego czasu.

subject description

Celem zajęć jest rozwój umiejętności warsztatowych i kreacyjnych w obszarze rzeźby.

Budowanie świadomości twórczej i kształtowanie indywidualnych postaw. Posługiwanie się w sposób świadomy i swobodny środkami rzeźbiarskimi  w taki sposób, aby mogły stać się również elementami składowymi bardziej złożonych wypowiedzi artystycznych. Część realizowanych w ramach Rzeźby ćwiczeń(dochodzenie do rozwiązań postawionych przed studentami zadań)  ma na celu wyzwolić intuicję, krytyczną samoocenę i umiejętność współpracy i korzystania z doświadczeń innych.

 

short subject description

W ramach Rzeźby studenci maja do zrealizowania zestaw ćwiczeń mających na celu rozbudzanie myślenia przestrzennego i myślenia w przestrzeni. Przy okazji realizowanych zadań studenci uczą się świadomego i swobodnego posługiwania się środkami rzeźbiarskimi. Przechodzą  drogę od poznania do kreacji - staramy się uruchomić kreatywność i wrażliwość studentów wobec rzeźby i przestrzeni. Dla studentów I roku formułowane są ćwiczenia zamknięte, studenci II roku realizują zaproponowane przez siebie tematy, których rozwiązania są konsultowane w pracowni i stymulowane przez jej specyfikę i obszar działań w niej realizowany.  

form of classes

Studenci są zobowiązani do podjęcia dwóch zaproponowanych im lub przez nich  tematów  w semestrze. Następnie rozwiązania postawionych w nich problemów i znalezienie właściwych środków dla ich zobrazowania. Te wstępne elementy pracy obejmują : rozwiązywanie zadań, dyskusję by w końcowej fazie przejść do projektowania obiektów i ich realizacji.

subject area coverage

Rzeźba i działania przestrzenne

evaluation form credit with grading;
literature

Sztuka świata ( wydawnictwo Arkady ), A. Kotula, P. Krakowski , Rzeźba współczesna, Architektura, Ernst Grombrich O sztuce,

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Plenery w ramach kierunku.

entry requirements
formal requirements

Wiedza i umiejętności ogólnoplastyczne.

preliminary assumptions

Zakładamy znajomość przez studentów podstaw wiedzy o rzeźbie  i umiejętności rzeźbiarskie. Zakładając jednocześnie, że nie wszyscy przeszli kurs rzeźby na studiach I st. Zaciekawienie rzeźbą i działaniami w przestrzeni zniweluje brak doświadczeń, które maja za sobą ci studenci , którzy taki kurs maja za sobą. Zainteresowanie rzeźbą jest biletem wstępu do naszej pracowni.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

- rozumie potrzebę samodoskonalenia się przez całe życie, potrafi inspirować i inicjować proces uczenia się

innych osób

- jest zdolna do samodzielnego i krytycznego zastosowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i transdyscyplinarnych działań, również w

warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

- potrafi w sposób świadomy i efektywny  poparty doświadczeniem wykorzystywać w zróżnicowanych okolicznościach mechanizmy psychologiczne: współczulność,

intuicję, otwartość, kontrola własnych emocji, elastyczność wspomagające podejmowane działania

- posiada umiejętność krytycznej  samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych, oraz podjęcia krytycznej refleksji związanej z własną działalnością

- posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się w szczególności przez:

— inicjowanie nowych kierunków działań  i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów

— przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań,

— integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych,

— prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie

skills
descriptioncode

Student:

- posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą projektowanie, realizowanie i wyrażanie własnych

koncepcji artystycznych

- potrafi  realizować oryginalne  koncepcje artystyczne w zakresie studiowanego kierunku studiów i

specjalności

- umie podejmować samodzielnie decyzje pozwalające  projektować i realizować transdyscyplinarne prace artystyczne

- umie projektować i przewidzieć efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym

- kontynuuje rozwijanie interdyscyplinarnych umiejętności warsztatowych w stopniu umożliwiającym

realizację własnych koncepcji artystycznych dające możliwość  ciągłości i poszerzania zdolności tworzenia,

realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i

specjalnością

- posiada rozległe doświadczenie w realizowaniu własnych działań artystycznych opartych na zróżnicowanych

formalnie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wiedzy, kontekstu,

wyobraźni, intuicji i emocjonalności umożliwiających swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej

 

 

knowledge
descriptioncode

Student:

- zna konsekwencje wynikające z powiązania  pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami

związanymi z intermedialnym kierunkiem studiów i w pełni wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego

artystycznego rozwoju

- zna i rozumie mechanizmy warunkujące  podstawy kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność intermedialnej wypowiedzi artystycznejStudies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia s.3 (en)d 60 4 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14115